Bedlno, dn. 18.07.2022 r.

RiOŚ.6220.3.2022

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

 

Na podstawie  art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia    14  czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy      z dnia    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)  zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że Wójt Gminy Bedlno dn. 18 lipca 2022r. wydał postanowienie znak RiOŚ.6220.3.2022 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej PV Szewce Nadolne o mocy 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie części działek o nr ewid. 65, 66, obręb 0033 Szewce Nadolne, gmina Bedlno.

Przed wydaniem ww. postanowienia uzyskano:

-   opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko,

-   opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia ww. oceny,

-   opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu PGW Wody Polskie stwierdzającą, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Urzędzie Gminy w Bedlnie Bedlno 24,  99-311 Bedlno,  pok. nr 28   I piętro,  w godzinach pracy Urzędu.

 

Pouczenie.

  1. Na niniejsze postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego   w Skierniewicach na pośrednictwem Wójta Gminy Bedlno   w   terminie 7 dni od   otrzymania niniejszego postanowienia.
  2. W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania postanowienie staje się ostateczne i prawomocne oraz podlega wykonaniu.
  3. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                            

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

Podano do publicznej wiadomości od dnia 18 lipca 2022 r. do dnia 1 sierpnia 2022r.  włącznie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-07-18 12:01:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-18 12:04:20
  • Liczba odsłon: 408
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335550]

przewiń do góry