Bedlno, 28.04.2022 r.

RiOŚ.6220.1.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

Na podstawie art. 10 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia  14 czerwca 1960 r.  w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r.  poz. 247 ze zm.)  w ramach postępowania prowadzonego na wniosek Gminy Bedlno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ujęć wody w Kamilewie w ramach inwestycji pn. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę – stacja uzdatniania wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno”.

 

zawiadamiam,

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – postanowienie znak WOOŚ.4220.217.2022.PTa.4 z dn. 28 kwietnia 2022r.,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – pismo znak PPIS.ZNS.90281.17.2022.JO z dn. 5 kwietnia 2022 r.,

- Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu   Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – pismo znak WA.ZZŚ.5.435.1.132.2022.KP z dn. 11 kwietnia 2022r.,

- zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ujęć wody w Kamilewie w ramach inwestycji pn. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę – stacja uzdatniania wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno”,

-  strony mogą zapoznać się z materiałami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów w siedzibie    Urzędu Gminy w Bedlnie   w godzinach pracy Urzędu w terminie 4 dni od daty doręczenia   niniejszego zawiadomienia.

 

Pouczenie

 

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego termin 14 dni liczy się od dnia następnego po dniu, w którym obwieszczenie zostało wywieszone.

 

 

 

Z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

/-/ Zenon Dąbrowski

 

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni od dnia 28.04.2022r. do dnia 12.05.2022 r. włącznie.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-04-28 15:03:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-28 15:04:40
  • Liczba odsłon: 187
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686805]

przewiń do góry