UCHWAŁA  NR XIII/85/2004

                                    RADY  GMINY  BEDLNO

                                               z dnia 23 kwietnia 2004 r.

 

w sprawie : przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej położonej

                    w Gosławicach.

 

 

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806;

Z 2003r. Dz.U. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568) i art. 231 & 2 kodeksu cywilnego.

 

Rada Gminy Bedlno uchwala co następuje :

 

       & 1. Wyrazić zgodę na przeniesienie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem świetkicy wiejskiej położonej w Gosławicach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 80 o powierzchni 2,57 ha,

ujawnionej w Księdze Wieczystej Nr 26627  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kutnie urządzonej na podstawie Decyzji Wojewody Płockiego Nr GG.VII.7211-1/4/92 z dnia 30.01.1992r. (uprawomocniona dn.25.02.1992r.)  na rzecz Kółka Rolniczego w Gosławicach, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000033182 – za wynagrodzeniem.

 

       & 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno.

 

       & 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bedlno.

 

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                              Jacek Tarka

 

          

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łucja Myszkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-28 16:02:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Łucja Myszkowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-28 16:02:52
  • Liczba odsłon: 1258
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335344]

przewiń do góry