U C H W A Ł A   Nr  XII/72/2004

 

Rady Gminy Bedlno

z dnia 26 marca 2004 roku.

 

w sprawie:

Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok”.

 

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku  Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1274, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 41, ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października  1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz.1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143).

Rada Gminy Bedlno uchwala co następuje”:

 

§ 1.  Uchwalić Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w brzmieniu zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, który będzie częścią strategii integracji i polityki społecznej.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Bedlno.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                Jacek Tarka

                                                              

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  XII/72/2004

                                                             Rady Gminy Bedlno z dnia  26 marca 2004 roku.

 

GMINNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI  I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  NA  ROK   2004.

 

Realizacja niniejszego programu prowadzić ma do stworzenia spójnego systemu działań na terenie gminy Bedlno, których celem będzie ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych oraz zapobieganie i usuwanie następstw nadużywania alkoholu.

 

Za realizację programu odpowiada Wójt Gminy.

 

Wymienione cele będą realizowane poprzez:

 

I.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 

II.    Działania na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu.

 

III. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 

IV. Współpraca z organizacjami i zakładami pracy działającymi na terenie gminy Bedlno i poza nią.

 

V.  Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

VI.  Budżet - wydzielenie środków na realizację niniejszego programu.

 

 

                                                         

 

I.        PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI

           INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI

           DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

 

Metodami służącymi realizacji tego celu na terenie gminy będą:

 

1. Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych we  wszystkich szkołach na terenie Gminy.

2.  Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno - edukacyjnych ( np. broszury, ulotki dla młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych ).

3.  Współpraca z różnymi organizacjami i związkami wyznaniowymi.

4. Współorganizowanie festynów rekreacyjno - sportowych i teleturnieji dla młodzieży szkolnej, mających na celu promocję zdrowia i trzeźwych obyczajów.

5.  Organizowanie form spędzania wolnego czasu, zwłaszcza w postaci kolonii i obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin alkoholików, oraz z rodzin  zagrożonych.

6.  Organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla młodzieży szkolnej np. wyjazdy na teleturnieje.

7.  Organizowanie wyjazdów młodzieży szkolnej do kina bądź teatru na spektakle poruszające tematy narkomanii, alkoholizmu i sekt.

8. Organizowanie autorskich programów profilaktycznych odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne, tj. kompletny godzinny scenariusz zajęć, profesjonalnie przygotowani realizatorzy.

9.  Dofinansowanie do zajęć psychokorekcyjnych w placówkach przeznaczonych dla dzieci z grup ryzyka.

10. Zorganizowanie konkursu międzyszkolnego na temat profilaktyki i uzależnień.

11.Organizowanie badań i sondaży opinii, lokalnych diagnoz i ekspertyz pozwalających ocenić aktualny stan problemów alkoholowych na terenie gminy Bedlno.

 

                                            

 

II.        DZIAŁANIA  NA   RZECZ   OGRANICZENIA   DOSTĘPNOŚCI

           ALKOHOLU.

 

Metodami służącymi realizacji tego zadania na terenie gminy Bedlno są:

1. Ustalona liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w liczbie 40 punktów jak i w miejscu sprzedaży w    liczbie 10 punktów oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów    alkoholowych na terenie Gminy Bedlno, (obowiązuje Uchwała Rady Gminy Bedlno Nr III/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.).

2. Przy wydawaniu zezwoleń uwzględnia się następujące zasady, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z założeń niniejszego programu:

    Zasadniczy nacisk kładzie się na przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi zawartych w przedmiotowej ustawie oraz warunków określonych w zezwoleniu, w tym szczególnie:

a) zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym,

b)   zakaz reklamy alkoholu.

3. Wymaga się wywieszenia w miejscu sprzedaży, na widocznym miejscu informacji o:

    - zakazie sprzedawania alkoholu osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim,

    - o szkodliwości spożywania alkoholu,

    - posiadanie zaświadczenia o dokonaniu wpłaty za sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Bedlno oraz wydawanie opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z   uchwałami rady gminy.

5. Rada Gminy może określić dodatkowe warunki i zalecenia, których przestrzeganie przez otrzymującego jest niezbędne z punktu widzenia realizacji nie tylko przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ale i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

III.       UDZIELENIE  RODZINOM,  W KTÓRYCH  WYSTĘPUJĄ      

             PROBLEMY  ALKOHOLOWE  POMOCY  PSYCHOSPOŁECZNEJ

            I  PRAWNEJ  A W  SZCZEGÓLNOŚCI  OCHRONY  PRZED

            PRZEMOCĄ.

 

 Problemy alkoholowe w równym stopniu dotyczą osoby uzależnionej od alkoholu, jak i członków jej rodziny.

Mając na uwadze powyższe, jednym z najważniejszych elementów pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym jest ochrona przed przemocą w rodzinie.

 

Realizacji tego zadania służą:

 

1.                 Organizowanie pomocy dla członków rodzin alkoholowych (psychologicznej, materialnej i prawnej).

2.                 Dofinansowanie do leczenia odwykowego osobom uzależnionym od alkoholu.

3.                  Prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej.

4.                  Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych zwiększających   kompetencje w zakresie pomagania ofiarom przemocy domowej (dla pracowników służb społecznych i instytucji stykających się z ofiarami i sprawcami przemocy domowej).

5.                  Organizacja szkoleń z zakresu wdrażania nowych procedur interwencji wobec przemocy domowej np. Niebieskie Karty.

6.                  Pomoc w kierowaniu na leczenie osób uzaleznionych od alkoholu, w tym również badania w kierunku uzależnienia.

7.                  Informowanie środowiska o miejscach , w których można takiej pomocy uzyskać, na terenie gminy Bedlno są to:

    - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bedlnie,

    - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie.

 

 

 

IV.        WSPÓŁPRACA  Z  ORGANIZACJAMI I ZAKŁADAMI PRACY

              DZIAŁAJĄCYMI NA TERENIE GMINY I POZA NIĄ

 

1. GMINNY  OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ W  BEDLNIE

     -  udzielanie pomocy finansowej i materialnej rodzinom z problemem alkoholowym,

     -  pomoc w kierowaniu na leczenie osób uzależnionych od alkoholu (przeprowadzanie wywiadów środowiskowych ).

 

2.  KOMISARIAT POLICJI W ŻYCHLINIE

      -  zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego,

      -  wzmożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - kontrole kierowców,

      -  zwiększenie wykrywalności nielegalnych punktów sprzedaży alkoholu,

      -  przeciwdziałanie zjawiskom przemocy w rodzinie.

 

3.  SŁUŻBA  ZDROWIA

     - nawiązywanie współpracy w kierunku udostępnienia danych dotyczących chorób i schorzeń dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,

     - współpraca w diagnozowaniu środowiska terenu gminy z zakresu patologii.

 

4.  GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W BEDLNIE

     - współorganizowanie spotkań, konkursów, pogadanek o tematyce alkoholowej,

     - współorganizowanie festynów rekreacyjno-sportowych promujących zdrowie i trzeźwe obyczaje.

 

5.  WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI Z POZA TERENU GMINY BEDLNO

     Mająca na celu zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu z terenu gminy Bedlno poprzez:

     - współudział w finansowaniu zajęć terapeutycznych prowadzonych w placówce odwykowej lub innej, do której kierowni są mieszkańcy naszej  gminy,

     - współudział w finansowaniu zajęć w programach terapeutycznych np. warsztat radzenia sobie ze złością lub stresem - dla różnych grup  wiekowych.

                                                           

 

V.        ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI

            ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

 

Za udział w pracach Komisji członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 7% minimalnego wynagrodzenia brutto. Wynagrodzenie nie przysługuje pracownikom Urzędu Gminy i Jednostkom Organizacyjnym, jeżeli posiedzenie Komisji odbywać się będzie w godzinach pracy.

 

 

 

VI.   BUDŻET

 

 PROJEKT  BUDŻETU NA 2004 ROK  dotyczy realizacji GMINNEGO  PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH na terenie gminy Bedlno.

 

ROZDZ. 8536 „ Ochrona zdrowia - przeciwdziałania alkoholizmowi ”

Dochody: 60.000 zł.

Wydatki: 60.000 zł.

 

Kwotę 60.000 zł proponujemy wydatkować następująco:

 

1.                 Pomoc materialna i niematerialna  dla rodzin zagrożonych i

      dotkniętych alkoholizmem i przemocą,            -         25.000 zł

 

2.  Materiały i wyposażenie:                                 -          14.000 zł

-         zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych

     w szkołach na terenie gminy Bedlno,                                                                             

-         zakup sprzętu sportowego w ramach alternatywnych form 

     spędzenia wolnego czasu dla młodzieży,                                  

 

3.  Usługi niematerialne:

- finansowanie koloni i obozów terapeutycznych,    -    15.000 zł

 

4.  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:          -           3.000 zł

- opinie w kwestii uzależnień

- wynagrodzenia dla członków komisji,                                    

 

5.   Zakup pomocy dodatkowych i dydaktycznych. -          3.000 zł

   

 

                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                    Jacek Tarka

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łucja Myszkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-09 08:53:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Łucja Myszkowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-09 08:53:47
  • Liczba odsłon: 1096
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686860]

przewiń do góry