Bedlno, dn.  22.09.2022r.

RiOŚ.6220.5.2022

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia    14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021r.   poz. 735 ze zm.)   w związku z art. 74 ust. 3 ustawy      z dnia    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.),

  

zawiadamiam,

 

że Wójt Gminy Bedlno dnia 22 września 2022 r. na wniosek Elektrownia PV 94 Sp. z o.o.   z siedz. w Warszawie repr. przez pełnomocnika p. Aleksandrę Pędzich wydał decyzję znak RiOŚ.6220.5.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 61/6, 61/7, 62/2, 62/3 (obręb 0001) w obrębie ew. Antoniew, Gmina Bedlno oraz linii kablowych łączących poszczególne części inwestycji poprowadzone  w obrębie dz. o nr ew. 63 w obr. Antoniew, Gmina Bedlno”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Bedlnie Bedlno 24, 99-311 Bedlno, w godzinach pracy Urzędu.

 

Pouczenie.

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Bedlno w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

4. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy

/-/ Józef Ignaczewski

 

 

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni od dn. 22.09.2022r. do dn. 6.10.2022r. włącznie.

Załączone pliki:
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Łąpieś
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data dodania: 2022-09-22 08:46:38
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-22 08:46:38
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Łąpieś
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data dodania: 2022-09-22 08:46:38
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-22 08:46:38
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-09-22 08:42:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-22 08:46:38
 • Liczba odsłon: 307
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332888]

przewiń do góry