Bedlno, dn.  17.05.2022r.

RiOŚ.6220.1.2022

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia    14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021r.   poz. 735 ze zm.)   w związku z art. 74 ust. 3 ustawy      z dnia    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.),

  

zawiadamiam,

 

że Wójt Gminy Bedlno dnia 17 maja 2022 r. na wniosek Gminy Bedlno wydał decyzję znak RiOŚ.6220.1.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ujęć wody w Kamilewie w ramach inwestycji pn. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę – stacja uzdatniania wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno”.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Bedlnie Bedlno 24, 99-311 Bedlno, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Pouczenie.

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Bedlno w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

4. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni od dn. 17 maja 2022 r. do dn. 31 maja 2022 r. włącznie.

 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data dodania: 2022-05-17 09:43:21
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-17 09:43:21
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-05-17 09:40:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-17 09:43:21
 • Liczba odsłon: 701
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332819]

przewiń do góry