Bedlno, dn. 17.01.2023 r.

RiOŚ.6220.10.2022

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

Na podstawie art. 10 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia    14 czerwca 1960 r.  w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia   3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2022 r.  poz. 1029) w ramach postępowania prowadzonego na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. z siedz. w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 63/1 w obrębie Dębowa Góra, gmina Bedlno.

 

 

zawiadamiam,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie uznał za niezasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – pismo znak PPIS.ZNS.90281.75.2022.JO z dn. 21 listopada 2022r.,

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – postanowienie znak WOOŚ.4220.866.2022.TWo z dn. 22 listopada 2022r.,

- Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu   Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – pismo znak WA.ZZŚ.5.435.1.515.2022. KP z dn. 1 grudnia 2022r.,

- zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 63/1 w obrębie Dębowa Góra, gmina Bedlno,

-  strony mogą zapoznać się z materiałami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów w siedzibie    Urzędu Gminy w Bedlnie   w godzinach pracy Urzędu w terminie 5 dni od daty doręczenia   niniejszego zawiadomienia.

 

Pouczenie

 

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego termin 14 dni liczy się od dnia następnego po dniu, w którym obwieszczenie zostało wywieszone.

 

 

Z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

/-/ Zenon Dąbrowski

 

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni od dn. 17 stycznia 2023r. do dn. 31 stycznia 2023r. włącznie.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-17 14:34:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-17 14:37:11
  • Liczba odsłon: 23
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672012]

przewiń do góry