UCHWAŁA  NR XIII/84/2004 

RADY GMINY BEDLNO

     z  dnia 23 kwietnia 2004 r.

  

 

w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie

 

              Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62 poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153,  poz. 1271 i Nr  214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568,/ art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty / tj. Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496; z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943; z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126; z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320; z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683; z 2003. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 oraz §1 ust 3 z załącznika Nr 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół / Dz. U. Nr 61, poz. 624;z 2002 Nr 10, poz. 96 z 2003 Nr 146, poz. 1416/ Rada Gminy Bedlno

 

uchwala co następuje:

 

          §1. Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego nadaje się Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie imię „ 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego”.

 

 

 

         §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno.

 

 

         §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                  Przewodniczący   Rady Gminy  

                                                                                  Jacek Tarka

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łucja Myszkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-28 16:01:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Łucja Myszkowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-28 16:01:08
  • Liczba odsłon: 1235
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3334805]

przewiń do góry