Bedlno, dn. 3.02.2023 r.

RiOŚ.6220.7.2022

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

Na podstawie art. 10 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia   14 czerwca 1960 r.  w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1029 ze zm.)  w ramach postępowania prowadzonego na wniosek Gminy Bedlno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeronice

 

 

zawiadamiam,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie uznał za niezasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – pismo znak PPIS.ZNS.90281.67.2022.JO z dn. 28 października 2022r.,

- Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu   Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – pismo znak WA.ZZŚ.5.435.1.481.2022. KP z dn. 22 listopada 2022r.,

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – postanowienie znak WOOŚ.4220.813.2022.MOl.5 z dn. 1 lutego 2023r.,

- zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeronice

-  strony mogą zapoznać się z materiałami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów w siedzibie    Urzędu Gminy w Bedlnie   w godzinach pracy Urzędu w terminie 4 dni od daty doręczenia   niniejszego zawiadomienia.

 

Pouczenie

 

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego termin 14 dni liczy się od dnia następnego po dniu, w którym obwieszczenie zostało wywieszone.

 

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni od dn. 3 lutego 2023r. do dn. 17 lutego 2023r. włącznie.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-02-03 15:18:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-03 15:19:39
  • Liczba odsłon: 202
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338549]

przewiń do góry