ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Gmina Bedlno zaprasza do rokowań na sprzedaż mienia ruchomego autobusu marki AUTOSAN.


1.Z uwagi na brak rozstrzygnięć pierwszego i drugiego przetargu ustnego nieograniczonego ( aukcji) na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN nr rejestracyjny PBE 5838 stanowiącego własność Gminy Bedlno, przeznacza się do sprzedaży w/w autobus w drodze rokowań z nabywcą.


2.Przedmiotem rokowań jest autobusu marki AUTOSAN nr rejestracyjny PBE 5838 stanowiący własność Gminy Bedlno, który przeznacza się do sprzedaży w drodze rokowań.


Marka, typ, model – autobus marki AUTOSAN
Nr rejestracyjny PBE 5838 , rok produkcji 1984,
Rodzaj pojazdu – autobus marki AUTOSAN, H9 -21, 490715
Moc silnika 178,6kW

Stan licznika : 361821

Liczba miejsc :40


3.Osoby zainteresowane nabyciem autobusu prosimy o składanie pisemnych zgłoszeń udziału

w rokowaniach do dnia 14.11.2016r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Bedlno, Bedlno24, 99-311 Bedlno, pow. kutnowski.

Zgłoszenia prosimy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem :”Rokowania na sprzedaż autobus marki AUTOSAN nr rej. PBE 5838”.

4.Rokowania ustne odbędą się w dniu 15.11.2016r o godz.9:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bedlno.

5.Cena wywoławcza (wyjściowa) wynosi 7800,00zł netto plus podatek VAT.

6. Warunkiem dopuszczenia do udziału w rokowaniach jest :

a) złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach,

b) wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj: 780zł ( słownie: siedemset osiemdziesiąt złotych) które należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Bedlno Bank Spółdzielczy "Wspólna Praca" Kutno Nr 28 9021 0008 0010 6454 2000 0028 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2016r. z oznaczeniem, iż jest to wadium w rokowaniach na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN, wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu;waluta polski zł., za datę wpływu wadium uznaje się datę wpłynięcia środków na rachunek bankowy Gminy Bedlno.

c) wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków rokowań,
d) zapoznanie się z Regulaminem rokowań,

e) Uczestnikom, którzy rokowań nie wygrali, wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu rokowań.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy, uczestnik, który wygrał rokowania uchyli się od zawarcia umowy,


Wadium złożone przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży.

    7.Zgłoszenie winno zawierać:

a) Imię i nazwisko, adres albo nazwę firmy wraz z siedzibą (jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot wraz z numerem telefonu, faksu, e-maila,

b) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń (załącznik nr 3 do zaproszenia do rokowań )

c) Proponowaną cenę zakupu i sposób jej zapłaty.

    8.Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wadium .

Autobus można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu do Janiny Wawrzyńczak pod numerem telefonu 24 282 17 83 w godz. od 08:00 do 15:00, w dniach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku.

Udostępniona będzie też opinia rzeczoznawcy .


Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania rokowań bez podania przyczyny, a informacja o odwołaniu rokowań zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej w formie właściwej dla ogłoszenia .Wójt Gmin Bedlno

mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-28 11:23:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-28 11:23:28
  • Liczba odsłon: 684
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2679827]

przewiń do góry