Bedlno, 29.08.2022 r.

RiOŚ.6220.6.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

Na podstawie art. 10 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia  14 czerwca 1960 r.  w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1029)  w ramach postępowania prowadzonego na wniosek PRIME PV ASSETS SP. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. TRAWIN, na terenie działki 13/1 obręb Trawin, o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania

 

zawiadamiam,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie uznał za niezasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – pismo znak PPIS.ZNS.90281.44.2022.JO dn. 8 lipca 2022r.,

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – postanowienie znak WOOŚ.4220.530.2022.DDo z dn. 15 lipca  2022r.,

- Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu   Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – pismo znak WA.ZZŚ.5.435.1.309.2022.KP z dn. 12 sierpnia 2022r.,

- zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  Budowa 1-3 instalacji fotowoltaicznych pn. TRAWIN, na terenie działki 13/1 obręb Trawin, o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą, z uwzględnieniem etapowania,

-  strony mogą zapoznać się z materiałami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów w siedzibie    Urzędu Gminy w Bedlnie   w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia   niniejszego zawiadomienia.

 

Pouczenie

 

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego termin 14 dni liczy się od dnia następnego po dniu, w którym obwieszczenie zostało wywieszone.

 

 

WÓJT GMINY

/-/ Józef Ignaczewski

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni od dnia 29.08.2022r. do dnia 12.09.2022r. włącznie.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-08-29 11:42:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-29 11:44:23
  • Liczba odsłon: 130
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673420]

przewiń do góry