Bedlno, 29.08.2022 r.

RiOŚ.6220.5.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

Na podstawie art. 10 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.  w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2022 r.  poz. 1029)  w ramach postępowania prowadzonego na wniosek Elektrownia PV 94 Sp. z o.o.   z siedz. w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 61/6, 61/7, 62/2, 62/3 (obręb 0001) w obrębie ew. Antoniew, Gmina Bedlno oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowdzone w obrębie działek o nr ew. 63 (0001) w obrębie Antoniew, Gmina Bedlno

zawiadamiam,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie uznał za zasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – pismo znak PPIS.ZNS.90281.39.2022.JO dn. 22 czerwca 2022r.,

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – postanowienie znak WOOŚ.4220.495.2022.JKo z dn. 24 czerwca 2022r.,

- Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu   Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – pismo znak WA.ZZŚ.5.435.1.286.2022.KP z dn. 18 sierpnia 2022r.,

- zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 61/6, 61/7, 62/2, 62/3 (obręb 0001) w obrębie ew. Antoniew, Gmina Bedlno oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowdzone w obrębie działek o nr ew. 63 (0001) w obrębie Antoniew, Gmina Bedlno,

-  strony mogą zapoznać się z materiałami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów w siedzibie    Urzędu Gminy w Bedlnie   w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia   niniejszego zawiadomienia.

 

Pouczenie

 

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego termin 14 dni liczy się od dnia następnego po dniu, w którym obwieszczenie zostało wywieszone.

 

 

WÓJT GMINY

/-/ Józef Ignaczewski

 

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni od dnia 29.08.2022r. do dnia 12.09.2022r. włącznie.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-08-29 09:56:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-29 09:58:31
  • Liczba odsłon: 462
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338689]

przewiń do góry