WÓJT GMINY BEDLNO

 

działając na podstawie art. 11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku   Nr 234, poz. 1536 ), oraz ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – p.n. zorganizowanie wypoczynku letniego w postaci dofinansowania do obozu harcerskiego   dla 6   dzieci ze szczepu Bedlno.    

 

Przewidywana kwota dotacji na realizację zadania   w 2011 roku   -   wynosi   5.000,00 zł .

 

Wysokość środków publicznych   przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia  
w 2009 roku wynosiła – 5.000,00 zł, natomiast w 2010 roku   - 5.000,00 zł.

 

1. Termin realizacji:

15 - 28   lipca   2011 roku.

 

2. Warunki realizacji zadania:

- posiadanie przez organizację kwalifikacji zawodowych, organizacyjnych, technicznych oraz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, pozwalających na prawidłowe wykonanie zadania

- w programie wypoczynku należy umieścić zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień, w szczególności uzależnienia od alkoholu i narkotyków;

- organizatorzy wypoczynku są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej, w tym kadry posiadającej odpowiednie uprawnienia pedagogiczne;

- organizatorzy zobowiązani są do zapewnienia całodziennego wyżywienia i bazy noclegowej;

 

3. Formalne wymogi oferty:

- w otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

- rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz   wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz.   25 ).

- oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, pod rygorem jej odrzucenia. Oświadczenie woli powinno być potwierdzone pieczęcią Oferenta. W przypadku istnienia upoważnień   do podpisywania dokumentów winny być one dołączone do oferty.

- oferta powinna zawierać spis załączników,

- wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty,

- poszczególne strony oferty winny być ponumerowane i zaparafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę,

- przedstawione załączniki składane są w wersji oryginalnej, bądź potwierdzone za zgodności z oryginałem,

-   oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- oferty nieczytelne, niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych lub złożone po terminie zostaną odrzucone,

- jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie,

- oferty złożone nie podlegają uzupełnianiu ani korekcie,

- przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku   Nr 234, poz.   1536 ), a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tegoż zadania

- złożona oferta musi być kompletna, i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, w miejsca, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”,

- do oferty należy dołączyć szczegółowy plan wypoczynku i kosztorys.

 

Ponadto oferta powinna zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym - wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

4. Do oferty w formie załączników należy dołączyć:

- aktualny statut organizacji pozarządowej,

- aktualny wyciąg z właściwego rejestru,( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)

- zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami ZUS i Urzędu Skarbowego,

- inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

 

5. Termin składania ofert:

- oferty na realizację w/w zadania w formie pisemnej ( wraz z załącznikami i zgodnie ze wzorem oferty ) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 31 maj 2011 r. do Urzędu Gminy Bedlno, pokój nr 18 do godz. 8. 30   ( tj. wtorek )

- ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych opatrzoną nazwą i adresem oferenta.

 

6. Tryb   i   kryteria   wyboru   oferty:

1.     Oferty   rozpatrzy   komisja   konkursowa w dniu 31 maja 2011 roku o godz. 9.00
( tj. wtorek )   biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność oferty z zadaniem konkursu,

- doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy w realizowaniu podobnych zadań,

- dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,

- wartość merytoryczna (atrakcyjność dla odbiorców).

2. Wójt Gminy Bedlno dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, podejmie decyzję o udzielenie dotacji, formie zleconego zadania oraz   o   wysokości przyznanych środków po uzyskaniu opinii komisji konkursowej.  

3. Informacja o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Bedlno zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.

4.   Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 03 czerwca 2011 roku.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Bedlno,

pokój nr   18 ( tel. 024 282-17-81)

                                                                                         

z up. Wójta Gminy            

  Sekretarz Gminy Bedlno

  mgr Jacek Gasik

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-06 10:23:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-09 08:25:16
  • Liczba odsłon: 1013
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347220]

przewiń do góry