Bedlno, dn. 2.08.2022 r.

RiOŚ.6220.2.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

Na podstawie art. 10 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.  w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1029 ze zm.)  w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonanie urządzenia wodnego – obudowy otworu   geologicznego na działce ewidencyjnej nr 178 obręb Plecka Dąbrowa, powiat kutnowski woj. łódzkie umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędu (neogenu).

 

zawiadamiam,

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – postanowienie znak WOOŚ.4220.262.2022.MRe z dn. 8 kwietnia 2022r.,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – pismo znak PPIS.ZNS.90281.20.2022.JO z dn. 20 kwietnia 2022 r.,

- Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu   Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – pismo znak WA.ZZŚ.5.435.1.156.2022.PD z dn. 19 lipca  2022r.,

- zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonanie urządzenia wodnego – obudowy otworu   geologicznego na działce ewidencyjnej nr 178 obręb Plecka Dąbrowa, powiat kutnowski woj. łódzkie umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędu (neogenu),

-  strony mogą zapoznać się z materiałami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów w siedzibie    Urzędu Gminy w Bedlnie   w godzinach pracy Urzędu w terminie 5 dni od daty doręczenia   niniejszego zawiadomienia.

 

Pouczenie

 

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego termin 14 dni liczy się od dnia następnego po dniu, w którym obwieszczenie zostało wywieszone.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Józef Ignaczewski

 

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni od dnia 2.08.2022r. do dnia 16.08.2022 r. włącznie.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-08-02 08:54:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-02 08:55:49
  • Liczba odsłon: 362
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3334820]

przewiń do góry