Bedlno, dn. 15.03.2022 r.

RiOŚ.6220.1.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

o wszczęciu postępowania

i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia   14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)  w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy      z dnia    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r. poz. 2373 ze zm.)    

zawiadamiam,

że w dniu 15 marca 2022 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Bedlno postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ujęć wody w Kamilewie w ramach inwestycji pn. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę – stacja uzdatniania wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno”.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Bedlnie Bedlno 24, 99-311 Bedlno, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pismami z dn. 15 marca 2022 r. Wójt Gminy Bedlno wystąpił do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie z prośbą o wyrażenie opinii  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ujęć wody w Kamilewie w ramach inwestycji pn. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę – stacja uzdatniania wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno”.

 

 

Załącznik: klauzula RODO

 

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni od dnia 15.03.2022r. do dnia 29.03.2022r. włącznie.

 

Wójt Gminy

/-/ Józef Ignaczewski

 

 

Otrzymują (do podania do publicznej wiadomości):

  1. Urząd Gminy Bedlno- BIP i tablica ogłoszeń
  2. Sołtys Sołectwa Kamilew
  3. a/a

 

 

Zgodnie z  art. 57 § 1 ustawy  Kodeks postępowania administracyjnego termin 14 dni liczy się od dnia następnego po dniu, w którym obwieszczenie zostało wywieszone.

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-03-15 12:40:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-15 12:46:00
  • Liczba odsłon: 205
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674378]

przewiń do góry