UCHWAŁA  Nr XII/77/2004

RADY GMINY BEDLNO

z dnia 26 marca 2004 roku.

 

w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej   położonej w Bedlnie  na rzecz użytkowników wieczystych.

 

           Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku      o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002r.

Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 ; z 2003r. Nr 80 poz.717 i Nr 162, poz. 1568)  oraz art.13 ust.1 , art.32    ust.1 i art.37 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543, Nr 6 poz.70 ; z 2001r.Dz.U.Nr 129 poz.1447, Nr154 poz.1800: z 2002r.Dz.U.Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr126 poz.1070,Nr 113 poz.984, Nr 130 poz.1112,Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058; z 2003r Dz.U.Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.712,720 i 721, Nr 96 poz.874, Nr 124 poz.1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203 poz.1966, Nr 217 poz.2124; z 2004r. Dz.U. Nr 6 poz.39).

 

Rada Gminy w Bedlnie uchwala co następuje :

 

           & 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz

użytkowników wieczystych – Jacka i Aleksandry małż.Lucińskich nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Bedlno  oznaczonej numerami działek :  123/33 i 123/34  o powierzchni  łącznej 1,2244 ha  dla której w Sądzie Rejonowym w Kutnie prowadzona jest Księga Wieczysta Nr 40699 urządzona na podstawie wniosku zawartego w akcie notarialnym Repertorium A Nr 2035/2003 z dnia 17.06.2003 r.

 

           & 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno.

 

           & 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

                                                                  

                                                                    

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                              Jacek  Tarka

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łucja Myszkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-09 09:08:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Łucja Myszkowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-09 09:08:32
  • Liczba odsłon: 1454
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332624]

przewiń do góry