„ U C H W A Ł A  Nr XII/ 70/2004

                                           RADY GMINY BEDLNO

                                           z dnia 26 marca 2004 r.

 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom realizującym zadania własne gminy.”

 

           „ Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ), art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych

( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ) RADA GMINY BEDLNO uchwala, co następuje:”

 

             § 1. Uchwała określa tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania w zakresie zadań własnych gminy z wyłączeniem zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

          

          § 2. Dotację z budżetu gminy może uzyskać podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku, zwany dalej „ podmiotem” o ile spełnia określone warunki:

1)wykorzysta dotację na cele publiczne, związane z realizacją zadań Gminy, określone w § 1 uchwały;

2) uzyska zlecenie Gminy na realizację zadania na warunkach określonych umową;                                                                                                                                                                                           

3) zostanie zachowany tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz poddania się kontroli Gminy w zakresie wykonania zleconego zadania, określonego niniejszą uchwałą.                                                        

 

            § 3. Wykaz zadań własnych gminy przewidzianych do realizacji przy pomocy w/w podmiotów oraz zakres tych zadań  podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w terminie umożliwiającym złożenie wniosku.

 

            § 4. Wniosek winien być złożony do dnia 15 września roku poprzedzającego wykonanie .

 

            § 5. Przyznana podmiotowi dotacja nie musi w całości pokrywać kosztów zleconego zadania.

 

            § 6. Wniosek o przyznanie dotacji winien zawierać:

 

 

                                                          - 2 -

1) ofertę wykonania szczegółowo opisanego zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;                           

2) informację o posiadanych środkach finansowych przeznaczonych na realizację zadania;                               

3) preliminarz wydatków związanych z realizacją zadania;                             

4) do wniosku należy dołączyć statut podmiotu lub akt o jego utworzeniu oraz aktualny wypis z sądu innego organu rejestrowego;                                        

5) Wójt Gminy może zwrócić się do wnioskodawcy o przedstawienie innych dokumentów dla ustalenia zdolności realizujących zadanie.

 

           § 7. Wysokość dotacji dla wybranego podmiotu określa Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii merytorycznej Komisji Rady Gminy w ramach kwoty przyjętej w budżecie gminy.

 

            § 8. Wykaz podmiotów, kwot przyznanych dotacji oraz zakres dotacji ze wskazaniem działalności, która będzie dotowana podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bedlno.

 

           § 9. Uruchomienie dotacji następuje po uprzednim zawarciu umowy między podmiotem otrzymującym dotację a Wójtem Gminy, określającej kryteria przyznania dotacji oraz sposób jej rozliczenia.

 

           § 10. Rozliczenie dotacji dokonywane jest przez  wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy Bedlno i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bedlno.

 

          § 11.1. Wydatkowanie przyznanej podmiotowi dotacji na inny cel niż to określa umowa, bądź niezgodnie z warunkami umowy powoduje konieczność zwrotu środków na konto gminy wraz z ustawowymi odsetkami.     

                   2. Podmiot, który uzyskał dotację od gminy i wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem traci prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji na okres 3 kolejnych lat.                                   

 

            § 12. Wójt Gminy poprzez wyznaczonych pracowników dokonuje co najmniej raz na kwartał kontroli realizacji zleconych zadań, na które przyznana została dotacja.

    

             § 13. Traci moc uchwała Nr XII/117/99 Rady Gminy w Bedlnie z dnia 28 grudnia 1999 r.

 

                                                            - 3 -

           

 

           § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

            § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                         Jacek Tarka
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łucja Myszkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-09 08:34:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Łucja Myszkowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-09 08:34:33
  • Liczba odsłon: 1198
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335337]

przewiń do góry