Nr XII/69/2004 z dnia 26 marca 2004 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2004 rok.

Nr XII/70/2004 z dnia 26 marca 2004 r w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom realizującym zadania własne gminy.

Nr XII/71/2004 z dnia 26 marca 2004 r w sprawie przyjęcia na 2004 rok Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Nr XII/72/2004 z dnia 26 marca 2004 r w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

Nr XII/73/2004 z dnia 26 marca 2004 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchości gminnej położonej w Szewcach Walentyna.

Nr XII/74/2004 z dnia 26 marca 2004 r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny nieruchomości zabudowanych

Nr XII/75/2004 z dnia 26 marca 2004 r  w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Antoniew

Nr XII/76/2004 z dnia 26 marca 2004 r w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Domu Pomocy Społecznej w Pniewie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.

Nr XII/77/2004 z dnia 26 marca 2004 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Bedlnie na rzecz użytkowników wieczystych.

Nr XIII/78/2004 z dnia 23 kwietnia 2003 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Bedlno za 2003 rok.

Nr XIII/79/2004 z dnia 23 kwietnia 2004 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2004 rok

Nr XIII/80/2004 r z dnia 23 kwietnia 2004 r w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji na cele publiczne dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobów ich rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania.  

Nr XIII/81/2004 r z dnia 23 kwietnia 2004 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2004 roku.

Nr XIII/82/2004 r z dnia 23 kwietnia 2004 r w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2004 na nargrody.

Nr XIII/83/2004 r z dnia 23 kwietnia 2004 r w sprawie ustalenia wysopkości stawek opłat za zajęcie 1 m 2  pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Bedlno. 

Nr XIII/84/2004 r z dnia 23 kwietnia 2004 r w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie.

Nr XIII/85/2004 r z dnia 23 kwietnia 2004 r w sprawie przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej położonej w Gosławicach.

 

Nr XV/87/2004 z dnia 30 września 2004 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2004 roku.

Nr XVI/92/2004 z dnia 03 grudnia 2004 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2004 roku.

Nr XVI/93/2004 z dnia 03 grudnia 2004 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2005 rok na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "przebudowa i remont drogi gminnej Bedlno-Kręcieszki". 

Nr XVI/94/2004 z dnia 03 grudnia 2004 r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2005 rok.

Nr XVI/95/2004 z dnia 03 grudnia 2004 r w sprawie określenia wzorców formularzy informacji oraz deklaracji niezbędnych do wymiaru podatku rolnego i leśnego. 

Nr XVI/96/2004 z dnia 03 grudnia 2004 r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Nr XVI/97/2004 z dnia 03 grudnia 2004 r w sprawie określenia wzorców formularzy deklaracji oraz informacji niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości. 

Nr XVI/98/2004 z dnia 03 grudnia 2004 r w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Nr XVI/99/2004 z dnia 03 grudnia 2004 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. 

Nr XVI/100/2004 z dnia 03 grudnia 2004 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomośc gminnej niezabudowanej położonej w Bedlnie. 

Nr XVI/101/2004 z dnia 03 grudnia 2004 r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej położonej w Pleckiej Dąbrowie. 

Nr XVI/102/2004 z dnia 03 grudnia 2004 r w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bedlno

Nr XVI/103/2004 z dnia 03 grudnia 2004 r w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bedlno

Nr XVII/104/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2004 roku. 

Nr XVII/105/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r w sprawie wyboru banku na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Bedlno.

Nr XVII/106/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2005 rok na zakup destruktu do wykonania dróg gminnych. 

Nr XVII/107/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2005 rok na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "przebudowa i remont drogi gminnej Bedlno - Kręcieszki"

Nr XVII/108/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Bedlno.

Nr XVII/109/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie.

Nr XVII/110/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

Nr XVII/111/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie środków finansowych wynikłych z oszczędności wykonania fundusz płac w 2004 roku.

Nr XVII/112/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bedlno na 2005 rok. 

Nr XVII/113/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Bedlno na 2005 rok.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jankowska Dorota
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-11-05 13:43:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Jankowska Dorota
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-07-01 14:35:47
  • Liczba odsłon: 1531
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347022]

przewiń do góry