decyzja__rdos_w_lodzi__nr_4__2020_z_dn._22_01_2020.doc
obwieszczenie__rdos_w_lodzi_22_01_2020.doc
zawiadomienie__-_rdos_w_lodzi_22_01_2020.doc


Łódź, 22 stycznia 2020 r.

 

 

 

 

 

 

WOOŚ.420.88.2019.MOl.35

DECYZJA Nr 4/2020

z 22 stycznia 2020 r.

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret czwarte, lit. f, art. 75 ust. 5 i 6, art. 82, i art. 85 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1712), a także § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika, z 31 lipca 2019 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także uwzględniając opinię Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, uzgodnienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz uzgodnienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

 

ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.) – Rozdział 7 art. 38 pkt 2 lit. s, w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę i jednocześnie:

 

I.              Określam:

1.      Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 o długości maksymalnej, w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę, ok. 102 km, w województwie mazowieckim i łódzkim, na obszarze 5 powiatów oraz na terenie 15 gmin, przy czym większa część leży na terenie województwa łódzkiego. W obrębie województwa mazowieckiego gazociąg będzie przebiegał przez powiat gostyniński (gmina Gostynin, gmina Szczawin Kościelny i gmina Pacyna). Z kolei w obrębie województwa łódzkiego inwestycja będzie przebiegać przez powiat kutnowski (gmina Oporów, gmina Żychlin i gmina Bedlno), powiat łowicki (gmina Zduny, gmina Łowicz, gmina Łyszkowice), powiat skierniewicki (gmina Maków, gmina Godzianów, gmina Głuchów, gmina Skierniewice, gmina Nowy Kawęczyn) oraz powiat rawski (gmina Rawa Mazowiecka).

Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi drugi odcinek projektu budowy gazociągu relacji Gustorzyn – Wronów. Pierwszym odcinkiem jest budowa gazociągu o długości ok. 60 km relacji Gustorzyn – Leśniewice, a trzecim – gazociąg o długości ok. 156 km, relacji Rawa Mazowiecka – Wronów.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie obiektów infrastruktury towarzyszącej w postaci pięciu zespołów zaporowo-upustowych (ZZU, ZZUP) i jednej stacji redukcyjno-pomiarowej (SSRP). Zespół Zaporowo-Upustowy Bąków Górny wraz z włączeniem do drogi zlokalizowany zostanie w gminie Zduny, powiat łowicki, województwo łódzkie. Zespół Zaporowo-Upustowy Przyłączeniowy Pszczonów wraz z włączeniem do drogi zlokalizowany zostanie w gminie Maków, powiat skierniewicki, województwo łódzkie. Zespół Zaworowo-Upustowy Godzianów wraz z włączeniem do drogi zlokalizowany zostanie w gminie Godzianów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie.

Ponadto na początku oraz na końcu projektowanego gazociągu zlokalizowany zostanie kolejno Zespół Zaporowo-Upustowy Przyłączeniowy Leśniewice oraz Zespół Zaporowo-Upustowy Przyłączeniowy Jakubów wraz ze Stacją Redukcyjno-Pomiarową „Rawa Mazowiecka” w m. Jakubów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie swoim zakresem obejmować będzie również:

-        trasę gazociągu podłączeniowego DN400 MOP 8,4 MPa relacji Zespół Zaporowo-Upustowy Przyłączeniowy Jakubów – istniejący gazociąg Mory – Piotrków Trybunalski;

-        lokalizację podłączeniowego Zespołu Zaporowo-Upustowego Przyłączeniowego Jakubów przy projektowanej Systemowej Stacji Redukcyjno Pomiarowej „Rawa Mazowiecka” w m. Jakubów;

-        śluzę nadawczo-odbiorczą na potrzeby inspekcji tłokami na projektowanym gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa w rejonie Zespołu Zaporowo-Upustowego Jakubów na kierunek Leśniewice;

-        lokalizację Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej „Rawa Mazowiecka” w m. Jakubów;

-        teren przewidziany dla możliwości zabudowy zespołu Zaporowo-Upustowego i śluzy nadawczo-odbiorczej w kierunku Tłoczni Gazu Wronów.

W ramach inwestycji, wzdłuż projektowanego gazociągu planuje się budowę linii światłowodowej. Linia światłowodowa będzie służyła do przesyłu danych telemechaniki oraz systemów elektronicznej ochrony obiektów, a także będzie wykorzystywana do transmisji danych z innych systemów.

 

2.      Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

2.1.   W obrębie siedlisk przyrodniczych zinwentaryzowanych w otoczeniu trasy gazociągu nie lokalizować zapleczy budowy, przejazdów, placów składowych ani manewrowych. Szczególną ostrożność należy zachować w obrębie siedliska przyrodniczego – łęg jesionowo-olszowy w kilometrażu od ok. 5+00 do ok. 5+300 oraz w dolinie rzeki Rawki, w kilometrażu od ok. 98+350 do ok. 98+900.

2.2.   Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn budowlanych oraz miejsca składowania odpadów, materiałów i surowców należy lokalizować poza terenami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, poza dolinami cieków oraz poza obszarami zagrożonymi powodzią, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed przedostaniem się zanieczyszczeń, w tym substancji ropopochodnych do gruntu i wód.

2.3.   Zaplecza budowy planować poza terenami lasów i terenami zadrzewionymi, a także poza terenami chronionych gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych oraz tak, by możliwe było wykorzystanie jako dróg dojazdowych istniejących dróg publicznych.

2.4.   Należy w taki sposób organizować zaplecza budowy, aby przechowywane materiały budowlane oraz powstające odpady nie stanowiły zagrożenia dla środowiska: zaplecza lokalizować na terenie utwardzonym, z dala od zabudowy mieszkaniowej oraz cieków i zbiorników wodnych; zaplecza budowy, drogi dojazdowe i składowanie materiałów należy zorganizować w sposób wykluczający możliwość zniszczenia siedlisk i gniazd gatunków chronionych.

2.5.   Place budowy należy wyposażyć w pojemniki z materiałem sorpcyjnym, który umożliwi likwidacje ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych podczas prowadzenia prac budowlanych; w przypadku wycieku ww. substancji, zanieczyszczenie usunąć niezwłocznie, a zużyte do neutralizacji środki przekazać uprawnionym odbiorcom.

2.6.   Zorganizować bazę techniczną dla pracowników uwzględniającą ujęcie ścieków bytowych w system przenośnych toalet (szczelne zbiorniki bezodpływowe) lub w przypadku gdy zaplecze budowy zostanie zlokalizowane w zasięgu sieci kanalizacyjnej, podłączenie kontenera sanitarnego do kanalizacji lub wyposażenie w zbiornik bezodpływowy. Ww. zbiorniki winny być systematycznie opróżniane przez uprawnione podmioty, nie dopuścić do ich przepełnienia.

2.7.   Zaplecza budowy, przejazdy, place składowe i manewrowe lokalizować w sposób minimalizujący powierzchnię oddziaływania w obrębie wszystkich dolin rzecznych, aby uniknąć wpływu na warunki przepływu wód oraz funkcjonowanie siedlisk łęgowych.

2.8.   W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem:

2.8.1.     należy stosować wyłącznie sprawne maszyny budowlane oraz środki transportu;

2.8.2.     nie należy wykonywać na terenie budowy żadnych prac naprawczych sprzętu budowlanego;

2.8.3.     w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania wód gruntowych; należy ograniczyć do minimum czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu dziełek inwestycyjnych,

2.8.4.     roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne.

2.9.   Transport maszyn oraz miejsca ich parkowania, a także czyszczenie urządzeń należy odsunąć min. 10 m od obszarów wodnych.

2.10. Składowanie urobku i materiałów budowlanych należy prowadzić tak, by nie zostały zasypane starorzecza i niewielkie dopływy.

2.11. Należy zapewnić przepływ wód w przekraczanych przez projektowany gazociąg ciekach, przy których występują siedliska łęgowe (wyjątek stanowią ewentualne, krótkotrwałe zmiany przepływu wynikające z potrzeb technologicznych realizacji inwestycji, nie odbiegających od naturalnych zmian przepływu wód).

2.12. Przed przystąpieniem do prac, należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej; w przypadku, gdy zastosowanie będą miały przepisy derogacyjne, należy wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na czynności podlegające zakazom.

2.13. Prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym, w szczególności w lokalizacjach przedstawionych poniżej:

 

Lp.

Nazwa gatunkowa

Lokalizacja

Przybliżony kilometraż

Zagrożenia ze strony inwestycji

Zalecenia

Bezkręgowce – mięczaki

1

Ślimak winniczek

44+850

Kolizja – ingerencja w obszarze bytowania

Nadzór przyrodniczy (od IV do X) – zapobieganie bezpośredniej śmiertelności, przenoszenie osobników poza teren budowy

2

Ślimak winniczek

85+150

Kolizja – ingerencja w obszarze bytowania

Nadzór przyrodniczy (od IV do X) – zapobieganie bezpośredniej śmiertelności, przenoszenie osobników poza teren budowy

3

Ślimak winniczek

98+550

Kolizja – ingerencja w obszarze bytowania

Nadzór przyrodniczy (od IV do X) – zapobieganie bezpośredniej śmiertelności, przenoszenie osobników poza teren budowy

Ryby

4

Różanka, śliz, koza

44+800

Zmętnienie, płoszenie

Metoda bezwykopowa rz. Bzura – Nadzór przyrodniczy

5

Piskorz, koza

45+600

Zmętnienie, płoszenie

Metoda bezwykopowa, rz. Bobrówka – Nadzór przyrodniczy

6

Śliz

68+750

Zmętnienie, płoszenie

Metoda bezwykopowa, rz. Uchanka – Nadzór przyrodniczy

7

Śliz, koza

79+000

Zmętnienie, płoszenie

Metoda bezwykopowa lud odłów z odcinka poddanego pracom, rz. Zwierzynka – Nadzór przyrodniczy

8

Koza, śliz, piskorz, różanka, głowacz białopłetwy, piekielnica, minóg strumieniowy

98+600

Zmętnienie, płoszenie

Metoda bezwykopowa, rz. Rawka – Nadzór przyrodniczy

Płazy

9

Kumak nizinny

2+300

W trakcie migracji – uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

10

Kumak nizinny

3+000

W trakcie migracji – uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

11

Żaba śmieszka

3+000

W trakcie migracji – uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

12

Żaby zielone

3+000

W trakcie migracji – uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

13

Żaby zielone

22+850

Ingerencja w siedlisku w trakcie przejścia przez ciek. W trakcie migracji –uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

14

Żaby zielone

26+800

Ingerencja w siedlisku w trakcie przejścia przez ciek. W trakcie migracji –uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

15

Żaby zielone

44+850

Ingerencja w siedlisku w trakcie przejścia przez ciek. W trakcie migracji –uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

16

Żaba wodna

45+600

W trakcie migracji – uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

17

Żaby zielone

45+700

Ingerencja w siedlisku w trakcie przejścia przez ciek. W trakcie migracji –uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

18

Żaba trawna

55+700

W trakcie migracji – uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

19

Żaby zielone

68+800

W trakcie migracji – uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

20

Żaba trawna

85+550

W trakcie migracji – uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

21

Żaba śmieszka

85+600

W trakcie migracji – uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

22

Żaba śmieszka

85+700

W trakcie migracji – uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

23

Ropucha szara

92+600

W trakcie migracji – uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

24

Żaba wodna

92+600

W trakcie migracji – uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

25

Kumak nizinny

98+700

W trakcie migracji – uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

26

Żaba wodna

98+700

W trakcie migracji – uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), tymczasowe płotki ochronne, kontrola wykopów

Gady

27

Jaszczurka zwinka

34+000

Kolizja – częściowa ingerencja w obszarze bytowania

Nadzór przyrodniczy (od III do X), kontrola wykopów

28

Jaszczurka zwinka

85+600

Przejście gazociągiem w pobliżu siedliska.
W trakcie przemieszczania się – uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), kontrola wykopów

29

Zaskroniec zwyczajny

98+600

Przejście gazociągiem przez siedlisko (ciek).
W trakcie przemieszczania się – uwięzienie w pułapkach (wykopy), śmiertelność

Nadzór przyrodniczy (od III do X), kontrola wykopów

Ptaki

30

Piegża

2+600

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym ( w okresie lęgowym gatunku, tj. od IV do VIII)

31

Piecuszek

16+650

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. od V do VIII)

32

Zięba

17+500

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. od V do VIII)

33

Derkacz, Przepiórka

22+800

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Nadzór przyrodniczy (od IV do VIII)

34

Cierniówka

26+700

Gazociąg biegnie przez siedlisko – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. IV – VIII)

35

Gąsiorek

26+800

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka zakrzewień pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. od IV do VIII)

36

Cierniówka

30+100

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. IV – VIII)

37

Makolągwa

32+950

Gazociąg biegnie przez siedlisko – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. III - VIII)

38

Modraszka

33+000

Gazociąg biegnie przez siedlisko – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. IV - VIII)

39

Łozówka

37+300

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. V - VIII)

40

Piegża

41+200

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. IV - VIII)

41

Szpak

42+600

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. III - VIII)

42

Piecuszek

44+800

Gazociąg biegnie przez siedlisko – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. V - VIII)

43

Cierniówka

44+850

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. IV - VIII)

44

Zięba

44+850

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. V - VIII)

45

Dudek

45+200

Gazociąg biegnie w sąsiedztwie stanowiska lęgowego – płoszenie

Ewentualna wycinka drzew pod nadzorem, przyrodniczym (w okresie lęgowym, tj. od V do VIII)

46

Gąsiorek

45+500,

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka zakrzewień pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. od V do VIII)

47

Zięba

55+650

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. V - VIII)

48

Pierwiosnek

55+700

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. V - VIII)

49

Trznadel

55+950

Gazociąg biegnie przez siedlisko – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. IV - VIII)

50

Gąsiorek

55+950

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka zakrzewień pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. od V do VIII)

51

Trznadel

58+800

Gazociąg biegnie przez siedlisko – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. IV - VIII)

52

Gąsiorek

58+900

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka zakrzewień pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. od V do VIII)

53

Piecuszek

58+915

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. V - VIII)

54

Cierniówka

68+400

Gazociąg biegnie przez siedlisko – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. IV - VIII)

55

Kos

68+800

Gazociąg biegnie przez siedlisko – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. III - VIII)

56

Trznadel

70+550

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. IV - VIII)

57

Makolągwa

71+450

Gazociąg biegnie przez siedlisko – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. III - VIII)

58

Zięba

71+700

Gazociąg biegnie przez siedlisko – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. V - VIII)

59

świergotek drzewny

71+550

Gazociąg biegnie przez siedlisko – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. IV - VIII)

60

kwiczoł

71+900

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. IV - VIII)

61

rudzik

72+050

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. IV - VIII)

62

trznadel

72+250

Gazociąg biegnie przez siedlisko – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. IV - VIII)

63

kos

72+900

Gazociąg biegnie przez siedlisko – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. III - VIII)

64

pierwiosnek

73+100

Gazociąg biegnie przez siedlisko – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. V - VIII)

65

piecuszek

73+300

Gazociąg biegnie przez siedlisko – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. V - VIII)

66

bogatka

73+700

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. IV - VIII)

67

kos

74+500

Gazociąg biegnie przez siedlisko – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. III - VIII)

68

trznadel

75+200

Gazociąg biegnie przez siedlisko – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. IV - VIII)

69

Kos

85+150

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. III - VIII)

70

Strzyżyk

85+150

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. IV - VIII)

71

Pełzacz leśny

85+200

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. IV - VIII)

72

Pierwiosnek

98+500

Gazociąg przebiega przez siedlisko – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. V – VIII)

73

Gąsiorek

98+600

Gazociąg przecina siedlisko – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka zakrzewień pod nadzorem przyrodniczym ( w okresie lęgowym gatunku, tj. od V do VIII)

74

Kos

98+800

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. III - VIII)

75

Zięba

98+950

Gazociąg biegnie przez siedlisko – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. V - VIII)

76

Pleszka

99+050

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. V - VIII)

77

Sikora uboga

99+150

Gazociąg biegnie przez skraj siedliska – częściowa ingerencja, płoszenie

Ewentualna wycinka pod nadzorem przyrodniczym (w okresie lęgowym gatunku, tj. IV - VIII)

Ssaki

78

Wydra

44+900

Płoszenie – przejście przez ciek (obszar bytowania)

Nadzór przyrodniczy

(cały rok)

79

Kret

45+500

Możliwa kolizja – przejście przez skraj zasiedlonego obszar

Nadzór przyrodniczy

(cały rok)

80

Bóbr europejski

45+600

Płoszenie – przejście przez ciek (obszar bytowania)

Nadzór przyrodniczy

(cały rok)

81

Wydra

85+100

Płoszenie – przejście przez ciek (obszar bytowania)

Nadzór przyrodniczy (cały rok)

82

Bóbr europejski

98+600

Płoszenie – przejście przez ciek (obszar bytowania)

Nadzór przyrodniczy (cały rok)

2.14. W trakcie realizacji przedsięwzięcia odkryte wykopy należy regularnie kontrolować pod kątem przypadkowego uwięzienia zwierząt. Uwięzione zwierzę należy uwolnić i przenieść w bezpieczne miejsce, zgodne z wymaganiami siedliskowymi, poza zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia.

2.15. W trakcie prowadzonych prac, w miejscach określonych kilometrażem, tj. km ok. 2+300; 3+000; 5+300; 11+000; 22+850; 26+800; 44+850; 45+600; 45+700; 55+700; 68+800; 85+550; 85+600; 85+700; 92+600; 98+700, zaleca się w okresie migracji płazów (od marca do października) zamontować tymczasowe ogrodzenia ochronne. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić ok. 50 cm ponad poziom terenu i powinno częściowo być wkopane w grunt (na głębokość min. 10 cm), odgięcie górnej krawędzi na zewnątrz gazociągu (w kierunku otaczającego terenu) pod kątem 45-90°, tworząc daszek (przewieszkę) o długości min. 5 cm (zalecana długość ≤ 10 cm), a ich szczelność winna być kontrolowana na bieżąco. Ogrodzenia wykonać z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, jako materiału można użyć folii (różnych grubości), brezentu, siatek polimerowych o oczkach wielkości do 5x5 mm, geotkaniny, geowłókniny. Materiał do budowy ogrodzeń powinien być gęsty o zwartej strukturze (jednorodny lub w postaci gęstej plecionki), nieprzeźroczysty, chropowaty z delikatną fakturą, utrudniający wspinanie się płazów. Należy zwrócić szczególną uwagę na staranne i szczelne wykonanie łączenia 2 sąsiednich pasów materiału, zakończenie ogrodzeń powinno mieć kształt litery U, wygiętej na zewnątrz; ich szczelność winna być kontrolowana na bieżąco. Tymczasowe ogrodzenia ochronne montować na całej długości występującego zbiornika wodnego bądź cieku i dodatkowo po ok. 150 m od jego obrzeży. Płotki ochronne zlikwidować po zakończeniu robót budowlanych.

2.16. Prace przygotowawcze przedmiotowego przedsięwzięcia ingerujące w pokrycie glebowe oraz wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowanym gazociągiem należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego. Dopuszcza się przeprowadzenie ww. wycinki w innym okresie, jednakże każdorazowo poprzedzana musi być kontrolą ornitologiczną pod kątem zasiedlenia drzew i krzewów. W sytuacji braku gniazdowania i braku zagrożeń dla lęgów będzie mogła zostać przeprowadzona pod nadzorem przyrodnika.

2.17. Należy dokonać nasadzeń zastępczych kompensacyjnych w pasie budowlano-montażowym pozostawiając przy tym pas bez zadrzewień po 3 m na stronę od osi gazociągu (na terenach leśnych po 2 m na stronę), w stosunku co najmniej 1:1 ilości wyciętych drzew oraz ilości powierzchni liczonej w metrach kwadratowych usuwanych krzewów w stosunku do ilości powierzchni liczonej w metrach kwadratowych krzewów nasadzanych. Do nasadzeń należy zastosować rodzime i miododajne gatunki drzew i krzewów. Dopuszcza się wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w obszarze administracyjnym gmin, przez które przechodzi planowany gazociąg.

2.18. Drzewa i krzewy nie przeznaczone do wycinki, rosnące w pobliżu prowadzonych prac budowlanych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami poprzez wykonanie zabezpieczenia pni drzew otuliną z desek, mat słomianych lub potrójną warstwą geowłókniny o przestrzennej strukturze; zabezpieczenie winno spełniać następujące zalecenia:

-     wysokość 150 – 160 cm,

-     dolna część desek powinna opierać się na podłożu,

-     oszalowanie powinno zostać opasane drutem lub taśmą co ok. 40 – 60 cm,

-     deski powinny ściśle przylegać do pnia.

2.19. Nie składować materiałów chemicznych na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew.

2.20. Zdjęty humus należy składować oddzielnie od pozostałej ziemi z wykopów, w wydzielonej części pasa montażowego, w pryzmach o wysokości do ok. 1,5 m i szerokości od ok. 3,9 m do ok. 4,5 m, w odległości nie mniejszej niż ok. 0,5 m od krawędzi wykopu. Materiał ten należy zabezpieczyć przed wysychaniem.

2.21. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) należy składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych; odkład wykorzystać w obrębie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazać do zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

2.22. Ściółkę leśną, z miejsc gdzie będzie miała miejsce wycinka drzew, składować w sposób uniemożliwiający jej mieszanie się z gruntem macierzystym.

2.23. W obrębie terenów leśnych zawęzić szerokości pasa montażowego (wycinkę drzew ograniczyć do niezbędnego minimum).

2.24. Do prac związanych z wycinką drzew stosować wyłącznie sprawny sprzęt oraz narzędzia, konserwowane na bieżąco oraz poddawane okresowym kontrolom zgodnie z zaleceniami producenta.

2.25. Wodę potrzebną do wykonania projektowanego gazociągu metodą bezwykopową na odcinku przekroczenia rzeki Rawki pobierać z gminnej sieci, na podstawie stosownych zezwoleń. Nie pobierać wody z rzeki Rawki ani nie odprowadzać wody do rzeki Rawki.

2.26. Koryta cieków, po skończonej budowie (przekraczanie cieków metodą wykopu otwartego), przywrócić do stanu jak najbardziej zbliżonego do pierwotnego, a skarpy cieków zabezpieczyć przed rozmyciem. Podczas odtwarzania i wzmacniania brzegów należy wykorzystywać naturalne materiały w postaci np. kamienia, drzew, głazów, darniny oraz faszyny.

2.27. W trakcie realizacji przedsięwzięcia w korycie cieków, należy maksymalnie ograniczyć zamulenie wody. W tym celu należy stosować środki ochronne, które zapobiegają przemieszczaniu się osadów dennych i zamulaniu, np. kurtyn ochronnych.

2.28. W przypadku stwierdzenia zamulenia w korycie rzeki poniżej miejsca wykonywanych prac, należy czasowo wstrzymać prace, na czas co najmniej dwukrotnie przekraczający okres zamulenia.

2.29. W sytuacji zaobserwowania występowania tarlisk ryb w obszarze robót, należy wstrzymać prace ingerujące w tarlisko. Prace na ciekach wodnych należy wykonywać poza okresem tarła ryb, w miarę możliwości stosować metody bezwykopowe.

2.30. Podczas suchych i gorących okresów (roboty prowadzone latem) unikać mącenia wody, aby nie doprowadzić do powstawania tzw. przyduchy i śnięcia ryb.

2.31. W sytuacji śnięcia ryb prace w korycie należy wstrzymać do czasu wyjaśnienia przyczyn wystąpienia takiej sytuacji.

2.32. Prace w obrębie cieków i zbiorników wodnych powinny być prowadzone poza terminami rozrodu płazów, tj. w okresie od 1 lipca do 1 lutego. W przypadku prowadzenia prac w innych terminach, teren budowy należy szczelnie wygrodzić płotkiem herpetologicznym, a wszelkie prace prowadzić pod nadzorem przyrodniczym.

2.33. Prace w obrębie chronionych stanowisk bezkręgowców, w 3 miejscach, tj. w km ok. 44+850; 85+150; 98+550, prowadzić poza okresem od czerwca do października, a jeśli zajdzie konieczność prowadzenia robót w tym terminie, prace prowadzić pod nadzorem przyrodniczym.

2.34. W związku z występowaniem gatunków chronionych na rzekach: Rawka, Zwierzynka, Uchanka, Bobrówka, Bzura koryta tych cieków przekraczać metodą bezwykopową, pod stałym nadzorem przyrodniczym.

2.35. Z uwagi na masowe występowanie na brzegach rzek inwazyjnego gatunku, tj. kolczurki klapowanej, zakazuje się przemieszczania kruszyw i materiału roślinnego pozyskanego w trakcie prac z koryt cieków i ich brzegów w odległości do 20 m od linii brzegowej.

2.36. Z uwagi na kolizję trasy gazociągu z siedliskami gatunku chronionego, tj. kocanek piaskowych, przed przystąpieniem do wykonywania prac należy uzyskać odstępstwa od zakazu niszczenia ww. okazów i siedlisk. W obrębie siedlisk tego gatunku należy minimalizować oddziaływanie na tereny sąsiednie, m.in. nie wykraczać poza pas montażowy.

2.37. Z uwagi na kolizję budowy gazociągu z płatami siedlisk gatunków chronionych mszaków i porostów, przed przystąpieniem do wykonywania prac należy uzyskać odstępstwa od zakazu niszczenia ww. okazów i siedlisk. W obrębie siedlisk tych gatunków nie wykraczać poza pas montażowy.

2.38. W sytuacji gdy pojawi się zagrożenie dla gatunku rdestnicy nawodnej, która występuje w rzece Rawka na trasie realizacji gazociągu w km ok. 98+600, należy dokonać metaplantacji na odcinek rzeki powyżej miejsca jej przecięcia z budową gazociągu.

2.39. W celu ochrony gatunków roślin naczyniowych występujących na trasie gazociągu, należy prowadzić prace nie wykraczając poza wyznaczony pas montażowy oraz uzyskać stosowne derogacje zezwalające na zniszczenie siedlisk i poszczególnych okazów.

2.40. Przekroczenia większych rzek (w tym m.in.: Igły, Bzury, Rawki i innych) należy wykonać metodą bezwykopową.

2.41. Przekroczenia mniejszych rzek i cieków (w tym m.in.: Przysowy, Dopływu Przysowy, cieków bez nazwy i innych) wykonywać metodą bezwykopową lub wykopu otwartego, przy niskim stanie wód, w sposób zapewniający swobodny przepływ wód w obrębie ww. rzek i cieków oraz ograniczający zaburzenia stosunków gruntowo-wodnych w rejonie koryt rzek i cieków, a także w sposób ograniczający zmętnienie wód w obrębie cieków i rzek oraz na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym.

2.42. Obszary Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pradolina Bzury – Neru PLH100006 oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Rawki PLH100015 znajdujące się na trasie gazociągu należy w całości przekraczać metodą bezwykopową, pod nadzorem przyrodniczym.

2.43. Zadaniem stałego nadzoru przyrodniczego na obszarze specjalnej ochrony ptaków Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001, obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Pradolina Bzury-Neru PLH100006 oraz obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Dolina Rawki PLH10001, przez które przebiega przedsięwzięcie jest monitorowanie i kontrolowanie podejmowanych działań zapobiegawczych, wskazywanie metod ograniczających wpływ realizacji przedsięwzięcia na przyrodę, zapobieganie śmiertelności, tj. przenoszenie zaobserwowanych chronionych gatunków fauny poza teren budowy, przekazywanie zaleceń dotyczących budowy ogrodzeń ochronnych, prowadzenie kontroli wykopów, udział w prowadzeniu wycinki drzew i zakrzewień w okresie lęgowym, kontrola ornitologiczna, dostosowywanie terminu wykonywanych prac budowlanych do ekologii poszczególnych gatunków fauny oraz wykonywanie okresowych analiz. W trakcie eksploatacji zaleca się monitorowanie wszystkich wykonywanych w związku z budową działań mających ograniczać wpływ inwestycji oraz ocenę ich skuteczności.

2.44. Prace związane z przekraczaniem rzeki Rawki prowadzpod stałym nadzorem przyrodniczym, który winien m.in. monitorować i kontrolować podejmowane działania zapobiegawcze.

2.45. W granicach rezerwatu przyrody Rawka:

2.45.1. gazociąg wykonać metodą bezwykopową, Horyzontalnym Przewiertem Sterowanym HDD, na głębokości minimum 30 m poniżej dna rzeki Rawki;

2.45.2. komorę startową oraz końcową należy zlokalizować poza granicami rezerwatu;

2.45.3. ruch pieszy pracowników wykonawcy robót prowadzić wyłącznie z związku z wejściem osoby pilotującej i kontrolującej przewiert;

2.45.4. zaplecze budowy, cysterny do gromadzenia wody oraz bazy materiałowo-sprzętowe:

-        lokalizować poza terenem rezerwatu, w odległości nie mniejszej niż 40 m od jego granicy,

-        zabezpieczyć w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa skażenia gleby substancjami ropopochodnymi (oleje, smary);

2.45.5. wodę wykorzystywaną do płuczki wiertniczej, prób szczelności oraz mycia sprzętu do przewiertu należy pobierać oraz odprowadzać do sieci gminnych.

2.46. Po zakończeniu prac na odcinku obejmującym przejście gazociągu pod rezerwatem Rawka, w ciągu 30 dni Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania prac Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, do wiadomości Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

2.47. Prace związane z przekraczaniem cieków metodą wykopu otwartego należy wykonywać w okresie minimalnych przepływów w ciekach.

2.48. Prace związane z wykonaniem wykopu otwartego przy zamkniętym przepływie wody w korycie, należy prowadzić pod osłoną grodzy. „Odgrodzenie” wykonać za pomocą dwóch grodzy ziemnych na czas wykonania wykopu, ułożenia rury i obciążników. Materiały wykorzystywane podczas prowadzonych prac należy składować w bezpiecznej odległości od skarp cieków, a całkowity czas prowadzonych prac należy skrócić do niezbędnego minimum. Skarpy cieków należy odtworzyć, a w czasie prac zabezpieczyć je przed rozmyciem.

2.49. Wykop otwarty przy niezahamowanym przepływie wody w korycie przeprowadzać należy tylko w przypadku niewielkich rowów melioracyjnych. Prace prowadzić przy niskim stanie wód lub braku wody w korycie. Nie dopuścić do zasypania rowów melioracyjnych. Wszelkie prace oraz przebudowy w obrębie urządzeń wodnych (np. rowów melioracyjnych) wykonać w sposób zapewniający swobodny przepływ wód w obrębie ww. urządzeń oraz ograniczający zaburzenia stosunków gruntowo-wodnych, zmętnienie wód oraz na warunkach uzyskanych od zarządcy ww. urządzeń. Po zakończeniu prac koryta przekraczanych rowów należy odmulić i doprowadzić do stanu pierwotnego.

2.50. Zastosować umocnienia dna i brzegów rzek i cieków przekraczanych metodą wykopu otwartego.

2.51. Należy wyeliminować lub ograniczyć wykonywanie robót budowlanych przy użyciu ciężkiego sprzętu bezpośrednio w korycie cieku, a także przemieszczanie sprzętu budowlanego korytem cieku.

2.52. Skrzyżowania projektowanego gazociągu z torami kolejowymi należy wykonać metodami bezwykopowymi z zastosowaniem rury osłonowej DN1200.

2.53. Skrzyżowania przedmiotowego gazociągu z autostradą A2 oraz z drogami krajowymi należy wykonać metodami bezwykopowymi z zastosowaniem rury przejściowej o średnicy DN1200. Komory przewiertowe należy lokalizować poza pasem drogowym.

2.54. Skrzyżowania gazociągu z drogami powiatowymi i gminnymi o nawierzchni asfaltowej należy wykonywać metodą przewiertową rurą gazociągową DN1000. Na tych odcinkach rura gazociągu winna posiadać izolację zewnętrzną, a także dodatkową izolację epoksydową.

2.55. Po ułożeniu gazociągu w miejscach krzyżowania się projektowanego gazociągu z drogami o nawierzchni gruntowej, z płyt betonowych oraz brukowej, należy doprowadzić nawierzchnię tych dróg do stanu pierwotnego.

2.56. W sąsiedztwie istniejących uzbrojeń infrastruktury podziemnej, prace należy prowadzić metodą ręczną lub lekkim sprzętem mechanicznym. Prace te poprzedzić należy wykonaniem wykopów kontrolnych oraz pod ścisłym nadzorem właścicieli uzbrojenia.

2.57. W miejscach skrzyżowań gazociągu z elektroenergetyczną linią kablową lub sygnalizacyjną, kabel należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną. Na tych odcinkach, w odległości nie mniejszej niż 2 m od kabli, nie należy prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym.

2.58. Na skrzyżowaniach gazociągu z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, na etapie projektu budowlanego i wykonawczego wyznaczyć pasy, w obrębie których nie będą mogły poruszać się dźwigi i urządzenia budowlane z wysięgnikami, a wykopy i montaż gazociągu wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkowników i właścicieli sieci.

2.59. Stanowiska pracy, składowiska wyrobów i materiałów oraz maszyn i urządzeń budowlanych nie lokalizować bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, a także w następujących odległościach liczonych od skrajnych przewodów mniejszych:

-        3 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,

-        5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, ale mniejszym niż 15 kV,

-        10 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, ale mniejszym niż 30 kV,

-        15 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, ale mniejszym niż 110 kV.

2.60. Miejsca, z których pobierana będzie woda dla wykonania prób hydraulicznych, winny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1 km od terenów objętych ochroną akustyczną.

2.61. W celu zapewnienia równowagi pomiędzy poborem wód powierzchniowych, a ochroną wód i środowiska związanego z ich zasobami, pobór tych wód do prób hydraulicznych realizowany może być wyłącznie pod warunkiem zachowania przepływu nienaruszalnego bezpośrednio poniżej ujęcia tymczasowego oraz niepowodowania istotnych zmian reżimu hydrologicznego, uwzględniającego chwilowy przyrost przepływu w obrębie zlewni.

2.62. Poboru wód z cieków do prób szczelności, nie prowadzić podczas niskiego stanu wód.

2.63. Zrzuty wód do odbiorników po przeprowadzonych próbach hydraulicznych należy prowadzić w sposób kontrolowany, w ilościach dostosowanych do możliwości przyjęcia ich przez cieki, w sposób nienaruszający koryt oraz otoczenia cieków.

2.64. Wody z prób szczelności przed zrzutem do odbiorników należy podczyszczać w osadnikach lub po wysedymentowaniu w nich cząstek stałych. Zagospodarować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.65. Miejsca poboru i zrzutu wody po wykonaniu prób hydraulicznych gazociągu należy przywrócić do stanu pierwotnego. Ewentualne naruszenia skarp w rejonie miejsc poboru i zrzutu wody należy odbudować.

2.66. Dla potrzeb technologicznych Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej Rawa Mazowiecka zaprojektować i wykonać gazowe kotły grzewcze o łącznej mocy kotłowni do 783 kW.

2.67. Do odprowadzania spalin z każdego kotła Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej Rawa Mazowiecka zaprojektować i wykonać indywidualne kominy ze stali kwasoodpornej.

2.68. Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy wyznaczyć i odpowiednio przystosować miejsca czasowego gromadzenia i magazynowania odpadów powstających podczas prac budowlano-montażowych.

2.69. Zaplecza budowy wyposażyć w odpowiednio opisane, szczelne i zamykane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

2.70. Odpady charakteryzujące się właściwościami niebezpiecznymi należy umieszczać w specjalnie dostosowanych do rodzaju odpadu i oznakowanych nazwą i kodem odpadu pojemnikach (kontenerach) na odpady niebezpieczne, o szczelnym podłożu, w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych i dzikich zwierząt.

2.71. Ww. odpady przekazywać należy uprawnionym odbiorcom.

2.72. Na etapie użytkowania przedsięwzięcia powstające odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

2.73. Przed przystąpieniem do wykonywania prac związanych z realizacją gazociągu, w obrębie stanowisk archeologicznych, należy przeprowadzić archeologiczne badania ratownicze. Prace ziemne realizowane w związku z budową gazociągu powinny się odbywać pod ścisłym nadzorem archeologicznym. Nadzór nad pracami należy uzgodnić z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

2.74. Wodę na etapie realizacji przedsięwzięcia dostarczać na teren zaplecza np. beczkowozami, w opakowaniach itd., pobierać z sieci wodociągowej, na warunkach uzyskanych od gestora ww. sieci lub pobierać z tymczasowych ujęć wód zlokalizowanych na ciekach, na warunkach uzyskanych od zarządcy ww. cieków lub uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli będzie wymagane).

2.75. Niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odprowadzać do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Ewentualne zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy podczyszczać do parametrów zgodnych z wymogami prawa i zagospodarować tak jak ww. wody niezanieczyszczone.

2.76. Zastosować obieg zamknięty płuczki wiertniczej.

2.77. Powstającą na etapie realizacji przedsięwzięcia płuczkę wiertniczą podczyszczać z urobku, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do unieszkodliwiania.

2.78. Do przeprowadzania prób szczelności planowanego gazociągu nie stosować środków chemicznych.

2.79. W przypadku stwierdzenia konieczności odwadniania dna wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych (np. poprzez zastosowanie igłofiltrów czy bezpośredniego pompowania wody z wykopu). Ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum oraz wpływ ww. prac do terenu inwestycji. Wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane. Ewentualne zrzuty wód z odwodnienia wykopów lub prób szczelności do rzek, cieków i urządzeń wodnych prowadzić w sposób wykluczający rozmycie brzegów, zrywanie dna oraz zmętnienie wód.

2.80. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy występowania w którymkolwiek miejscu zanieczyszczenia gleby lub ziemi w stopniu przekraczającym określone prawem normy, podczas realizacji inwestycji powinna być wykonana remediacja zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowiązujących norm dla substancji powodujących ryzyko w glebie lub ziemi, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków remediacji z właściwym organem.

2.81. Masy ziemne z wykopów zanieczyszczone w stopniu przekraczającym określone prawem normy, należy przekazać do unieszkodliwienia, bądź poddać remediacji na miejscu, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.82. Urządzenia, które będą emitować wysoki poziom hałasu należy odsuwać od brzegów cieków.

2.83. W zakresie ochrony akustycznej, w celu dotrzymania dopuszczalnych wartości hałasu w stosunku do terenów i obiektów objętych ochroną akustyczną, należy zastosować tymczasowe ekrany akustyczne, w poniższej konfiguracji, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł hałasu, na kierunku propagacji hałasu, skierowane w stronę zabudowy chronionej:

2.83.1. w m. Justynków (gm. Gostynin), w km ok. 3+073 – 3+103 przewiertu, należy zastosować kontenery (przyjęte wymiary pojedynczego kontenera: długość ok. 12,0 m, wysokość ok. 2,9 m) w następującej konfiguracji i ilości: trzy kontenery obok siebie, tj. łącznie 36 m długości oraz po dwa kontenery na sobie, tj. łączna wysokość 5,8 m;

2.83.2. w m. Wola Trębska (gm. Szczawin Kościelny), w km ok. 9+500 przewiertu, należy zastosować kontenery (przyjęte wymiary pojedynczego kontenera: długość ok. 12,0 m, wysokość ok. 2,9 m) w następującej konfiguracji i ilości: trzy kontenery obok siebie tj. łącznie 36 m długości oraz po dwa kontenery na sobie tj. łączna wysokość 5,8 m;

2.83.3. w m. Oporów (gm. Oporów), w km ok. 16+659 – 16+686 przewiertu, należy zastosować kontenery (przyjęte wymiary pojedynczego kontenera: długość ok. 12,0 m, wysokość ok. 2,9 m) w następującej konfiguracji i ilości: trzy kontenery obok siebie, tj. łącznie 36 m długości oraz po dwa kontenery na sobie, tj. łączna wysokość 5,8 m;

2.83.4. w m. Oporów (gm. Oporów), w km ok. 18+835 – 18+861 przewiertu, należy zastosować kontenery (przyjęte wymiary pojedynczego kontenera: długość ok. 12,0 m, wysokość ok. 2,9 m) w następującej konfiguracji i ilości: trzy kontenery obok siebie, tj. łącznie 36 m długości oraz po dwa kontenery na sobie, tj. łączna wysokość 5,8 m;

2.83.5. w m. Wola Popowa Górna (gm. Żychlin), w km ok. 24+607 – 24+623 przewiertu, należy zastosować kontenery (przyjęte wymiary pojedynczego kontenera: długość ok. 12,0 m, wysokość ok. 2,9 m) w następującej konfiguracji i ilości: cztery kontenery obok siebie, tj. łącznie 48 m długości oraz po dwa kontenery na sobie, tj. łączna wysokość 5,8 m;

2.83.6. w m. Buszków (gm. Żychlin), w km ok. 26+379 – 26+405 przewiertu, należy zastosować kontenery (przyjęte wymiary pojedynczego kontenera: długość ok. 12,0 m, wysokość ok. 2,9 m) w następującej konfiguracji i ilości: dwa kontenery obok siebie, tj. łącznie 24 m długości oraz po dwa kontenery na sobie, tj. łączna wysokość 5,8 m;

2.83.7. w m. Grzybów (gm. Żychlin), w km ok. 30+570 – 30+597 przewiertu, należy zastosować kontenery (przyjęte wymiary pojedynczego kontenera: długość ok. 12,0 m, wysokość ok. 2,9 m) w następującej konfiguracji i ilości: dwa kontenery obok siebie, tj. łącznie 24 m długości oraz po dwa kontenery na sobie, tj. łączna wysokość 5,8 m;

2.83.8. w m. Zosinów i m. Trzciniec (gm. Bedlno), w km ok. 34+299 – 34+396 przewiertu, należy zastosować kontenery (przyjęte wymiary pojedynczego kontenera: długość ok. 12,0 m, wysokość ok. 2,9 m) w następującej konfiguracji i ilości: dwa kontenery obok siebie, tj. łącznie 24 m długości oraz po dwa kontenery na sobie, tj. łączna wysokość 5,8 m;

2.83.9. w m. Jamno (gm. Łowicz), w km ok. 55+795 – 55+839 przewiertu, należy zastosować kontenery (przyjęte wymiary pojedynczego kontenera: długość ok. 12,0 m, wysokość ok. 2,9 m) w następującej konfiguracji i ilości: dwa kontenery obok siebie, tj. łącznie 24 m długości oraz po dwa kontenery na sobie, tj. łączna wysokość 5,8 m;

2.83.10.                     w m. Stara Rosocha (gm. Rawa Mazowiecka), w km ok. 92+895 – 92+986 przewiertu, należy zastosować kontenery (przyjęte wymiary pojedynczego kontenera: długość ok. 12,0 m, wysokość ok. 2,9 m) w następującej konfiguracji i ilości: dwa kontenery obok siebie, tj. łącznie 24 m długości oraz po dwa kontenery na sobie, tj. łączna wysokość 5,8 m.

2.84. Dla zmniejszenia uciążliwości hałasu pracującego sprzętu budowlanego należy:

2.84.1. prowadzić prace budowlane przy pomocy sprawnych maszyn;

2.84.2. zaplecze techniczne zlokalizować na terenie położonym możliwie najdalej od zabudowy mieszkaniowej;

2.84.3. opracować plan robót przygotowawczych minimalizujący przejazdy sprzętu budowlanego przez tereny podlegające ochronie akustycznej;

2.84.4. prace związane z realizacją gazociągu metodą wykopu otwartego prowadzić wyłącznie w porze dnia;

2.84.5. tak zorganizować roboty aby urządzenia powodujące emisje hałasu o znacznym natężeniu, w miarę możliwości, nie pracowały jednocześnie, a w czasie przerw w pracy, unikać pracy urządzeń i maszyn na „biegu jałowym”.

2.85. W przypadku prowadzenia prac w pobliżu terenów objętych ochroną akustyczną, gdzie prace prowadzone będą metodą bezwykopową należy stosować następujące procedury/rozwiązania ograniczające emisję hałasu:

2.85.1. obiekty zaplecza budowlanego lokalizować w taki sposób, aby stanowiły jednocześnie elementy ekranujące dla najbliższych i najbardziej narażonych na hałas budynków mieszkalnych;

2.85.2. w razie potrzeby zastosować pełne ogrodzenie placu budowy np. w postaci płyt działających jako ekran akustyczny.

2.86. W celu zmniejszenia ilości emitowanych zanieczyszczeń do środowiska należy stosować poniższe zalecenia:

2.86.1. transport materiałów sypkich prowadzić pojazdami do tego przystosowanymi, skrzynie ładunkowe należy przykrywać plandekami lub transportowany materiał utrzymywać w stanie wilgotności ograniczającej pylenie;

2.86.2. zabezpieczać składowane materiały sypkie przed nadmiernym pyleniem (np. przez przykrywanie);

2.86.3. należy zraszać potencjalne miejsca wtórnego pylenia materiałów oraz dróg wewnętrznych w dni słoneczne i wietrzne;

2.86.4. ograniczyć prędkość ruchu pojazdów w rejonie prowadzonej budowy;

2.86.5. zapewnić efektywne dojazdy na teren budowy.

2.87. Należy czyścić koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na drogi publiczne oraz nie dopuszczać do powstawania głębokich kolein.

2.88. Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu obiektów nieliniowych, tj. zespoły zaporowo-upustowe czy stacja redukcyjno-pomiarowa, odprowadzać należy do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkoda dla gruntów sąsiednich.

2.89. Na etapie eksploatacji należy prowadzić monitoring prawidłowego funkcjonowania instalacji.

2.90. Teren przedmiotowego przedsięwzięcia, na etapie eksploatacji, należy wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych (sorbenty), a w przypadku wycieku ww. substancji, zanieczyszczenie usunąć niezwłocznie, a zużyte do neutralizacji środki przekazać uprawnionym odbiorcom.

2.91. Podczas eksploatacji instalacji, zdarzenia awaryjne usuwać należy w trybie natychmiastowym.

II.     Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

III.     Nie nakładam obowiązku wykonania analizy porealizacyjnej dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

IV.     Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

V.     Integralną częścią niniejszej decyzji jest Załącznik Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia.

VI.     Integralną częścią niniejszej decyzji jest Załącznik Nr 2 – Mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie (art. 82 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy ooś).

UZASADNIENIE

31 lipca 2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (zwanego dalej RDOŚ w Łodzi) wpłynął wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu
w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.) – Rozdział 7 art. 38 pkt 2 lit. s
.

Jednocześnie, przy ww. wniosku, Wnioskodawca, przez pełnomocnika, wniósł o nadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia rygoru natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 108 k.p.a.. Prośba ta została uzasadniona zabezpieczeniem gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami i ważnym interesem społecznym. Niniejsze przedsięwzięcie służy dywersyfikacji i poprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w centralnej Polsce. Projektowany gazociąg pozwoli na przesyłanie zwiększonej ilości gazu do aglomeracji warszawskiej i łódzkiej, Radomia i jego okolic oraz południowo-wschodnich regionów kraju. Realizacja projektowanego przedsięwzięcia umożliwi rozwój regionalnego rynku gazu i dalszą integrację kraju z rynkiem Unii Europejskiej jak i międzynarodowym.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego postępowania administracyjnego, zgodnie
z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret czwarte, lit. f, art. 75 ust. 5 i 6 ustawy ooś, jest RDOŚ w Łodzi. Zgodnie z art. 75 ust. 5 ustawy ooś, RDOŚ w Łodzi wydaje niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie. Organami właściwymi do wydania opinii/uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 78 ust 1 pkt 1 lit a tiret czwarte ustawy ooś, są odpowiednio Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji przedsięwzięcia oraz przewidywanych działań mających na celu kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze Rezerwatu przyrody „Rawka”, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1b ustawy ooś, jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 21, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), tj. instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203), niebędących produktami spożywczymi, w tym gazu, o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 800 mm i długości nie mniejszej niż 40 km, wraz z towarzyszącymi tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi, przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),
tj. „do przedsięwzięć, w przypadku których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wszczęto i nie zakończono przynajmniej jednego z postępowań w sprawie decyzji, zgłoszeń lub uchwał, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1-1b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepisy dotychczasowe” dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjny.

RDOŚ w Łodzi zwrócił się do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (zwany dalej ŁPWIS) oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (zwany dalej Dyrektorem RZGW w Warszawie) o wydanie odpowiednio opinii/uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia, a także do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwany dalej RDOŚ w Warszawie) o zajęcie stanowiska w trybie art. 75 ust 5 ustawy ooś oraz do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (zwany dalej GDOŚ) o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji przedsięwzięcia oraz przewidywanych działań mających na celu kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze Rezerwatu przyrody „Rawka” (pisma z 6 sierpnia 2019 r., znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.1, WOOŚ.420.88.2019.MOl.2, WOOŚ.420.88.2019.MOl.3).

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.), zwanej dalej ustawą w zakresie terminalu, RDOŚ w Łodzi zawiadomił GDOŚ, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia (pismo z 6 sierpnia 2019 r., znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.4).

Obwieszczeniem z 7 sierpnia 2019 r., znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.5 RDOŚ w Łodzi zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, poinformował o organach uczestniczących w prowadzonym postępowaniu oraz o wystąpieniu do tych organów o opinię, stanowisko lub uzgodnienie, a także o miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia zamieszczając tabelę, która zawierała nazwę województwa, powiatu, gminy i obrębu ewidencyjnego. Obwieszczenie było zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno, Urzędu Gminy Oporów, Urzędu Gminy Żychlin, Urzędu Gminy w Łowiczu, Urzędu Gminy Łyszkowice, Urzędu Gminy Zduny, Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, Urzędu Gminy Głuchów, Urzędu Gminy Godzianów, Urzędu Gminy Maków, Urzędu Gminy Nowy Kawęczyn, Urzędu Gminy Skierniewice, Urzędu Gminy Gostynin, Urzędu Gminy w Pacynie, Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym, a także na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.

Następnie, zawiadomieniem z 26 sierpnia 2019 r., znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.7 podano do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu ww. postępowania administracyjnego, o organie właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia oraz o organach współuczestniczących w niniejszym postępowaniu, a także o miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia zamieszczając tabelę, która zawierała nazwę województwa, powiatu, gminy i obrębu ewidencyjnego. Zawiadomienie zostało wywieszone w sposób opisany powyżej.

W piśmie otrzymanym 22 sierpnia 2019 r., znak: ŁPWIS.NSOZNS.9022.2.25.2019 SK.AM.JOK ŁPWIS pozytywnie zaopiniował, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, które zostały określone w raporcie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W piśmie otrzymanym tego samego dnia, znak: WOOŚ-II.420.315.2019.AJ RDOŚ w Warszawie przedstawił stanowisko dotyczące realizacji ww. przedsięwzięcia, w którym określił istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, które zostały uwzględnione w punktach I.2.1, I.2.8, I.2.12, I.2.13, I.2.15, I.2.16, I.2.49, I.2.68 – I.2.71, I.2.86.2, I.2.89 oraz I.2.91 niniejszej decyzji.

Pismem z 30 sierpnia 2019 r., znak: WA.RZŚ.436.1.159.2019.RZGW.JC Dyrektor RZGW w Warszawie uzgodnił realizację ww. przedsięwzięcia i określił istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, które zostały uwzględnione w punktach I.2.2, I.2.5, I.2.6, I.2.8, I.2.21, I.2.40, I.2.41, I.2.49, I.2.64, I.2.69, I.2.71, I.2.72, I.2.74 – I.2.79, I.2.88 oraz I.2.90 niniejszej decyzji.

W piśmie otrzymanym 9 września 2019 r., znak: DZP-WP.6205.70.2019.PR GDOŚ uzgodnił warunki realizacji ww. przedsięwzięcia, w granicach rezerwatu przyrody Rawka, które zostały uwzględnione w punktach I.2.44, I.2.45 oraz I.2.46. niniejszej decyzji.

Po analizie przedłożonej dokumentacji zwrócono się do pełnomocnika Wnioskodawcy, pismem z 13 września 2019 r., znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.10, o uzupełnienie dokumentacji. Wymagane uzupełnienie otrzymano 26 września 2019 r.

Następnie RDOŚ w Łodzi, po analizie całości zgromadzonej dokumentacji, zwrócił się ponownie do ŁPWIS, Dyrektora RZGW w Warszawie oraz do RDOŚ w Warszawie o opinię, uzgodnienie lub stanowisko (pisma z 26 września 2019 r., znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.11 i WOOŚ.420.88.2019.MOl.12).

Obwieszczeniem z tego samego dnia, znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.13 RDOŚ w Łodzi poinformował strony postępowania o tym, że istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, że istnieje możliwość składania uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa, w trzydziestodniowym terminie od 14 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r. włącznie, w siedzibie RDOŚ w Łodzi, wskazując dopuszczalne sposoby ich wnoszenia, o tym, że organem właściwym w przedmiotowej sprawie do rozpatrzenia uwag i wniosków jest RDOŚ w Łodzi, a także o ponownym wystąpieniu do ww. organów. Obwieszczenie zostało wywieszone w sposób opisany powyżej.

Jednocześnie zawiadomieniem z 27 września 2019 r., znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.16 podano do publicznej wiadomości informacje, o tym, że istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, o procedurze udziału społeczeństwa, podając dopuszczalną formę składania uwag i wniosków oraz, że RDOŚ w Łodzi jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie do rozpatrzenia uwag i wniosków. Zawiadomienie zostało wywieszone w sposób opisany powyżej.

Pismem otrzymanym 11 października 2019 r., znak: WOOŚ-II.420.315.2019.AJ.3 RDOŚ w Warszawie poinformował, że treść uzupełnienia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie wpływa na stanowisko wyrażone w piśmie RDOŚ w Warszawie z 22 sierpnia 2019 r., znak: WOOŚ-II.420.315.2019.AJ.

W piśmie otrzymanym 16 października 2019 r., znak: ŁPWIS.NSOZNS.9022.2.25.2019 SK.AM.JOK, ŁPWIS ponownie pozytywnie zaopiniował, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, które zostały określone w raporcie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z 28 października 2019 r., znak: WA.RZŚ.436.1.159.2019.RZGW.JC.2 Dyrektor RZGW w Warszawie poinformował, że informacje zawarte w uzupełnieniu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie wpływają na zmianę stanowiska wyrażonego w postanowieniu wydanym 30 sierpnia 2019 r., znak: WA.RZŚ.436.1.159.2019.RZGW.JC.2 uzgadniającym warunki realizacji ww. przedsięwzięcia.

Mając na uwadze dokonaną przez Wnioskodawcę weryfikację danych wprowadzonych do tabeli przedstawiającej przebieg projektowanego gazociągu, polegającą na korekcie błędnie podanych nazw kilku obrębów (projektowany przebieg gazociągu pozostaje bez zmian), która była zamieszczona w obwieszczeniu z 7 sierpnia 2019 r., znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.5, RDOŚ w Łodzi ponownie zawiadomił strony postępowania o wszystkich ww. czynnościach oraz o wpływie opinii z ŁPWIS, stanowiska RDOŚ w Warszawie, uzgodnienia Dyrektora RZGW w Warszawie, a także uzgodnienia GDOŚ (obwieszczenie z 29 października 2019 r., znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.18). Obwieszczenie zostało wywieszone w sposób opisany powyżej.

W ramach udziału społeczeństwa otrzymano 2 pisma, zawierające uwagi i wnioski, drugie pismo stanowiło uściślenie i doprecyzowanie informacji zawartych piśmie pierwszym. Pismem z 20 listopada 2019 r., znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.20 zwrócono się do Wnioskodawcy, reprezentowanego przez pełnomocnika, o kompleksowe i wyczerpujące odniesienie się do uwag zgłoszonych w procedurze udziału społeczeństwa, wyznaczając siedmiodniowy termin od dnia otrzymania wezwania.

Przy piśmie z 22 listopada 2019 r. otrzymano odpowiedź na uwagi społeczeństwa.

Pismami z 27 listopada 2019 r., znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.21 – WOOŚ.420.88.2019.MOl.32, RDOŚ w Łodzi zwrócił się do kilku urzędów gmin z prośbą o niezwłoczne udzielenie pisemnego potwierdzenia obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty i/lub udzielenie pisemnego potwierdzenia podania do publicznej wiadomości w trybie art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy ooś, obwieszczeń i/lub zawiadomień, których potwierdzenia dokonania nie otrzymano. Wszystkie pisemne potwierdzenia dokonania ww. czynności wpłynęły do tut. Urzędu.

Obwieszczeniem z 13 grudnia 2019 r., znak: WOOŚ.420.88.2019.MOl.34 zawiadomiono strony postępowania o otrzymaniu ww. wyjaśnień w zakresie uwag i wniosków, złożonych w procedurze udziału społeczeństwa, o zebraniu kompletnego materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, wyznaczając przy tym stronom postępowania siedmiodniowy termin od daty doręczenia obwieszczenia na zapoznanie się z aktami sprawy, a także na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Obwieszczenie zostało wywieszone w sposób opisany powyżej. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron postępowania.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy ooś przez ocenę oddziaływania na środowisko rozumie się: „postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności:

a)      weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

b)      uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,

c)      zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu”.

Jednym ze szczególnych elementów oceny oddziaływania na środowisko jest zatem udział społeczeństwa. Jest on tym bardziej konieczny, albowiem na etapie stosowania prawa organy administracji publicznej (zwłaszcza na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) winny realizować wymogi wypływające z ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 89, poz. 970) w kontekście następujących zapisów art. 6 ust. 4 ww. Konwencji, „Każda ze Stron umożliwi udział społeczeństwa na tyle wcześnie, że wszystkie warianty będą jeszcze możliwe, a udział społeczeństwa może być skuteczny”. Celem konsultacji jest włączenie ogółu społeczeństwa w proces projektowo-decyzyjny poprzez informowanie oraz zbieranie uwag i wniosków dotyczących wypracowywanych rozwiązań na poszczególnych etapach realizacji przedsięwzięcia. Do konsultowania projektu w charakterze stron zapraszane są:

-        organy administracji publicznej (głównie na szczeblu lokalnym);

-        mieszkańcy obszaru oraz jego użytkownicy w rejonie planowanego przedsięwzięcia;

-        organizacje ekologiczne i pozarządowe.

Zgodnie z art. 85 ustawy ooś, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać m.in.:

1)      w przypadku gdy została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

a)      informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,

b)      informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:

-  ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

-  uzgodnienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz opinie organu, o którym mowa w art. 78,

-  wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2015 r. (sygn. II OSK 1605/13) zastrzeżenia wobec raportu nie mogą pozostać nieudokumentowane, lecz powinny być wsparte stosownym dowodem, najlepiej tzw. kontrraportem, sporządzonym przez specjalistów dysponujących, co najmniej równie fachową wiedzą jak autorzy raportu”. Odnosząc się do uwagi dotyczącej pozostawienia lokalizacji zespołu zaporowo upustowego z funkcją przyłączeniową w pierwotnej wersji, tj. na działce nr 493 obr. Słomków, gm. Maków, należy stwierdzić, że jak wynika z wyjaśnień pełnomocnika Wnioskodawcy, lokalizacja zespołów zaporowo-upustowych jako infrastruktura towarzysząca przedmiotowego przedsięwzięcia determinowana jest wieloma czynnikami, m.in. fizjologią terenu, przepisami prawa wg których realizowana jest budowa oraz koniecznością rozbudowy sieci gazowej w danym regionie o gazociągi dystrybucyjne do przyszłych odbiorców. ZZUP Pszczonów na terenie Gminy Maków umożliwiał będzie przyłączenie sieci dystrybucyjnej z uwagi na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa. Na etapie założeń projektowych przyjęto możliwość wstępnej lokalizacji ZZU (bez możliwości podłączenia) na terenie Gminy Maków, w obr. Słomków, lecz w toku prac projektowych oraz w związku z wnioskiem Polskiej Spółki Gazownictwa, w rezultacie otrzymanych przez nią wniosków o przyłączenie nowych odbiorców, zaprojektowano lokalizację zespołu podłączeniowego w obrębie miejscowości Pszczonów. Lokalizacja przedmiotowego ZZUP nie znajduje się na terenach obszarów chronionych ani w bliskim ich sąsiedztwie, a związana jest z aspektami techniczno-ekonomicznymi.

W nawiązaniu do uwagi dotyczącej faktu, że w dniu 16 września 2019 r. do Urzędu Gminy w Makowie wpłynął wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie działki nr 878 obr. Maków, gm. Maków, a zgodnie z mapą, która znajduje się w aktach sprawy, projektowany gazociąg będzie przebiegał przez ww. działkę w rejonie projektowanej zabudowy, należy zaznaczyć, że na ww. działce zaprojektowano gazociąg wc DN1000 wraz ze strefą kontrolowaną (12 m), a obszar całej nieruchomości objęty jest zakresem oddziaływania przedsięwzięcia. Działka, na której zaprojektowano trasę rurociągu posiada użytek RV i RVI oraz w północnej części zadrzewienia. Zgodnie z § 10 ust 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 r. poz. 640) w strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Użytek RVI, na którym zaprojektowano trasę sieci gazowej, po wybudowaniu rurociągu będzie mógł być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Dodatkowo, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.), dopiero po uzyskaniu decyzji lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ograniczona zostanie możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto, ze strony projektanta dokonywane były wstępne ustalenia z władzami Gmin w zakresie wydanych już warunków zabudowy oraz ze Starostami, w zakresie wydanych decyzji pozwolenia na budowę w celu uwzględnienia planowanych inwestycji przez inne podmioty. Przedmiotowa nieruchomość oddalona jest od najbliższych zabudowań o 150 m, a działki z nią graniczące nie są zabudowane. Wnioskodawca podkreśla, że na etapie projektowania trasy nie sposób jest przewidzieć, dla której nieruchomości zostaną wydane warunki zabudowy.

Ostatnia uwaga dotyczy przebiegu projektowanego gazociągu w rejonie działek nr 64, 65 i 66 obr. Słomków, gm. Maków. Działka nr 63 obr. Słomków jest zabudowana, natomiast działki nr 61 i 65 obr. Słomków objęte są prawomocnymi decyzjami o warunkach zabudowy oraz rozpoczęto na nich budowy. W uzgodnionym z PGNiG Gazoprojekt projektem rurociąg miał przebiegać po przeciwnej stronie drogi, tak by nie kolidować z obowiązującymi decyzjami o warunkach zabudowy. W nawiązaniu do tej uwagi należy nadmienić, że zgodnie z zapewnieniem Wnioskodawcy informacja dot. wydanych przez Wójta Gminy Maków warunków zabudowy dla ww. nieruchomości została uwzględniona w momencie przyjmowania założeń do projektowania.

Jak wskazano w wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 27 września 2017 r. (sygn. akt: II SA/Bd 276/16) przepisy nakazują jedynie zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu i umożliwienie zgłoszenia uwag oraz wniosków, natomiast nie nakładają obowiązku uzyskania społecznej akceptacji dla przedsięwzięcia. Żaden przepis ustawy ooś nie uzależnia wydania pozytywnej dla inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach od zgody czy akceptacji, bądź braku sprzeciwu społeczności lokalnej, z tego powodu sprzeciw społeczny nie może blokować wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sytuacji, gdy spełnione są warunki do wydania takowej decyzji. Dodatkowo należy zaznaczyć, że jak wskazano w wyroku WSA w Warszawie z dnia 17 maja 2016 r. (sygn. akt: IV SA/Wa 560/16) odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia powinna w oczywisty sposób nastąpić wówczas, gdy sprzeciwia się temu przepis prawa materialnego. Oznacza to, że gdy nie da się ustalić uwarunkowań środowiskowych w sposób pozwalający na realizację i funkcjonowanie przedsięwzięcia zgodnie z określonymi prawem wymaganiami, organ odmawia wydania ww. decyzji. Przesłanki wskazane w art. 81 ustawy ooś należy traktować jako wskazanie przez ustawodawcę okoliczności, w których taka odmowa musi nastąpić w sposób niewątpliwy, poza przypadkami wynikającymi z innych przepisów prawa. W przedmiotowym przypadku nie zachodzą przesłanki, które uniemożliwiałyby ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia. Ponadto w niniejszej decyzji narzucono szereg warunków, które inwestor musi spełnić, żeby negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko było jak najmniejsze lub nie występowało.

RDOŚ w Łodzi uznając wiarygodność i prawidłowość analiz zawartych w raporcie uwzględnia w niniejszej decyzji ustalenia zawarte w rzeczonym raporcie w sposób wskazany i opisany w niniejszej decyzji.

Planowane przedsięwzięcie, z uwagi na swoje strategiczne znaczenie, zostało objęte ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 ze zm.) zwanej „Specustawą gazową” – Rozdział 7 art. 38 pkt 2 tj. budowa gazociągów Gustorzyn – Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 o długości maksymalnej 102 km. Na trenie województwa mazowieckiego projektowany gazociąg będzie przebiegał na odcinku ok. 14,5 km, natomiast na terenie województwa łódzkiego na odcinku ok. 86 km. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret czwarte, lit. f oraz ust. 5 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie.

Celem niniejszej inwestycji jest dywersyfikacja oraz poprawa bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego w centralnej Polsce. Projektowany gazociąg umożliwi przesyłanie zwiększonej ilości gazu do aglomeracji warszawskiej, aglomeracji łódzkiej, Radomia i jego okolic, a także południowo-wschodnich regionów kraju.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w województwie mazowieckim i łódzkim, na obszarze 5 powiatów oraz na terenie 15 gmin. W obrębie województwa mazowieckiego gazociąg będzie przebiegał przez powiat gostyniński (gmina Gostynin, gmina Szczawin Kościelny i gmina Pacyna). Z kolei w obrębie województwa łódzkiego inwestycja będzie przebiegać przez powiat kutnowski (gmina Oporów, gmina Żychlin i gmina Bedlno), powiat łowicki (gmina Zduny, gmina Łowicz, gmina Łyszkowice), powiat skierniewicki (gmina Maków, gmina Godzianów, gmina Głuchów, gmina Skierniewice, gmina Nowy Kawęczyn) oraz powiat rawski (gmina Rawa Mazowiecka).

Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi drugi etap projektu budowy gazociągu relacji Gustorzyn – Wronów. Pierwszym etapem jest budowa gazociągu o długości ok. 60 km relacji Gustorzyn – Leśniewice, a trzecim etapem gazociąg o długości ok. 156 km, relacji Rawa Mazowiecka – Wronów.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie obiektów infrastruktury towarzyszącej w postaci pięciu zespołów zaporowo-upustowych (ZZU, ZZUP) i jednej stacji redukcyjno-pomiarowej (SSRP). Zespół Zaporowo-Upustowy Bąków Górny wraz z włączeniem do drogi zlokalizowany zostanie w gminie Zduny, powiat łowicki, województwo łódzkie. Zespół Zaporowo-Upustowy Przyłączeniowy Pszczonów wraz z włączeniem do drogi zlokalizowany zostanie w gminie Maków, powiat skierniewicki, województwo łódzkie. Zespół Zaworowo-Upustowy Godzianów wraz z włączeniem do drogi zlokalizowany zostanie w gminie Godzianów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie.

Ponadto na początku oraz na końcu projektowanego gazociągu zlokalizowany zostanie kolejno Zespół Zaporowo-Upustowy Przyłączeniowy Leśniewice oraz Zespół Zaporowo-Upustowy Przyłączeniowy Jakubów wraz ze Stacją Redukcyjno-Pomiarową „Rawa Mazowiecka”.

Na terenie ZZU Bąków Górny zlokalizowany zostanie budynek lub kontener o powierzchni dachu wynoszącej maksymalnie 25 m2, drogi z betonu cementowego o powierzchni maksymalnej 800 m2 oraz chodniki z kostki betonowej o powierzchni maksymalnej 120 m2. Pozostała część przedmiotowego terenu, tj. maksymalnie 600 m2 wysypana zostanie żwirem. Minimalna powierzchnia terenów biologicznie czynnych wynosić będzie 250 m2.

Na terenie ZZUP Pszczonów zlokalizowany zostanie budynek lub kontener o powierzchni dachu wynoszącej maksymalnie 25 m2. Przedmiotowy teren zagospodarowany zostanie również poprzez budowę dróg z betonu cementowego o powierzchni maksymalnej 530 m2, chodników z kostki betonowej o powierzchni maksymalnej 140 m2 oraz powierzchni wysypanej żwirem – maksymalnie 900 m2. Minimalna powierzchnia terenów biologicznie czynnych wynosić będzie 720 m2.

Na terenie ZZU Godzianów zlokalizowany zostanie budynek lub kontener o powierzchni dachu wynoszącej maksymalnie 25 m2, drogi z betonu cementowego o powierzchni maksymalnej 500 m2, chodniki z kostki betonowej o powierzchni maksymalnej 140 m2 oraz powierzchnia wysypana żwirem – maksymalnie 700 m2. Minimalna powierzchnia terenów biologicznie czynnych wynosić będzie 890 m2.

Na terenie ZZUP Leśniewice zlokalizowany zostanie budynek lub kontener o powierzchni dachu wynoszącej maksymalnie 25 m2. Przedmiotowy teren zagospodarowany zostanie również poprzez budowę dróg z betonu cementowego o powierzchni maksymalnej 1030 m2, chodników z kostki betonowej o powierzchni maksymalnej 110 m2  oraz powierzchni wysypanej żwirem – maksymalnie 1120 m2. Minimalna powierzchnia terenów biologicznie czynnych wynosić będzie 900 m2.

W m. Jakubów planuje się lokalizację ZZUP Jakubów, SNO z/na kierunek Leśniewice, SSRP Rawa Mazowiecka, zespół ZZU i SNO z/na kierunek Tłoczni Gazu Wronów. Na przedmiotowym terenie zlokalizowany zostanie budynek lub kontener o powierzchni dachu wynoszącej maksymalnie 500 m2. Przedmiotowy teren zagospodarowany zostanie również poprzez budowę dróg z betonu cementowego o powierzchni maksymalnej 2200 m2, chodników kostki betonowej o powierzchni maksymalnej 430 m2 oraz powierzchni żwirowej – maksymalnie 2700 m2. Minimalna powierzchnia terenów biologicznie czynnych wynosić będzie 7850 m2 Obecnie tereny nieruchomości, na których planowana jest realizacja ww. ZZU/ZZUP stanowią grunty orne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie swoim zakresem obejmować będzie również:

-        trasę gazociągu podłączeniowego DN400 MOP 8,4 MPa relacji Zespół Zaporowo-Upustowy Przyłączeniowy Jakubów – istniejący gazociąg Mory – Piotrków Trybunalski;

-        lokalizację podłączeniowego Zespołu Zaporowo-Upustowego Przyłączeniowego Jakubów przy projektowanej Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej Rawa Mazowiecka w m. Jakubów;

-        śluzę nadawczo-odbiorczą na potrzeby inspekcji tłokami na projektowanym gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa w rejonie Zespołu Zaporowo-Upustowego Jakubów na kierunek Leśniewice;

-        lokalizację Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej Rawa Mazowiecka w m. Jakubów;

-        teren przewidziany dla możliwości zabudowy zespołu Zaporowo-Upustowego i śluzy nadawczo-odbiorczej w kierunku Tłoczni Gazu Wronów.

            Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) przedmiotowy gazociąg zostanie wykonany z rur stalowych. Nominalna grubość ścianki rury gazociągu wg normy PN-EN ISO4200 wynosić będzie 22,2 mm (pierwsza klasa lokalizacji) lub 14,2 mm (trzecia klasa lokalizacji). Grubość ścianki zależeć będzie od klasy lokalizacji gazociągu (pierwsza lub trzecia), która została określona na podstawie stopnia urbanizacji obszaru położonego wzdłuż gazociągu. Minimalne przykrycie gruntem projektowanego gazociągu będzie wynosić 1,2 m.

Zespół Zaporowo-Upustowy Bąków Górny zlokalizowany zostanie w gminie Zduny, powiat łowicki, województwo łódzkie, włączenie do drogi będzie miało miejsce w m. Bąków Górny. Zespół Zaporowo-Upustowy Przyłączeniowy Pszczonów zlokalizowany zostanie w gminie Maków, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, włączenie do drogi będzie miało miejsce w m. Pszczonów. Zespół Zaporowo-Upustowy Godzianów zlokalizowany zostanie w gminie Godzianów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, włączenie do drogi publicznej będzie miało miejsce w m. Godzianów. Zespół Zaporowo-Upustowy Przyłączeniowy Leśniewice zlokalizowany zostanie w gminie Gostynin, powiat gostyniński, województwo mazowieckie.

            Zespół Zaporowo-Upustowy Przyłączeniowy Jakubów wraz ze śluzą nadawczo-odbiorczą oraz systemową stacją redukcyjno-pomiarową zlokalizowany zostanie w gminie Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie. Systemowa Stacja Redukcyjno-Pomiarowa „Rawa Mazowiecka” zlokalizowana będzie w m. Jakubów. Miejsce, w obrębie którego zlokalizowany zostanie ZZUP są obecnie użytkami rolnymi i należą do osób prywatnych. Droga dojazdowa do w/w ZZUP poprowadzona zostanie z drogi publicznej (droga gminna nr 113107E Kurzeszyn – Helenów – Jakubów o nawierzchni bitumicznej i szerokości ok. 3,8 m w miejscu projektowanego zjazdu) również przez grunty prywatne. W przypadku projektowanego ZZUP Jakubów, ze względu na lokalizację systemowej stacji redukcyjno-pomiarowej planuje się realizację maksymalnie dwóch wjazdów na przedmiotowy teren. Projektowana droga dojazdowa będzie posiadała szerokość 4,0 m i długość ok. 465 m.

Tereny w obrębie których zlokalizowane zostaną poszczególne ww. zespoły zaporowo-upustowe są płaskie, zostaną ogrodzone (wysokość do 2,2 m) oraz oświetlone, przed ogrodzeniem zlokalizowane zostaną place manewrowe.

            Na ww. terenach zlokalizowane zostaną poszczególne budynki lub kontenery AKP (Aparatury Kontrolno-Pomiarowej). Budynki lub kontenery zostały zaprojektowane jako stalowe o konstrukcji ramowej w lekkiej obudowie z płyt warstwowych, niepodpiwniczone z dachem dwuspadowym lub jednospadowym. Posadowienie ww. kontenerów przewiduje się na płytach żelbetowych. W obrębie ww. budynków lub kontenerów nie planuje się zatrudnienia stałego, lecz jedynie okresową obsługę i kontrolę urządzeń. Zabudowę poszczególnych ZZU projektuje się jako podziemną poza następującymi elementami: wprowadzenie kolumny upustowej oraz przyłączy pomiarowych ciśnienia lokalnego i zdalnego. Napędy armatury zostaną wyprowadzone ponad teren.

Połączenie pomiędzy sprężarką, a króćcami w ww. ZZU i ZZUP realizowane będą przy użyciu wysokociśnieniowych węży elastycznych lub tymczasowych układów rurowych. ZZU i ZZUP podobnie jak gazociąg, przed oddaniem do eksploatacji przejdą próby szczelności i wytrzymałości.

            Z uwagi na fakt, że wokół projektowanych obiektów istnieje możliwość krótkotrwałego występowania mieszaniny wybuchowej, wyznaczona została wstępnie strefa zagrożenia wybuchem o promieniu 2,0 m dla normalnej pracy instalacji.

            Z kolei obliczona wstępnie strefa zagrożenia wybuchem nie związana z normalną pracą gazociągu (stan awaryjny) obejmuje teren o promieniu 212 m dla kolumny upustowej DN250 oraz 44,6 m dla kolumny upustowej DN50. Obsługa przedmiotowych ZZU/ZZUP zostanie wyposażona w przenośne aparaty do pomiarów stężeń metanu.

Zasilanie w energię elektryczną ZZU/ZZUP odbywać się będzie linią niskiego lub średniego napięcia, zgodnie z uzyskanymi od Energia Operator S.A. warunkami przyłączenia.

            W projektowanych ZZU/ZZUP planuje się wykonanie instalacji sanitarnych, tj.: wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie elektryczne oraz klimatyzacja. W kontenerach Aparatury Kontrolno-Pomiarowej zaprojektowana została wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna.

            W celu zapewnienia w kontenerach wymaganej temperatury na poziomie ok. 16°C zaprojektowano grzejniki elektryczne. W obrębie kontenerów zaprojektowano również klimatyzację w postaci układu składającego się z jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej. Jednostka zewnętrzna zostanie umieszczona na ścianie zewnętrznej północnej lub wschodniej każdego z projektowanych ZZU/ZZUP.

Projektowana przy ZZUP Jakubów śluza nadawczo-odbiorcza na gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa będzie przeznaczona do nadania i przyjęcia tłoka inspekcyjnego. Śluza ta będzie się składać z następujących elementów:

-        komory nadawczo-odbiorczej,

-        podziemnego zaworu odcinającego DN1000 class600 z napędem ręcznym,

-        orurowania obejściowego DN80 i upustowego DN80 z armaturą odcinającą.

Ponadto na śluzie zamontowane zostaną króćce do przyłączenia przewoźnego zbiornika kondensatu. Do upustu wykorzystywana będzie kolumna z ZZUP.

Planowana do realizacji Systemowa Stacja Redukcyjno-Pomiarowa przeznaczona będzie do redukcji ciśnienia gazu, a także do jego przesyłu do gazociągu w/c DN400, MOP MPa relacji Mory – Piotrków Trybunalski. W zakres planowanych elementów stacji gazowej wchodzić będą:

-        zespół zaporowo-upustowy wejściowy DN400 MOP 8,4 MPa,

-        zespół filtroseparatorow gazu,

-        układ pomiarowy ilości gazu,

-        zespół podgrzewaczy gazu,

-        układ redukcji ciśnienia gazu,

-        układ redukcyjno-pomiarowy gazu dla kotłowni i promienników,

-        zespół zaporowo-upustowy wyjściowy DN400, MOP 5,5 MPa,

-        układ obejściowy stacji z dodatkowym przewodem obejścia.

Poszczególne elementy Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej zostaną zlokalizowane zarówno w pomieszczeniu technologicznym, jak i na otwartym terenie. W pomieszczeniu technologicznym znajdował się będzie układ pomiarowy ilości gazu wyposażony w gazomierz ultradźwiękowy. Przeznaczony on będzie do pomiaru technologicznego ilości przepływającego gazu.

Za układem pomiarowym zlokalizowany zostanie układ redukcji ciśnienia gazu. Wyposażony zostanie w dwa automatyczne ciągniki redukcyjne, tj. roboczy i rezerwowy, o przepustowości 100% stacji każdy. Każdy ciąg redukcyjny zostanie wyposażony w reduktor, dwa zawory szybkozamykające oraz armaturę odcinającą na wlocie i wylocie posiadające zaślepkę. Ciągi redukcyjne wyposażone zostaną w system automatyki, który umożliwiał będzie sterowanie układem redukcji. System sterowania umożliwiał będzie:

-        sterowanie i zmianę ciśnienia gazu po redukcji,

-        nastawę ciśnienia minimalnego będącego ciśnieniem gwarantowanym w momencie awarii systemu sterowania zapewniającym utrzymanie ciśnienia minimalnego.

Zmiana nastaw ciśnienia wyjściowego będzie możliwa zarówno zdalnie, jak i lokalnie w obiekcie. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniego zespołu wykonawczego dla każdego ciągu redukcyjnego, a także reduktorów przystosowanych do zdalnej nastawy ciśnienia wylotowego. Zmiany nastaw ciśnienia będą dotyczyły jedynie reduktorów ciśnienia. Armatura zabezpieczająca, tj. zawory szybkozamykające nie będą objęte możliwością zdalnej zmiany nastaw.

Każdy z ciągów wyposażony zostanie w indywidualny promiennik ciepła do podgrzania rurek impulsowych zasilających sterownik reduktorów. Urządzenia oraz elementy ciągów zostaną dobrane odpowiednio do warunków pracy powstałych w wyniku „zimnej redukcji”. Ponadto układ redukcyjny zostanie wyposażony w króćce do azotowania.

Układ redukcyjno-pomiarowy gazu na potrzeby własne zabudowany zostanie w pomieszczeniu technologicznym stacji. Będzie on przeznaczony do zasilania kotłowni i promienników. Zasilanie układu redukcyjno-pomiarowego gazu na potrzeby własne włączone zostanie za głównym układem redukcyjnym ciśnienia gazu. Przedmiotowy układ składał się będzie z następujących elementów:

-       układu podgrzewania gazu,

-       dwóch dwustopniowych ciągów redukcyjnych, tj. roboczego i rezerwowego,

-       układu pomiarowego gazu do kotłowni i promienników.

W skład układu podgrzewania gazu wchodzi ciąg roboczy wyposażony w elektryczny podgrzewacz gazu i armaturę odcinającą, a także ciąg obejściowy. Ciąg redukcyjny I stopnia pozwoli na redukcję ciśnienia gazu z 4,8 – 5,5 MPa do 0,3MPa, natomiast ciąg redukcyjny II stopnia z 0,3 MPa do 2,0 – 2,5 kPa.

Układ obejściowy stacji redukcyjno-pomiarowej będzie umożliwiał przepływ gazu pomiędzy projektowanym gazociągiem DN1000 relacji Leśniewice – Rawa Mazowiecka będącym przedmiotem niniejszej decyzji, a istniejącym gazociągiem DN400 MOP 5,5 MPa Mory – Rawa Mazowiecka. Układ obejściowy będzie również spełniać funkcję układu regulacyjno-zabezpieczającego w momencie, gdy konieczne będzie wyłączenie zespołów projektowanej stacji. Układ obejściowy obejmował będzie ciąg regulacyjno-zabezpieczający, a także dodatkowy przewód obejścia (by-pass). W początkowym etapie będzie on wykorzystywany jako połączenie ww. gazociągów do momentu, gdy ciśnienie gazu nie przekroczy MOP 5,5 MPa.

Ciąg regulacyjno-zabezpieczający zostanie wyposażony w następujące elementy:

-       zawór regulacyjny ciśnienia gazu z napędem elektrycznym,

-       zawór szybkozamykający,

-       wydmuchowy zawór upustowy,

-       zawór do odgazowania,

-       armaturę odcinającą na wlocie i wylocie.

Przewód obejścia wyposażony zostanie w dwa zawory kulowe z napędem elektrohydraulicznym odcinającym automatycznie przepływ gazu przy ciśnieniu 5,5 MPa. Układ pozwoli na redukcję ciśnienia z 5,0 – 7,0 MPa do 4,8 – 5,5 MPa.

W skład zespołu filtroseparatorów wchodzić będą trzy filtroseparatory, w tym dwa robocze oraz jeden rezerwowy. Każdy z filtroseparatorów zostanie wyposażony w armaturę odcinającą na wlocie i wylocie oraz w króćce do azotowania.

Wpięcie przedmiotowej stacji gazowej do istniejącego gazociągu w/c DN400 MOP 5,5 MPa relacji Mory – Piotrków Trybunalski zostanie wykonane z zachowaniem ciągłości przesyłu gazu. Na czas wykonywania wpięcia wykonany zostanie gazociąg obejściowy i będzie miało miejsce stopowanie przepływu na odcinku na którym wykonywane będzie włączenie.

Śluza Nadawczo-Odbiorcza i Systemowa Stacja Redukcyjno-Pomiarowa „Rawa Mazowiecka” w m. Jakubów przed oddaniem do eksploatacji zostaną poddane próbom wytrzymałości i szczelności. Dla przedmiotowych ZZUP, SNO oraz SSRP Wnioskodawca nie przewiduje zatrudnienia stałej obsługi. Główna armatura odcinająca pozwala na zdalną zmianę położenia. Stacja gazowa wyposażona będzie w system telemetrii i sterowania, który pozwoli na monitorowanie parametrów, a także zdalną nastawę układów regulujących ciśnienie, przy czym okresową kontrolę pracy stacji będą przeprowadzać uprawnieni pracownicy GAZ-SYSTEM.

W zakresie branży sanitarnej dla przedmiotowej Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej projektuje się następujące elementy:

-        kotłownię ciepła technologicznego z zastosowaniem roztworu glikolowo-wodnego jako nośnika ciepła,

-        instalację ciepła technologicznego do podgrzewaczy gazu,

-        instalację gazu zasilającą kotły w pomieszczeniu kotłowni,

-        wentylację grawitacyjną pomieszczeń,

-        kanalizację technologiczną w pomieszczeniu kotłowni,

-        ogrzewanie elektryczne pomieszczeń,

-        klimatyzacje pomieszczeń,

-        przyłącze wodociągowe na potrzeby ochrony p.poż.

Dla potrzeb technologicznych planowane są gazowe kotły grzewcze o łącznej mocy kotłowni do 783 kW. Kotły te będą pracować w układzie kaskadowym z wykorzystaniem automatyki, dostosowanej do współpracy z podgrzewaczami gazowymi. Do odprowadzania spalin z każdego kotła zaprojektowany został komin ze stali kwasoodpornej.

W początkowym przebiegu, tj. od km ok. 0+425 do km ok. 0+725, projektowany gazociąg przebiegać będzie wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy rur DN500 mm. Pomiędzy osiami gazociągów zostanie zachowana odległość ok. 19,0 m. Na odcinku przebiegającym wzdłuż gazociągu istniejącego, trasa projektowanego gazociągu DN1000 wraz ze strefą kontrolowaną będzie się zawierała w istniejącej strefie odległości podstawowych istniejącego gazociągu. Z uwagi na powyższe projektowany gazociąg nie zwiększy istniejących ograniczeń w zakresie wykorzystania terenu, tj. zabudowy oraz upraw rolnych, które wynikają z przebiegu gazociągu istniejącego. Na odcinkach, które przebiegają wzdłuż istniejącego gazociągu, w obrębie pasa montażowego występuje infrastruktura techniczna istniejącego gazociągu m.in. słupki, kolumny wentylacyjne (elementy te zostaną zabezpieczone lub przebudowane).

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, tj. roboty budowlane, planowana jest w okresie od listopada 2021 r. do marca 2023 r.

Projektowany gazociąg zlokalizowany zostanie w większości poza terenami zabudowanymi. Przebiegał będzie przede wszystkim przez obszary rolnicze wykorzystywane jako grunty orne, łąki, pastwiska i nieużytki, jedynie w niewielkim stopniu przez grunty leśne zarządzane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi.

W związku z realizacją przedsięwzięcia zajdzie konieczność przekroczenia kilku rzek i potoków m.in. Bzury, Rawki, Łupi, Bobrówki, Słudwi, a także innych mniejszych, w tym bezimiennych cieków, kanałów i rowów.

W wielu miejscach przedmiotowy gazociąg będzie przecinał również drogi o różnych klasach, w tym przede wszystkim autostradę A2 oraz linie kolejowe, a także sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego tj. kanalizacje, wodociągi, gazociągi, rurociąg przesyłu ropy, linie energetyczne i telekomunikacyjne.

W ramach inwestycji wyznaczone zostaną równ