Bedlno, dn. 24.02.2023r.

RiOŚ.6220.9.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia    14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2022r.   poz. 2000 ze zm.)   w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.),

  

zawiadamiam,

 

że Wójt Gminy Bedlno dnia 24 lutego 2023r. na wniosek Gminy Bedlno wydał decyzję znak RiOŚ.6220.9.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zleszyn”.

 

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Bedlnie Bedlno 24, 99-311 Bedlno, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Pouczenie.

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Bedlno w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

4. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni od dn. 24 lutego 2023r. do dn. 10 marca 2023r. włącznie.

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-02-24 10:36:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-24 10:43:48
  • Liczba odsłon: 203
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3356030]

przewiń do góry