UCHWAŁA NR XIII/83/2004

RADY GMINY BEDLNO

 

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2  pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Bedlno.

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz.1591:z 2002r. Nr 23, poz220. Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, Poz.1271 i Nr 214, poz.1806: z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568) oraz art.40 ust.1,ust 2, ust.3 , ust 8 i ust 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz.838, Nr 86, poz.958,:z 2001 r. Nr 125, poz. 1371: z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz.356, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz.676, Nr 89, poz.804, Nr 113, poz.984 i Nr 216, poz. 1826:z 2003 r. Nr 80,poz.717 i 721, Nr 200,poz.1953 i Nr217,poz. 2124)

 Rada Gminy Bedlno uchwala, co następuje :

 

 

 

 § 1.       Ustala się wysokość  stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Bedlno na cele niezwiązane z ich budową, przebudową ,remontem, utrzymaniem i ochroną dróg zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

  § 2.      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno.

 

  § 3.      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 Jacek Tarka

 

 

 

 

                                                                      Załącznik do

Uchwały Nr XIII/83/2004

                                                                                 Rady Gminy Bedlno

           z dnia 23 kwietnia 2004 r.

 

Stawki  za  zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 

 

§ 1.Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu :

1)      prowadzenia robót w pasie drogowym

2)      umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3)      umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu  zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

4)      zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3

§ 2.Wysokość stawki opłaty za zajęcie 1m2   powierzchni  pasa drogowego w celu ,o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 wynosi:

1)      przy zajęciu pasa drogowego do 20% szerokości –2,00zł

2)      przy zajęciu pasa drogowego powyżej  20%szerokości do 50% szerokości-3,00zł

3)      przy całkowitym zajęciu jezdni pasa drogowego i uniemożliwianiu ruchu-8,00zł

§ 3.Wysokość stawki opłaty rocznej za zajęcie  1m2 pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 2 wynosi:

1)      poza obszarem zabudowanym-8,00zł

2)      w obszarze zabudowanym-20,00zł

 

§ 4. Wysokość stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 3, wynosi :

1)      za zajęcie 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego-0,60zł

2)      za zajęcie 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów-0,40zł

3)      za 1m2 powierzchni reklamy:

            a)w obszarze zabudowanym-1,00zł

            b)poza obszarem zabudowanym-0,60zł

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Tarka

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łucja Myszkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-28 15:57:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Łucja Myszkowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-28 15:57:07
  • Liczba odsłon: 1295
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335045]

przewiń do góry