Bedlno, 11.05.2022 r.

RiOŚ.6220.4.2022

 

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Bedlno

o postępowaniu administracyjnym wymagającym udziału społeczeństwa

 

Zgodnie z art. 29, art. 33 ust. 1, art. 34 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.    o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r.  poz. 247 ze zm.)  zawiadamiam że, do Urzędu Gminy w Bedlnie wpłynął Raport   o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie gospodarstwa rolnego na działkach o nr ewid. gr. 162, 163 obręb Gosławice, gmina Bedlno, powiat kutnowski województwo łódzkie.

 

 

Jednocześnie informuję, że:

 1. Wójt Gminy Bedlno prowadzi postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
 2. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28)   w godzinach pracy Urzędu.
 3. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno w terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj. od dnia 12 maja 2022 r. do dnia 10 czerwca 2022 r.  włącznie   w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
 4. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków w terminie podanym w pkt 3 jest Wójt Gminy Bedlno.
 5. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.
 6. Organem   właściwym do wydania opinii jest   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie.

 

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

Podano do publicznej wiadomości w terminie: od dnia 11 maja 2022 r. do dnia 10 czerwca 2022 r.  włącznie.                                                            

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-05-11 14:17:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-11 14:19:28
 • Liczba odsłon: 184
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686734]

przewiń do góry