„UCHWAŁA   NR  XII/71/2004

RADY  GMINY  BEDLNO

z  dnia  26 marca 2004 roku.

 

 

           w  sprawie

 przyjęcia na 2004 rok  Programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi 

działalność  pożytku publicznego„

 

 

 

 

            „ Działając na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt.15  ustawy z dnia   8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,
 z  2002 roku  Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1274, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568)  oraz  art. 5 ust. 3  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego   i   wolontariacie  ( Dz. U. Nr 96, poz. 873) Rada Gminy  Bedlno  uchwala, co następuje :”

 

§ 1. Przyjmuje  się  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na            2004  rok  stanowiący  załącznik  do  niniejszej  uchwały.

 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.

 

§ 3. Uchwała  wchodzi  w  życie   z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                Jacek Tarka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym z dnia 29 maja 2003 roku  ustawa  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pozarządowe i korzystania  z tej  działalności  przez  organy administracji publicznej  w  celu  wykonania  zadań publicznych,  wskazując  w art. 5 ust. 3, iż współpraca  taka  winna  przyjąć  formę  rocznego  programu  współpracy , przyjętego w formie  uchwały  organu  stanowiącego  jednostki  samorządu  terytorialnego.

Program  współpracy  na rok 2004  z organizacjami  pozarządowymi  i innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalności  pożytku  publicznego, będący  załącznikiem  do  niniejszej  uchwały, stanowiąc kontynuację  dotychczasowej współpracy  Samorządu  Gminy  Bedlno  z organizacjami pozarządowymi,  odzwierciedla zapisy przywoływanej  wyżej  ustawy.

Założenia przytoczonej ustawy   omawiany były z przedstawicielami  organizacji  pozarządowych,  którzy  wzięli udział   w spotkaniu  zorganizowanym w dniu 03 grudnia 2003 roku   w Gminnym Centrum  kultury i  Sportu  w  Bedlnie.

W  związku  z  powyższym zasadnym wydaje  się  przyjęcie  uchwały  w powyższym kształcie.

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Załącznik  do Uchwały Nr XII/71/2004

                                                                              Rady Gminy  Bedlno  z dnia26 marca 2004 r.

 

Program współpracy na rok 2004

 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Istotną cechą społeczeństwa  demokratycznego stanowi system form samoorganizacji obywatelskiej.  Organizacje obywatelskie poprzez  swoją działalności tworzą warunki do udziału obywateli  w życiu swej społeczności  lokalnej, integrują  ją i aktywizują.  Pełnienie przez organizacje obywatelskie  różnych funkcji  społecznych powoduje, iż szczególnego  znaczenia  nabiera  zarówno wymiana  doświadczeń  między nimi, jak też współpraca  sektora  pozarządowego   z sektorem publicznym, w tym szczególnie z organami  samorządu terytorialnego.

Samorząd  Gminy  Bedlno  przekonany o korzyściach płynących  z dotychczasowej współpracy z organizacjami  pozarządowymi, które w różnych  formach współdziałały w realizacji zadań w sferze zadań publicznych gminy określonych w ustawach, mając na względzie podniesienie poziomu jakości  życia mieszkańców Gminy Bedlno, będzie nadal podejmował współpracę z organizacjami obywatelskimi w oparciu o przyjęte założenia niniejszego Programu.

Program współpracy na rok 2004 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiąc kontynuację prowadzonych działań, poprzez ustalone rozwiązania umożliwia włączenie organizacji obywatelskich w system demokracji lokalnej.

 

1.      Cele programu

 

Celem wprowadzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

a)      budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej;

b)     stworzenie warunków do zwiększenia aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy;

c)      uzupełnienie działań gminy w zakresie nieobejmowanym przez struktury samorządowe;

d)     realizacja zapisów dokumentów:

-  Strategia  Rozwoju Gminy  Bedlno 2000-2010,

-  Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na 2004 ,

 

2.      Przedmiot  współpracy

 

Przedmiotem współpracy jest realizacja zadań w sferze zadań publicznych w zakresie zadań  gminy  określonych  w ustawach mających  na celu  w szczególności:

a)  upowszechnienie kultury  fizycznej  i sportu wśród dzieci  i młodzieży  oraz  osób niepełnosprawnych   a także tworzenie warunków  do  realizacji zadań na  rzecz  aktywnego  i czynnego spędzania  ich  czasu   wolnego;

b)  promocję twórczości, edukacji  i oświaty  kulturalnej,  działań  i inicjatyw  kulturalnych  oraz  ochronę  dziedzictwa   kulturowego;

c) promocję  i ochronę  zdrowia  szczególnie  w zakresie  przeciwdziałania  uzależnieniom  oraz  chorobom nowotworowym;

d) przeciwdziałanie bezrobociu  i wspieranie przedsiębiorczości;

e) pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.

 

3.  Podmioty  programu  współpracy             

 

Podmiotami współpracy  są prowadzące działalność pożytku publicznego  na terenie  gminy  lub dla  mieszkańców  gminy:

a)  organizacje pozarządowe;

b) osoby  prawne  i jednostki  organizacyjne  działające  na podstawie  przepisów

o stosunku  Państwa  do  Kościoła  Katolickiego  w  Rzeczypospolitej  Polskiej,

o stosunku  Państwa  do innych  kościołów  i  związków  wyznaniowych  oraz

o gwarancjach wolności  sumienia i wyznania, jeżeli  ich  cele  statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia  jednostek samorządu terytorialnego.

 

Podmioty programu, które  chcą  współpracować  z Samorządem Gminy  Bedlno  winny  wypełniać  i aktualizować  nie  rzadziej  niż co 12 miesięcy  ankietę  organizacji  obywatelskiej.

 

4.  Formy  współpracy

 

W  2004 roku współpraca  z organizacjami  pozarządowymi  i  innymi   podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  będzie  prowadzona w następujących  formach:

a) wzajemnego  informowania   się  o planowanych  kierunkach działalności  i współdziałania  w  celu   zharmonizowania  tych  kierunków;

b) konsultowanie  aktów  prawa lokalnego w dziedzinach aktywnej  działalności  podmiotów Programu  w szczególności

 poprzez  udział  w  spotkaniach  poświęconych  ewaluacji programu  na 2004  oraz  konsultacji   projektu  programu  współpracy  na rok  następny;

c) udostępnianie  lokalu  na spotkania  organizacji pozarządowych;

d) rozbudowanie  witryny internetowej Gminy  Bedlno  o stronę  z informacjami dotyczącymi organizacji pozarządowych  z terenu  Gminy  Bedlno

e) szczegółowe  informacje nt. rodzaju zadań publicznych przewidzianych do  realizacji  w 2004 roku  zawiera  tabela  Nr 1.

 

5.  Ewaluacja

 

1.      Warunki, uwagi oraz propozycje  dotyczące  funkcjonowania  Programu  organizacje  mogą  zgłaszać  do Wójta  Gminy  Bedlno

2.      Przed  wniesieniem pod  obrady  Rady  Gminy  Bedlno  Programu  współpracy z organizacjami  pozarządowymi i innymi  podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na  2005  rok  Wójt Gminy Bedlno  zorganizuje  spotkanie  z przedstawicielami  organizacji  pozarządowych poświęconych  ewaluacji  funkcjonowania  Programu  na  2004 rok.

 

 

 

 

 

Tabela  Nr 1

Lp.

Strefa zadań

publicznych

Zadania do realizacji w  roku 2004  na podstawie  ustawy 

o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie

1.

Pomoc społeczna , w tym  pomoc rodzinom i osobom w trudnej  sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Organizowanie  i prowadzenie  terapii rodzin

 

Tworzenie programów pomocy  dziecku i rodzinie,  w tym  w sytuacjach kryzysowych

2.

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój

Świadomości narodowej,  obywatelskiej i kulturowej

Organizowanie konkursów, rajdów i innych mających na  celu  pielęgnowanie polskości, podtrzymywanie  i rozpowszechnianie historii i tradycji lokalnej

3.

Ochrona  i promocja  zdrowia

Organizowanie  dla  uczniów  szkól  podstawowych  i gimnazjum  warsztatów, treningów, szkoleń, sympozjów, debat w zakresie  zapobiegania uzależnieniom

Organizowanie działań mających na celu włączenie  się  lub  powrót do czynnego  życia  osób  z uzależnieniami.

 

4.

Nauka, edukacja, oświata  i wychowanie

Organizowanie konkursów, turniejów, zawodów itp.

 

5.

Wypoczynek dzieci i młodzieży

Organizowanie czasu wolnego  dzieci i młodzieży w formie zajęć rekreacyjnych lub rekreacyjno-sportowych w okresie wakacji i ferii

Wspieranie inicjatyw mających na celu  popularyzację  najciekawszych zakątków  w gminie

 

6.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

Organizowanie przedsięwzięć  kulturalnych i artystycznych o charakterze  gminnym  i dużo szerszym (przeglądy, koncerty, konkursy, wydawnictwa, publikacje) prezentujących tradycję, historię i współczesność gminy i regionu

 

7.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Organizowanie współzawodnictwa sportowego uczniów szkół  podstawowych i gimnazjum   w formie lig i zawodów sportowych

 

8.

Ekologia i ochrona zwierząt  oraz ochrona  dziedzictwa przyrodniczego

Wspieranie inicjatyw  wydawniczych o tematyce ekologicznej

 

9.

Porządek  i bezpieczeństwo  publiczne oraz  przeciwdziałanie patologiom

Organizowanie zajęć  sportowych  i wypoczynku  dla dzieci  i młodzieży  zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 

10.

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób  pozostających bez pracy i zagrożonych  zwolnieniem z pracy

Przekazywanie informacji o ofertach pracy

Informowanie o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informowanie o aktualnym stanie prawnym

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łucja Myszkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-09 08:45:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Łucja Myszkowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-09 08:45:44
  • Liczba odsłon: 1207
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332717]

przewiń do góry