Bedlno, dn. 14.06.2022 r.

RiOŚ.6220.5.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bedlno

o wszczęciu postępowania

i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia   14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)  w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy      z dnia    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa    w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 r. poz. 1029)    

zawiadamiam,

że w dniu 6 czerwca 2022 r. zostało wszczęte na wniosek Elektrownia PV 94 Sp. z o.o.   z siedz. w Warszawie, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 61/6, 61/7, 62/2, 62/3 (obręb 0001) w obrębie ew. Antoniew, Gmina Bedlno oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowdzone w obrębie działek o nr ew. 63 (0001) w obrębie Antoniew, Gmina Bedlno.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Bedlnie Bedlno 24, 99-311 Bedlno, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pismami z dn. 11 maja 2022 r. Wójt Gminy Bedlno wystąpił do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie z prośbą o wyrażenie opinii  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  dla ww. przedsięwzięcia.

 

Załącznik: klauzula RODO

 

Podano do publicznej wiadomości na okres 14 dni od dnia 14.06.2022r. do dnia 28.06.2022r. włącznie.

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

 

Załączone pliki:
  • Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Łąpieś
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data dodania: 2022-06-14 09:43:45
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-14 09:43:45
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-06-14 09:39:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-14 09:43:45
 • Liczba odsłon: 388
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335467]

przewiń do góry