U C H W A Ł A     Nr XII/69/2004 RADY GMINY BEDLNO

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2004 rok.”

                „ Na podstawie art. 8 ust. 2a i 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit „d” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ), art. 109, 116, 122, 124, 128 ust.2, 135 i 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ), oraz art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 233, poz. 1957; z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693 ) RADA GMINY BEDLNO uchwala , co następuje:”

                    §1.1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 7.886.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

    2. Dochody określone w ust. 1 obejmują :

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu                                     administracji rządowej zleconych gminom ustawami w wysokości 468.650 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2;

        2) dochody związane z realizacją zadań bieżących j.s.t.    szczebla powiatowego przyjętych na podstawie zawartych

                                 porozumień w wysokości 4.088 zł., zgodnie z załącznikiem   Nr 4;         

                           3) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych w wysokości 60.000 zł., zgodnie z             załącznikiem Nr 6;                   

                    §2.1.Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 8.640.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

                         2. Wydatki określone w ust. 1 obejmują:

                             1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji         rządowej zleconych gminie ustawami w  wysokości         468.650 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8;

                             2) wydatki związane z realizacją zadań bieżących j.s.t.      szczebla powiatowego na podstawie zawartych          porozumień w wysokości 4.088 zł., zgodnie z załącznikiem                 Nr 9;

                               3) wydatki na realizację zadań określonych w programie     profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w      

                                                              - 2 -

   wysokości 60.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 10.                

                                                               

                  § 3. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 754.000 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 3 są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych.

                  

                  § 4. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 9.450 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

                  § 5. Uchwala się dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie w wysokości 240.205 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 11.

                  § 6. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 60.000zł.

                  § 7. Tworzy się rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 28.130 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12.

                  § 8. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2004 rok w wysokości 1.708.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 13.

                  § 9. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10.000 zł.  oraz wydatków funduszu w wysokości 29.506 zł.

Plan przychodów i wydatków stanowi załącznik Nr 14.

                   § 10. Ustala się plan przychodów środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego w wysokości 3.955 zł. oraz wydatków środka specjalnego w wysokości 4.016 zł.

Plan przychodów i wydatków stanowi załącznik Nr 15.

                    § 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500.000 zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

                    § 12. Określa się wysokość sumy do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę  50.000 zł.

                    § 13. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

        

                                                       - 3 -

                  § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i zobowiązuje się Wójta do:

1) przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za I półrocze, w terminie

do 31 sierpnia 2004 roku , w formie pisemnej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

1)     przedstawienia do 31 marca 2005 roku Radzie Gminy sprawozdania

rocznego z wykonania budżetu za 2004 rok, w formie pisemnej, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i przesłania sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

                    § 15.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004;

                            2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz dokona jej obwieszczenia .

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Tarka 

                                                                    

                                                   

                      


                                        URZĄD GMINY

                                            W BEDLNIE

                                       BUDŻET

                        GMINY BEDLNO

                         

                           NA 2004 ROK

BEDLNO                             LUTY                                2004 r. 

                                                                                           

     Bedlno , dnia  23.02.2004 r.

                                   C Z Ę Ś Ć   O P I S O W A   D O 

                         BUDŻETU  GMINY  BEDLNO NA 2004 ROK

Projekt budżetu Gminy Bedlno na 2004 rok został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r  Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) ,

- ustawę z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( jednolity tekst

    Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami ),

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu

   terytorialnego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 203,  poz. 1966 ) ,

- ustawę z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami ) ,  

- obowiązującą z dniem 1 stycznia 2004 roku nową szczegółową klasyfikacją

   budżetową  (Dz. U. z 2003 r. Nr 68, poz.634 z późniejszymi zmianami ).

Stronę dochodów skalkulowano uwzględniając :

- stawki podatków i opłat lokalnych uchwalonych na 2004 rok przez Radę Gminy,

- do planu dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego przyjęto kwoty zbliżone do wykonania za 2003 rok ,

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na

   podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,

- wysokość subwencji wyrównawczej i oświatowej  przyjęto na  

podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,

- wielkość dotacji na zadania zlecone  i powierzone przyjęto na podstawie uzyskanych informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego , Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura   w Skierniewicach oraz Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Strona wydatków natomiast została skalkulowana   w oparciu o faktycznie przewidywane wydatki w poszczególnych działach  budżetu .

Budżet Gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą   7.886.000 zł.  i przychodów w wysokości 754.000 zł., co stanowi razem  kwotę  8.640.000 zł.

Natomiast plan wydatków budżetowych stanowi kwotę  8.640.000 zł.

Ważniejsze źródła dochodów :

- część oświatowa subwencji ogólnej                                                    3.354.449,-

                                                          - 2 -

- część wyrównawcza subwencji ogólnej                                            1.413.250,-

  w tym:

- subwencja podstawowa                               962.904,-

- subwencja uzupełniająca                             450.346,-

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                            602.042,-

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

   administracji rządowej zleconych gminie                    468.650,-

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                4.088,-

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskiwane

   z innych źródeł                                                      3.000,-    

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych         60.000,-

- odsetki od środków na rachunkach bankowych                                      40.000,-

-  pozostałe dochody własne                                                                 1.940.521,-

Główne kierunki wydatków :

- wielkość wydatków bieżących dotyczących zadań własnych       gminy                                                 5.953.948,-

- wielkość wydatków inwestycyjnych dotyczących zadań własnych     gminy                                                         1.708.000,-      - wielkość wydatków na realizację zadań określonych w programie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                         60.000,-

- wydatki na realizację zadań rządowych zleconych gminie ogółem:      521.299,-

  w tym:

             wydatki bieżące                                            517.399,-           

             wydatki na inwestycje                                          3.900,-  

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót

publicznych                                                               92.460,-

- dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej                 240.205,-

- rezerwa ogólna                                                             60.000,-

- wielkość wydatków bieżących realizowanych na podstawie

porozumień między j.s.t.                                            4.088,-

                                    Bedlno,dnia 2004.02.23

                          Z E S T A W I E N I E       D Z I A Ł Ó W 

   dotyczących  dochodów  budżetu  Gminy  Bedlno  na 2004 rok

                                                                                                       w  zł.

  Dział              T R E Ś Ć                                                                  Kwota

  010          ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO                    10.200,-

  400          WYTWARZANIE  I ZAOPATRYWANIE     191.850,-

W   ENERGIĘ  ELEKTRYCZNĄ  ,  GAZ  I   WODĘ

  600           TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ                    4.088,-

  700           GOSPODARKA  MIESZKANIOWA         100.270,-

  750            ADMINISTRACJA  PUBLICZNA                 70.344,-

751                             URZĘDY NACZELNYCH  ORGANÓW

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI                        1.037,-

I OCHRONY PRAWA

754                           BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I

OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA                                2.270,-

756           DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,      2.225.482,-

OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH           

JEDNOSTEK  NIE POSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ ORAZ WYDATKI

                   ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

   758           RÓŻNE  ROZLICZENIA                      4.807.699,-

 

   801          OŚWIATA  I  WYCHOWANIE                 6.000,-

   851           OCHRONA   ZDROWIA                             60.000,-

   852           POMOC  SPOŁECZNA                            402.260,-

                                                 

                                                         -  2  - 

   Dział                T R E Ś Ć                                                             Kwota

                      

    921            KULTURA  I  OCHRONA                         4.500,-

                      DZIEDZICTWA NARODOWEGO

                     O G Ó Ł E M :                                     7.886.000,-

załączniki

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łucja Myszkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-14 16:01:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Łucja Myszkowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-14 16:01:34
  • Liczba odsłon: 1393
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347029]

przewiń do góry