„ UCHWAŁA  Nr XIII/78/2004.

    

                                RADY  GMINY  W  BEDLNIE

                     

                                z  dnia 23 kwietnia 2003 r

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu gminy Bedlno za 2 0 0 3  rok.”

 

                „ Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.z 2001r. Nr 142 ,poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23 , poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 ,poz. 984,Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568 )oraz art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  ( t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15 , poz.148,      Nr 45, poz.391 , Nr 65,poz.594, Nr 96 ,poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851)  RADA GMINY w BEDLNIE uchwala , co następuje :”

           

            § 1 . W wyniku dokonanej analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bedlno za 2003 rok , oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy i opiniami Regionalnej Izby

Obrachunkowej w sprawie : przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania oraz

otrzymanego wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  - udziela się absolutorium

Wójtowi Gminy w Bedlnie za 2003 rok.

 

             § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

             

 

 

 

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                       Jacek Tarka

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                           U R Z Ą D     G M I N Y

                                W  B E D L N I E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      S P R A W O Z D A N I E

 

          Z   REALIZACJI    BUDŻETU    GMINY

 

                            ZA      2 0 0 3   ROK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDLNO                    MARZEC                 2004 ROK

 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                                                             Bedlno, dnia 19.03.2004 r.

 

         

 

                                                   S P R A W O Z D A N I E

                                  Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY BEDLNO

                                                               ZA 2003 ROK

 

 

              Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2003 r. po zmianach wynosi 8.235.017 zł., natomiast wydatków budżetowych 9.065.017 zł.

Dochody wykonane zostały w kwocie 8.255.656 zł., co stanowi 100%, natomiast wydatki wykonano w wysokości 8.344.553 zł., co stanowi 92%.

Różnica między osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami to kwota  88.897 zł.,

która została pokryta nadwyżką budżetową  osiągniętą w latach ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2003 roku do dyspozycji Rady Gminy pozostała nadwyżka budżetowa w wysokości  772.203 zł.

Ważniejsze źródła dochodów :

- dochody własne                                                                                                        2.123.134,-

- subwencje z budżetu państwa                                                                                   4.393.522,-

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych                               509.640,-

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych

  źródeł                                                                                                                             13.248,-

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z programów

  przedakcesyjnych  Unii Europejskiej  „SAPARD”                                                     246.452,-                                               

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej zleconych gminie                                                   765.865,-

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

   bieżących gmin                                                                                                              37.740,-

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie

  porozumień między j.s.t.                                                                                             100.000,-

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na

  podstawie porozumień między j.s.t.                                                                               6.400,-

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące

  realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.                                                      5.000,-

- odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                           54.655,-

Główne kierunki wydatków :

- wydatki bieżące                                                                                                        5.207.034,-

- wydatki inwestycyjne                                                                                               2.109.641,-

- wydatki na realizację zadań rządowych zleconych gminie                                         765.589,-

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie                                             233.508,-

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych                                                                          13.781,-

- dotacja celowa dla stowarzyszenia „ Gminny Klub Sportowy w Bedlnie”                 15.000,-

 

Na koniec 2003 roku bilans sald podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami przedstawia się

następująco :

- salda zaległości ogółem                                                                                               273.673,-

                                                                      

  - salda nadpłat ogółem                                                                                                     8.630,-

    w tym:

                                                    

                                                                      -  2  - 

a)      dochody realizowane przez Urząd Skarbowy tj. wpływy z karty podatkowej,

podatku od spadku i darowizn, opłaty skarbowej, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

i fizycznych:

- salda zaległości                                                                                                         7.523,-

- salda nadpłat                                                                                                             1.249,-

   b)   dochody realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy tj. podatek rolny,

   podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłaty za pobór wody,

   czynsz, za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości

   - salda zaległości                                                                                                     266.150,-

   - salda nadpłat                                                                                                              7.381,-

W kwocie zaległości dot. dochodów realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, główne pozycje to:                             

- saldo zaległości w opłatach za pobór wody                                                                     40.793,-

- saldo zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów                                          136,-

- saldo zaległości w opłatach za czynsz                                                                             10.301,-

- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych                                   23.084,-

- saldo zaległości w podatku rolnym  od osób prawnych                                                          47,-

- saldo zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych                         1.408,-

- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych                                 15.048,-

- saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych                                                  89.396,-

- saldo zaległości dot. naliczonych odsetek od osób fizycznych                                       66.719,-

- saldo zaległości dot. naliczonych odsetek od osób prawnych                                           4.821,-

- saldo zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych                 14.032,-

W celu wyeliminowania zaległości w omawianym okresie wystawiono 2.060 upomnień , 389 tytułów wykonawczych, 26 wezwań do zapłaty oraz 3 pozwy do sądu . 

 

Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco:

 

                                                                                                  Plan         Wykonanie            %

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                         15.500,-       18.836,-             122

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa

           i sanitacyjna wsi                                                              3.500,-        13.248,-            379

& 629 – wpłaty mieszkańców gminy z tyt. partycypacji

              w budowie nitek wodociągowych                               3.500,-        13.248,-             379

Wpływ dotyczy wpłat należności  za podłączenie się niektórych mieszkańców do istniejących nitek wodociągowych.

Rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych  zwierząt

           oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych

           i biologicznych w tkankach zwierząt  i produktach

           pochodzenia zwierzęcego                                                8.500,-         2,489,-               29

& 083 – wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia

              zwierząt oraz za pobrane kolczyki                               8.500,-         2.489,-               29

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność                                        3.500,-         3.099,-               89

& 075 – dochody z dzierżawy terenów łowieckich na

                             

              których polują koła łowieckie                                      3.500,-          3.099,-              89

Powyższe opłaty przekazywane są za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Łowiczu i Starostwa Powiatowego w Kutnie, w zależności od położenia terenów łowieckich.

                                                                

                                                                      -  3  -

Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,

                  GAZ I WODĘ                                                     193.700,-       209.366,-            108                                                                         

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody                                      193.700,-       209.366,-             108

& 069 – wpływy z opłat za czynności egzekucyjne

              dot. windykacji opłat za wodę                                         800,-          1.120,-             140

& 083 – odpłatność za pobór wody z wodociągów

              wiejskich                                                                    185.400,-       200.521,-            108  

Saldo zaległości na koniec roku stanowi kwotę 40.793 zł., natomiast saldo nadpłat kwotę

774  zł.

 & 092 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat

               za zużytą wodę                                                             1.000,-           1.499,-            150

Saldo zaległości na koniec roku stanowi kwotę  12.422,-

      

& 097 – zwrot podatku VAT odprowadzonego w 2002 r.

              od zakupionych materiałów i usług                                 6.500             6.226,-            96

 

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                351.852,-        351.852,-          100

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe                             105.400          105.400            100

§ 232 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zimowe

             utrzymanie dróg powiatowych                                         5.400               5.400           100

§ 662 -  dotacja celowa otrzymana z powiatu na remont

             nawierzchni drogi powiatowej Pniewo-Łazin                100.000         100.000           100

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne                                   246.452,-         246.452-         100          

& 629 – środki na współfinansowanie programów

              realizowanych ze środków bezzwrotnych UE -

              „SAPARD”( modernizacja drogi Zleszyn-

              Stanisławice )                                                               246.452,-          246.452,-       100

        

 

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA                    193.251,-       166.112,-           86

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami      193.251,-       166.112,-           86

& 047 – wpływ z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie

              gruntów od osób fizycznych i prawnych

              naliczane w wysokości 3% wartości gruntów               12.200,-        31.479,-         258

Wysokie wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest wpłatą przez SKR Bedlno kwoty 19.304,- wynikającej z dodatkowego przypisu obciążającego SKR Bedlno  z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem terminu określonym w akcie notarialnym ( dot.Załusina i części nieruchomości w Bedlnie )

§ 069 – opłaty za czynności egzekucyjne dot. opłat za czynsz

             lokalowy                                                                              x                     17,-            x

§ 075 – dochody z najmu i dzierżawy od osób fizycznych

              i prawnych użytkujących grunty będące własnością

              gminy oraz czynsz za wynajem lokali użytkowych

              i mieszkalnych                                                               96.450,-         81.443,-          84

Saldo zaległości na koniec roku stanowi kwotę 10.301 zł.

& 083 – zwrot za zużytą energię elektryczną pobieraną

              w budynku komunalnym w Wojszycach przez

               wynajmującego pomieszczenie na działalność

               handlową  ( Stańczuk)                                                    2.000,-           1.458,-          73

                                                           -  4  -

 

§ 084 – wpływ ze sprzedaży składników majątkowych                 81.251,-       51.110,-      63             

Planowana sprzedaż dotyczyła części pałacu w Orłowie Parceli,oraz pałacu wraz z nieruchomością w Ruszkach. Wpływ dotyczy tylko sprzedaży pałacu w Orłowie

 , natomiast na nieruchomość w Ruszkach nie znaleziono nabywcy.

§ 092 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu

             i dzierżawy składników majątkowych                                 1.350,-          327,-        33

             oraz za wieczyste użytkowanie gruntów

§ 097 -  wpływy z różnych dochodów                                                  x                278,-         x

                                                                    

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA                             72.582,-         77.111,-    106

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie                                            63.015,-        62.891,-     100

§ 201 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

              na realizację zadań z zakresu administracji

              rządowej zleconych gminie                                               63.015,-         62.891,-     100

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin                                                           2.400,-           7.053,-      294

§ 069 – wpływ dotyczy uzyskanej prowizji za sprzedaż

              znaków skarbowych                                                           1.200,-          1.576,-       131

§ 083 – wpływy dotyczą:

              - usługi ksero                                                                       1.200,-          1.712,-       143             

              - zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne                           x                 1.703,-         x

§ 084 – wpływ ze sprzedaży składników majątkowych –

              sprzedaż aparatu EKG (1-sza rata 50 %) dla      

              Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                        x                1.392,-          x

              w Pleckiej Dąbrowie

§ 097 -   wpływy z różnych dochodów                                                x                  670,-          x

               środki przekazane przez szkoły średnie dla opiekunów

               zajmujących się praktykami uczniów poszczególnych

               placówek oświatowych

                 

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność                                               7.167,-        7.167,-       100

§ 092 –  otrzymana refundacja za m-c XII.2002 r.   

              z PUP w Kutnie

              dot. zatrudnienia pracowników w ramach robót

              publicznych                                                                         7.167,-           7.167,-    100

 

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,        

                 KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ

                 SĄDOWNICTWA                                                        22.234,-         22.234,-    100

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy

                          Państwowej, kontroli i ochrony prawa                      982,-             982,-     100

§ 201 – dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację

              rejestrów wyborców                                                              982,-             982,-     100

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe                                       21.252,-       21.252,     100

§ 201 – dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów

              przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia         

               RP do UE.                                                                          21.252,-       21.252,-     100

 

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

                 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                          700,-           700,-        100

                                                                    -  5  - 

 

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna                                                         700,-          700,-         100                              

 §201 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu

             obrony cywilnej                                                                       700,-         700,-         100

 

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH

                 JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH

                 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ                                   2.147.156,-    2.157.454,-     100

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób

                           fizycznych                                                             11.224,-       8.437,-          75

§ 035 – wpływy z karty podatkowej przekazywane przez

              Urząd Skarbowy                                                                 11.224,-      8.284,-          74

§ 091 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. karty

              podatkowej                                                                             x                153,-           x

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności

                           cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

                           od osób prawnych i innych jednostek

                           organizacyjnych                                                    502.303,-     584.280,-     116

§ 031 – podatek od nieruchomości od osób prawnych                    492.360,-     541.815,-     110

Wykonanie dochodów ponad plan spowodowane było wpłatą zaległości w podatku przez PKP.

 

§ 032 – podatek rolny od osób prawnych                                           5.224,-         2.707,-       52  Nie wykonanie planu to skutek umorzenia podatku na rzecz Parafii w Pleckiej Dąbrowie oraz przekazanie przez Starostwo Powiatowe nieruchomości w Bedlnie na rzecz gminy.

§ 033 – podatek leśny od osób prawnych                                              549,-          549,-      100

§ 034 – podatek od środków transportowych od osób prawnych       3.770,-      11.164,-     296

Wykonanie dochodów ponad plan  związane jest ze wzrostem zarejestrowanych pojazdów przez osoby prawne w trakcie roku budżetowego .

§ 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych      100             x            x

             ( od umów sprzedaży – brak w 2003 r. transakcji)

§ 069 – opłaty od czynności egzekucyjnych od osób prawnych               x              60           x

§ 091 – odsetki od podatków od osób prawnych                                    300,-       27.985,-     x

             ( główna pozycja to wpłata odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości przez

               PKP )   

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków

                          i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz

                          podatków i opłat od osób fizycznych                   1.051.667,-  1.019.527,-    97

§ 031- podatek od nieruchomości od osób fizycznych                       76.336,-       79.321,-   104

§ 032 – podatek rolny od osób fizycznych                                        766.420,-     716.078,-     93

Saldo zaległości bez odsetek na 31.12.2003 r. wynosi 89.396 zł.

§ 033 – podatek leśny od osób fizycznych                                            1.011,-           923,-      91 

§ 034 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych  130.000,-      139.363,-    107

§ 036 – podatek od spadków i darowizn                                             4.500,-        6.704,-      149

Dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

§ 037  - podatek od posiadanych psów                                                    100               x           x

§ 043 – wpływy z opłaty targowej                                                           300,-           480       160

§ 045 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności

              urzędowe,  (  wpis do ewidencji działalności

              gospodarczej )                                                                          3.000,-       4.376,-     146

§ 046 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                  x               793,-        x

                                                                     - 6 -

§ 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych

             ( od umów sprzedaży)                                                               50.000,-     59.115,-    118

 

Wpływ  uzyskiwany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

§ 069 – opłaty za czynności egzekucyjne dotyczące windykacji

              podatków i opłat od osób fizycznych                                      4.000,-         3.676,-       92   

§ 091 – odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych                    16.000,-         8.698,-      54

Dochody otrzymane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Rozdz. 75618 – Wpływy z opłaty skarbowej                                      35.500,-        35.570,-   100

§ 041 – wpływy z opłaty skarbowej                                                    35.000,-       35.549,-     102

Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

§ 091 – odsetki od opłaty skarbowej                                                       500,-               21,-         4

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

                          budżetu państwa                                                       546.462,-      509.640,-     93

§ 001 – udział 27,6% we wpływach w podatku dochodowym od

              osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy,

              przekazywany przez M.F.                                                    539.462,-       501.109,-    93

§ 002 – udział 5% we wpływach w podatku dochodowym od

              osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie

              posiadających osobowości prawnej, posiadających

              siedzibę na terenie gminy                                                        7.000,-         8.531,-     122

 

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA                                            4.443.522,-   4.447.508,-   100

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej                    3.259.917,-   3.259.917,-    100

§ 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa                               3.259.917,-   3.259.917,-    100

Rozdz. 75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej                    653.932,-      653.932,-    100

§ 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa                                  653.932,-      653.932,-    100

Rozdz. 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej              479.673,-      479.673,-    100

§ 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa                                  479.673,-      479.673,-    100

              w tym:

              - subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od środków                                                           

                transportowych zniesionych w stosunku do niektórych kategorii pojazdów

                i przyczep, przekazywana przez M.F. w wysokości 392.061zł.

- subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu udzielonych ulg i zwolnień

  ustawowych w podatku rolnym i leśnym za II półrocze 2002 r. i I półrocze 2003 r.

  otrzymana z M.F. w wysokości 87.612 zł.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe                                    50.000,-        53.986,-    108

§ 092 – odsetki od środków gromadzonych na bankowym r-ku

              bieżącym w formie lokat terminowych                                50.000,-        54.655,-     109

& 035, 036, 050, 091 – prowizja dla Urzędu Skarbowego

              pomniejszająca dochody gminy na kwotę                                 x                  669,-       x      

Jest to prowizja pobierana przez Urząd Skarbowy z tytułu ściągniętego podatku z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od tych podatków.

 

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                          25.954,-     25.700,-      99

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe                                                       3.455,-      2.955,-       86

§ 096 – wpłata darowizny na wykonanie sztandaru do

             S.P. w PL .Dąbrowie                                                                   2.000,-      1.500,-       75

 

                                                             - 7 -

§ 201 – dotacja celowa na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów

              podejmujących naukę w I-szych klasach S.P.                             1.455,-     1.455,-   100

Rozdz. 80110 – Gimnazja                                                                          3.000,-     2.249,-    75

§ 083 – wpływy za korzystanie z hali sportowej w Bedlnie                      3.000,-     2.173,-    72

§ 097 -  wpływy ze sprzedaży złomu                                                            x               76          x 

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół                                          2.500,-     3.497,-   140

§ 083 – wpływy za wynajem autobusów szkolnych                                  2.500,-     3.497,-   140

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność                                                      16.999,-    16.999,-  100                                   

§ 203 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń

              socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

              otrzymana w wysokości                                                              16.531,-   16.531,-   100 

-         sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych

związanych z awansem zawodowym nauczycieli                     468,-        468,-   100

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA                                                        60.000,-   69.034,-   115

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                    60.000,-   69.034,-   115

§ 048 – wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż

              napojów alkoholowych                                                               60.000,-   69.034,-   115    

 

Dz. 853 – OPIEKA SPOŁECZNA                                                        687.566,- 687.364,-  100

Rozdz. 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za

                          osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

                          społecznej                                                                        29.762,-    29.560,-   99

§ 201 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na

             ubezpieczenia zdrowotne                                                             29.762,-    29.560,-   99

Rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

                          ubezpieczenia społeczne                                                513.173,-  513.173,- 100

§ 201 – dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc

              w naturze, mające na celu poprawę poziomu życia

              rodzin i osób samotnych oraz na pokrycie opłacanych

              składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające

              niektóre świadczenia z pomocy społecznej                              513.173,-  513.173,-  100

Rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze          25.233,-    25.233,-  100

§ 201 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków

              rodzinnych i pielęgnacyjnych                                                     25.233,-    25.233,-  100

Rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej                                            97.307,-    97.307,-  100

§ 201 – dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS-u

              realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej                   97.307,-   97.307,-  100

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność                                                       22.091,-   22.091,-  100

§ 201 – dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie części

              wyprawki szkolnej dla dzieci rozpoczynających naukę

              w I-szej klasie szkoły podstawowej                                               1.350,-     1.350,- 100

§ 203 – dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie uczniów

              w szkołach                                                                                   20.741,-    20.741,- 100

 

Dz. 854 -  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                     x               446,-    x

Rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                           x              446,-     x

§ 097 – wpływy z różnych dochodów                                                           x              446,-      x

             dotyczy zwrotu otrzymanej pomocy finansowej przez 

              nauczycieli na dokształcanie

                                              

                                                                    -  8 -                                                                      

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

                 ŚRODOWISKA                                                                   12.000,-    11.962,-  100

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     12.000,-   11.962,-  100

§ 201 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na oświetlenie

              dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą             12.000,-    11.962,-  100

 

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

                 NARODOWEGO                                                                  9.000,-    9.449,-      105

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                     3.000,-     3.449,-     115

§ 083 – wpływy z usług                                                                           3.000,-     3.449,-     115

              w tym:

-   za wynajem sali w Bedlnie                             -   3.210,-

-   za wynajem naczyń AGD w GCKiS  w Bedlnie- 239,-

                      

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność                                                     6.000,-     6.000,-    100

§ 232 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie zawartego

              porozumienia – Międzywojewódzki Przegląd Kapel

              Ludowych                                                                                  1.000,-     1.000,-   100

§ 233 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na

              podstawie zawartego porozumienia – Międzywojewódzki

              Przegląd Kapel Ludowych                                                        5.000,-      5.000,-   100     

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                          x              528,-      x

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                   x              528,-      x

§ 097 – wpływy z różnych dochodów                                                         x              528,-       x

             - nie planowany dochód dotyczy zwrotu niewykorzystanej

             dotacji przez GCKiS w Bedlnie za 2002 r.

 

Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się  następująco :

 

                                                                                                                  Plan     Wykonanie  %

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                        16.500,-     13.781,-  84

 

Rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania

                          monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

                          w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia

                          zwierzęcego                                                                      1.000,-           x        x

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                1.000,-            x        x

Plan wydatków nie wykonano , ponieważ nowe regulacje prawne związane z wejściem RP do UE zwolniły samorząd z obowiązku kolczykowania zwierząt.

Aktualnie jest to zadania ARiMR

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze                                                                  15.500,-    13.781,-   90

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych                                        15.500,-    13.781,-   90

               2%  odpis z wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami

 

Dz. 400 –WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,

                 GAZ I WODĘ                                                                      242.824,-  202.115,-    83

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

 

 

 

                                                                     - 9 -

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                    10.000,-     6.194,-       62

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                          4.500,-      4.466-      100   4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                 9.200,-      6.289,-       68

§ 4260 – zakup energii                                                                           111.816,-    102.187,-   91

§ 4270 – zakup usług remontowych                                                        26.500,-    23.342,-     88

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                                          42.200,-    27.519,-      65

§ 4430 – różne opłaty i składki                                                                20.500,-    18.552,-     90

§ 4440 – odpis na zakł. fundusz świadcz. socjalnych                                   224,-        224,-    100

§ 4480 – podatek od nieruchomości                                                          6.084,-       6.084,-  100

§ 4530 – podatek VAT                                                                              2.500,-          365,-     x

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych         9.300,-      7.623,-    82

                                                                                                           ---------------------------------   

                                                                    Ogółem rozdział                242.824,-  202.115,-    83

Powyższe środki były wykorzystane na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów wiejskich w wysokości 194.492,- oraz zakupem pompy głębinowej do hydroforni w Pniewie na kwotę 7.623 zł.

Główne pozycje wydatków to: wynagrodzenia konserwatorów wodociągów, koszty energii elektrycznej, zakup materiałów do remontów i konserwacji hydroforni, koszty remontu pomp i instalacji elektrycznej w hydroforniach, koszty dozoru technicznego w hydroforni Orłów i Jaroszówka, badanie wód popłucznych, opłaty za emisję zanieczyszczeń i za pobór wód głębinowych, koszt badania wód popłucznych oraz inne drobne wydatki.

 

Dz.600 -  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                        1.794.860,-   1.731.032,-  96

 

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§ 4300 -  zakup usług pozostałych                                                          5.400,-          5.400,-  100

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     527.000,-     525.738,-  100

                                                                                                       --------------------------------------

                                                                 Ogółem rozdział                 532.400,-     531.138,-   100

 

W ramach wydatków bieżących w wysokości 5.400 zł odśnieżono drogi powiatowe. Powyższe środki pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Kutnie otrzymane w formie dotacji w ramach zawartego porozumienia między j.s.t.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano remont nawierzchni bitumicznej na drodze Pniewo – Łazin ( dł. 3.747 mb ). Zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy ( 425.738 zł) i budżetu powiatu ( 100.000 zł)

                                                                                               

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                                              675,-          497,-   74

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                             100,-            71,-    71

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                             31.000,-      26.857,-   87

§ 4270 – zakup usług remontowych                                                       43.495,-        4.708,-   11

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                                          11.730,-        6.941,-   59

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     644.832,-     631.471,-   98

§ 6051 – finansowanie programów ze środków UE                             504.857,-    504.857,- 100

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.               25.771,-       24.492,-   95

                                                                                                           ---------------------------------

                                                                    Ogółem rozdział             1.262.460   1.199.894,-   95 

W ramach wydatków bieżących wydatkowano ogółem   39.074 zł.

w tym :

                                                      -  10  -

-         zakupiono na ogólną kwotę 15.300 zł 1.040 ton żużla na drogi : Janów ,Florianów, Kamilew , Orłow Parcel ,Dąbrówka, Żbiwiec, Bedlno ,Emilianów ,Kujawki, Kosów, Plecka Dąbrowa, Tomczyce (Teodorów), Zleszyn ,Franciszków Nowy, Kamilew,Gosławice,i Stanisławice .

Ponadto ze środka  specjalnego „ za zajęcie pasa drogowego” zakupiono 308 ton żużla za kwotę 4.309 zł na drogi w Stradzewie ,Orłowie, Wojszyc i Woli Kałkowej .

-         poniesiono koszty zorganizowania przetargu na drogę Zleszyn – Stanisławice

1.830 zł.

-         zakupiono materiały do zamontowania pługa do samochodu (Wola Kałkowa)

160 zł.

            -    zakupiono przepusty i cement na drogi  -    4.416 zł.

-         koszty odśnieżania dróg gminnych  - 4.346 zł.

-         zakupiono znaki drogowe  -   3.888 zł.

-         zakupiono materiały na budowę przystanku w Maryninie – 875 zł

-         koszty wycinki krzaków przy drogach gminnych -   1.580 zł

-         koszty transportu ziemi na pobocza dróg gminnych  -  6.679 zł.

 

W  ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano ogółem   1.160.820 zł. 

w tym:

                                                              

-   budowa drogiZleszyn – Stanisławice  ( 2.480 mb ) – 504.857,-  w tym: roboty budowlano-montażowe  - 493.595 zł.

              Inwestycja realizowana przy współudziale środków z funduszy przedakcesyjnych

              „SAPARD”  w wysokości  246.452 zł.                                                  

- remont nawierzchni drogi  w  Pl. Dabrowie  ( dł. 1.832 m2 ) –   55.767 zł w tym : roboty  

  budowlano-montażowe   -  54.939 zł.

             

- przebudowa drogi nr 29 w m. Bedlno – Kamieniec ( dł. 686 mb ) -  123.364 zł                                                                  

w tym : roboty budowlano-montażowe  -  117.949 zł

           

            - przebudowa drogi  nr 29 w m. Bedlno-Kamieniec ( 440 mb)  -    79.172 zł

               w tym : roboty budowlano – montażowe -  75.650 zł

- remont drogi Załusin- Julianów ( 430 mb) -  48.182 zł.

  w tym : roboty budowlano – montażowe   -  47.466 zł. 

            - remont drogi Załusin – Trawin  ( 1000 mb) -    119.328 zł.

               w tym : roboty budowlano – montażowe  - 117.561 zł.

            - remont drogi Stradzewskie Górki   ( 440 mb ) -  37.818 zł.

              w tym : roboty budowlano-montażowe   -  37.255 zł

            - remont drogi w Stradzewie ( 230 mb)  -  43.405 zł.

               w tym : roboty budowlano – montażowe   - 42.760 zł.

            - remont drogi w Zleszynie  ( 200 mb )   -  12.042 zł.

                w tym : roboty budowlano – montażowe    -  12.038 zł.

            - remont drogi w Pleckiej Dabrowie ( 400 mb) – przy kościele  -  19.753 zł

               w tym : roboty budowlano – montażowe     -  19.457 zł.

            - remont drogi w Gosławicach                         - 37.516 zł.

            - remont drogi w Orłowie Kolonia -                -  41.420 zł

            - prace przygotowawcze do realizacji inwestycji pod nazwą „ przebudowa drogi gminnej

              w Kręcieszkach „   - 13.704  zł.

              w tym : dokumentacja projektowa ,mapy, wypisy z rejestru gruntów.

                                                                              

-         11 –

     - zakup pługa do odśnieżania ( zamontowany do samochodu OSP Mirosławice ) – 12.871,-

     - przystanek autobusowy w Pleckiej Dąbrowie                                                       -   3.784,-

     - zakup DETA – 75                                                                                                 -   7.837,-

 

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA                         80.430,-       54.605,-        68

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                     17.000,-        13.962,-        82

§ 4260 – zakup energii                                                                      2.600,-          1.770,-       68

§ 4270 – zakup usług remontowych                                                 8.000,-             908,-        11

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                                  17.920,-          8.201,-        46

§ 4430 – różne opłaty i składki                                                        4.700,-           2.578,-       55

§ 4480 – podatek od nieruchomości                                                   883,-                x              x

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t.                               27,-                27,-      100

§ 4610 – koszty postępowania sądowego                                         2.200,-               60,-          3 

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 4.800,-          4.799,-      100

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych      22.300,-       22.300,-      100

 


                                                  Ogółem rozdział                           80.430,-         54.605,-       68              

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 27.506 zł. dotyczą : wynagrodzenia stróża w Ruszkach, kosztów energii elektrycznej w budynkach komunalnych, zakupu okien PCV do budynku w Pleckiej Dąbrowie ( Ośrodek Zdrowia ), remont budynków będących własnością gminy ( Załusin, Wojszyce, Orłów, Mirosławice, Bedlno ( barak ) i Bedlno ( budynek gospodarczy ), kosztów wyceny nieruchomości gminnych,koszty ogłoszeń o prztargach na sprzedaż nieruchomości, wywozu nieczystości z pojemników, ubezpieczenia i podatków od nieruchomości od budynków komunalnych oraz opłata notarialna dot. zakupu gruntów w Pleckiej Dąbrowie. 

 

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych w wysokości 27.099 zł. zrealizowano:

- modernizację szamba przy budynku komunalnym w Pleckiej Dąbrowie

  ( Ośrodek Zdrowia )                                                                                              -      4.799,-

- zakupiono grunty pod budowę drogi w Kręcieszkach o pow. 1.388 m2              -     11.300,-

- zakupiono grunty w Pleckiej Dąbrowie  o pow. 5,29 ha                                      -     11.000,-

 

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                 30.460,-        2.288,-          8

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                                 30.160,-        2.101,-          7

 

Poniesione wydatki dotyczą kosztów wydawanych decyzji o warunkach zabudowy. Pozostałe niewykorzystane środki związane były z planowanymi kosztami rozpoczęcia prac nad wykonaniem miejscowego planu przestrzennego. Decyzją Rady Gminy realizacja powyższego  zadania zostało wstrzymane.

 

Rozdz. 71035  - Cmentarze

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                        300,-            187,-          62

 

Poniesione wydatki dotyczą zakupu farb do malowania obeliska w Orłowie oraz wieńca na obelisk w Orłowie.

 

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA                        1.448.050       1.247.827,-      86

                                                                

    - 12 -      

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 3020 -  nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do

                 wynagrodzeń                                                                  200,-                176,-         88   

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                      52.464,-           48.264,-         92

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                3.796,-              3.796,-      100 

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                              9.700,-              8.838,-        91

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                                             1.380,-              1.257,-        91

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                  5.600,-              4.042,-        72

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych                                                 40,-                    25,-        63

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                               1.000,-                 978,-        98

§ 4410 – podróże służbowe krajowe                                           1.200,-              1.012,-        84

§ 4430 – różne opłaty i składki                                                      200,-                 161,-         81

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  1.353,-              1.353,-       100

 


                                              Ogółem rozdział                          76.933,-            69.902,-        91

Wydatki w całości dotyczą realizacji zadań rządowych zleconych gminie ( USC, ewidencja ludności i obrona cywilna )

 

Rozdz. 75022 – Rady Gmin

§ 3030- różne wydatki  na rzecz osób fizycznych                     65.572,-          57.431,-         88

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                  3.570,-            3.388,-          95

§ 4410 – podróże służbowe krajowe                                              900,-                 67,-            7

 


                                                Ogółem rozdział                         70.042,-          60.886,-         87    

Powyższe wydatki związane są z kosztami prac Rady Gminy i Komisjami Rady Gminy i dotyczą :

- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy,

 - diety dla radnych, członków komisji Rady Gminy i sołtysów należnych z tytułu udziału

   w posiedzeniach,                           

- zakup artykułów żywnościowych oraz napoi na odbywające się posiedzenia 

- zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych 

 

Rozdz. 75023

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do

               wynagrodzeń                                                                   2.700,-           1.975,-         73   

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                       588.500,-      583.205,-         99

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 40.510,-         40.509,-      100 

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                            107.890,-        100.509,-        93

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                                             15.340,-          15.006,-        98

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                  80.000,-          71.608,-        90

§ 4260 – zakup energii                                                                   8.000,-            6.687,-        84

§ 4270 – zakup usług remontowych                                            20.000,-         15.955,-         80      

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych                                                  420,-              270,-        64

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                             126.660,-        114.531,-        90

§ 4410 – podróże służbowe krajowe                                            20.000,-          17.814,-        89

§ 4430 – różne opłaty i składki                                                     1.900,-             1.028,-        54

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   12.960,-           12.960,-      100

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych   14.350,-           13.720,-        96 

 


                                                                    

 

- 13 -           

                                                  Ogółem rozdział                  1.039.230,-         995.777,-         96

           

Wydatki w całości dotyczą funkcjonowania administracji Urzędu Gminy. Wydatek majątkowy w wysokości 13.720 zł. dotyczy zakupu sprzętu komputerowego ( 4 zestawy komputerowe i 1 monitor )

W ramach wydatków bieżących mieszczą się między innymi :

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji,

- koszty delegacji służbowych oraz ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do

  celów służbowych,

- koszty energii elektrycznej i opału dot. budynku Urzędu,

- zakup środków czystości, BHP, materiałów biurowych, druków, publikacji i dzienników

  urzędowych, M.P., Dz. U., pieczątek, prasy codziennej i fachowej, farb do odnowienia

  pomieszczeń biurowych, programów komputerowych, materiałów do remontów sanitariatów  

  w budynku, literatury fachowej, tonera do kopiarki, mebli biurowych, drabiny, żaluzji do

  USC, artykułów elektrycznych oraz inne drobne materiały niezbędne do funkcjonowania

  jednostki,                                            

- koszty obsługi prawnej, usług telekomunikacyjnych, konserwacji systemu alarmowego,

  kserokopiarki, sprzętu OC, obsługi informatycznej, badań okresowych pracowników,

- prenumerata czasopism, obsługa pocztowa, koszty szkoleń pracowników, wywozu    

  nieczystości, oprawa Dz. U. i  M.P., reklama prasowa gminy, przeglądy gaśnic, program

  BIP, drukowanie gazety „ NASZA GMINA”,

- opłaty za zanieczyszczenie środowiska, ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

Rozdz. 75047

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                          40.000,-        28.411,-        71

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                     1.500,-            978,-         65

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                                  7.000,-         4.613,-         66

 


                                                 Ogółem rozdział                           48.500,-        34.002,-        70

Poniesione wydatki związane są z kosztami poboru podatków i dotyczą :

- wypłaty prowizji dla inkasentów – sołtysów,

- kosztów zakupu druków,

- kosztów egzekucyjnych związanych z windykacją

 

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność                                                 

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do

              wynagrodzeń                                                                       900,-             504,-         56   

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                       157.800,-       61.601,-         39

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                  2.320,-          2.318,-       100 

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                              38.730,-        10.889,-         28

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                                              6.780,-           6.698,-         99

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                   2.300,-            1.771,-        77

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych                                                   50,-                46,-         92                 

§ 4410 – podróże służbowe krajowe                                             3.000,-           1.968,-        66

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     1.465,-           1.465,-       100

 


                                                Ogółem rozdział                          213.345,-         87.260,-        41               

 

 

                                                                     - 14 -

Powyższe wydatki dotyczą :

- bieżącego utrzymania 2 etatów obsługi Urzędu ( palacz i sprzątaczka )   - 44.866,-

- koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w wysokości    - 42.394,-

                                                                                 

   Są to koszty zatrudnienia po zakończeniu umowy tzw wymagana efektywność, składki

   na Fundusz Pracy od wszystkich zatrudnionych pracowników, dopłata do najniższego

   wynagrodzenia ( 680 zł. PUP, 120 zł. gmina ) dla wszystkich zatrudnionych oraz koszty

   narzędzi, rękawic i napoi.

 

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

                 KONTROLI I OCHRRONY PRAWA ORAZ

                  SĄDOWNICTWA                                                        22.234,-      22.234,-      100

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

                           kontroli i ochrony prawa

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                                       141,-            141,-     100

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                       20,-               20,-     100

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                                         821,-            821,-    100

   

                                                                 Ogółem rozdział                   982,-             982,-    100

Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie rządowe zlecone gminie.

 

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe 

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           15.274,-       15.274,-     100

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                                       174,-            174,-     100

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                        25,-              25,-      100

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                        4.239,-          4.239,-     100    

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                                     1.371,-          1.371,-    100

§ 4410 – podróże służbowe krajowe                                                    169,-              169,-    100

    

                                                                Ogółem rozdział               21.252,-        21.252,-    100

Poniesione wydatki zostały wykorzystane na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia RP do UE.

Środki pochodzą z budżetu państwa.

 

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

                 PRZECIWPOŻAROWA                                               100.700,-     81.084,-     80

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                               1.749,-            1.746,-      100

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                  49.516,-          39.414,-        80

§ 4260 – zakup energii                                                                   2.450,-            1.919,-        78

§ 4270 – zakup usług remontowych                                            11.200,-            9.873,-         88      

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych                                               1.700,-                x               x             

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                              14.480,-          14.471,-       100

§ 4430 – różne opłaty i składki                                                     8.905,-             2.961,-        33

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych  10.000,-           10.000,-       100 

 


                                                  Ogółem rozdział                      100.000,-           80.384,-        80

 

 

                                                                     - 15 -

Środki zostały wykorzystane na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy.

Wydatki dzielą się na bieżące i inwestycyjne.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono pług do odśnieżania dróg, który zamontowano do samochodu bojowego OSP Wola Kałkowa. Wartość zakupu środka trwałego stanowi kwota 10.000,-.

Główne pozycje wydatków bieżących to :

- wynagrodzenie Komendanta OSP oraz ryczałty dla kierowców OSP,

- zakup paliwa do samochodów bojowych i motopomp,

- zakup części do bieżących remontów samochodów i motopomp,

- zakup nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej i zawody strażackie,

- zakup umundurowania dla członków drużyn,

- zakup materiałów do remontu strażnicy w Mirosławicach

- koszty energii elektrycznej zużytej w strażnicach,

- koszty napraw samochodów bojowych OSP Załusin, Orłów, Pniewo, Pl. Dąbrowa,

  Tomczyce, Bedlno i Dębowa Góra,

- przeglądy techniczne pojazdów i gaśnic,

- opłaty za emisję zanieczyszczeń,

- ubezpieczenie pojazdów i drużyn.

 

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                        54,-                  54,-       100

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                                   646,-                646,-       100

 


                                                             Ogółem rozdział                  700,-                700,-      100                    

 Wydatki dotyczą zakupu map topograficznych oraz konserwacja sprzętu OC.

 

  Dz. 758 – RÓŻNE  ROZLICZENIA                                      10.500,-                   x         x

 

Rozdz. 75818  - Rezerwy ogólne i celowe                                  10.500,-

§ 4810  -  rezerwa ogólna                                                           10.500,-                   x         x

Dotyczy zaplanowanej i nie wykorzystanej rezerwy na nieprzewidziane wydatki bieżące.

 

Dz.  801  - OŚWIATA  I  WYCHOWANIE                       4.041.990,-        3.919.385,-      97

 

Rozdz. 80101 –  Szkoły podstawowe

§  2540  -  dotacja podmiotowa z budżetu  dla

                 niepublicznej S.P. Bedlno                                        236.696,-          233.508,-       99

§ 3020  -  nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

                do wynagrodzeń                                                          93.960,-           89.387,-       95

§ 3030  -  różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        488,-                x                x

§ 3240  -  stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów          1.455,-             1.455,-     100

§ 4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników                 1.126.640,-       1.077.914,-      96

§ 4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne                               83.300,-           83.295,-    100

§ 4110  -  składki na ubezpieczenia społeczne                          229.610,-         219.346,-      96

§ 4120  -  składki na Fundusz Pracy                                           31.238,-            29.832,-     95

§ 4210  -  zakup materiałów i wyposażenia                              193.882,-         191.151,-      99

§ 4240  -  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,

                książek                                                                          3.110,-             2.960,-      95

 

                                                                       - 16 -

§ 4260  - zakup energii                                                                25.802,-           24.711,-     96

§ 4270  -  zakup usług remontowych                                          32.786,-           27.817,-     85

§ 4280  -  zakup usług zdrowotnych                                            1.792,-              1.380,-     77

                  § 4300 -  zakup usług pozostałych                                             24.470,-             22.389,-       91

§ 4410 -  podróże służbowe krajowe                                            1.626,-              1.347,-       83

§ 4430  -  różne opłaty i składki                                                  4.332,-              4.214,-        97

§ 4440  -  odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych         72.287,-            72.287,-      100

§ 6050  -  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      334.884,-         334.830,-       100

§ 6060  -  wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

                budżetowych                                                              6.300,-             6.300,-       100

                                                                                           ______________________________                                                                                                                                                                                                                        

                                                    Ogółem rozdział                2.504.658,-       2.424.123,-     97

 

Wydatki bieżące, które dotyczą 5 szkół zaplanowane w wysokości   2.163.474 zł wykonano

W wysokości 2.082.993 zł tj. w 96 %.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 341.184 zł wykonano w wysokości 341.130 zł tj. w 100% w tym:

- uregulowanie zobowiązań z 2002 r. dot. budowy sali gimnastycznej w Żeronicach w 

  wysokości 296.846 zł.

   Zobowiązanie wynika z ustaleń w zakresie terminów płatności zawartych w umowie z

   Wykonawcą inwestycji.   

- wykonano modernizację kanalizacji przy S.P. w Pleckiej Dąbrowie 37.984 zł.

- zakupiono 2 zestawy komputerowe dla S.P. w Pniewie i S.P. w Żeronicach 6.300 zł.

 

Rozdz. 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do

              wynagrodzeń                                                                   12.200,-        11.742,-         96   

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                       113.900,-      112.108,-         98

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   7.495,-          7.492,-       100 

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                               23.945,-        23.492,-         98

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                3.262,-          3.199,-          98

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                        350,-               48 ,-         14

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     2.700,-          2.657,-          98

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych                                                     20,-               x               x                  

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                                      50,-                x               x

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     7.352,-           7.352,-       100

 


                                                Ogółem rozdział                          171.274,-       168.090,-        98

Powyższe wydatki w całości związane są z pokryciem bieżących kosztów funkcjonowania klas „ 0” przy 5-ciu szkołach podstawowych.

 

Rozdz.80110 – Gimnazja

§ 3020  -  nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

                do wynagrodzeń                                                          48.043,-           46.480,-       97

§ 3030  -  różne wydatki na rzecz osób fizycznych                         160,-                x                x

§ 4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników                    587.380,-          569.791,-       97

§ 4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne                               42.945,-           42.943,-     100

§ 4110  -  składki na ubezpieczenia społeczne                          119.282,-         113.770,-       95

§ 4120  -  składki na Fundusz Pracy                                            16.240,-           15.494,-      95

 

                                                                       - 17 -

§ 4210  -  zakup materiałów i wyposażenia                                 96.845,-           96.785,-     100

§ 4240  -  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,

                książek                                                                           3.100,-             3.047,-        98

§ 4260  - zakup energii                                                                 17.500,-          17.336,-        99

§ 4270  - zakup usług remontowych                                             4.140,-             4.079,-        99

§ 4280  - zakup usług zdrowotnych                                                 911,-                911,-      100

§ 4300 - zakup usług pozostałych                                               48.520,-          48.415,-       100

§ 4410 - podróże służbowe krajowe                                                900,-                777,-        86

§ 4430  - różne opłaty i składki                                                     2.991,-             2.991,-      100

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    35.954,-          35.954,-      100

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

                budżetowych                                                                    600,-                600,-       100

                                                                                           ______________________________                                                                                                                                                                                                                         

                                                    Ogółem rozdział                  1.025.511,-        999.373,-        97

 Poniesione wydatki dotyczą :

- bieżącego funkcjonowania gimnazjum w Bedlnie      - 998.773,-

- zakupu monitora do gimnazjum w Bedlnie                 - 600,-

 

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

                do wynagrodzeń                                                             1.300,-               731,-       56

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                       105.000,-           98.555,-       94

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   7.150,-            7.147,-      100

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                              20.020,-           18.576,-        93

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy                                               2.690,-             2.532,-        94

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                112.570,-          112.568,-     100

§ 4260 - zakup energii                                                                  1.000,-                 778,-        78

§ 4270 - zakup usług remontowych                                             1.000,-                 997,-      100

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych                                                 270,-                  153,-        57

§ 4300 - zakup usług pozostałych                                              12.100,-             11.145,-       92

§ 4410 - podróże służbowe krajowe                                               260,-                    62,-       24

§ 4430 - różne opłaty i składki                                                    8.970,-               8.969,-      100

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych              4.059,-               4.059,-      100

                                                                                           ______________________________                                                                                                                                                                                                                         

                                                    Ogółem rozdział                   276.389,-          266.272,-       96

Zrealizowane wydatki w całości dotyczą bieżących kosztów związanych z dowozem uczniów do szkół, w tym :

- płace wraz z pochodnymi 3 kierowców i 3 opiekunek,

- koszty paliwa, części do napraw autobusów, środki czystości,

- zakup 6 opon do autobusu EKU C082,

- zakup desek do kanału w garażu,

- koszty energii elektrycznej zużytej w garażu,

- bieżące naprawy autobusów oraz przegląd gaśnic,

- badania profilaktyczne pracowników,

- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Kutnie,

- badanie techniczne autobusów,

- legalizacja tachografów,

- ubezpieczenie OC, AC i NW oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń.

 

 

                                                                      - 18 -            

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

§ 3020  -  nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

                do wynagrodzeń                                                                  130,-              37,-         28

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              480,-            480,-        100      

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                           33.210,-       32.657,-         98

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     2.470,-         2.468,-       100

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                   6.150,-         5.806,-         94

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy                                                     880,-            826,-         94

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                          300,-            300,-       100

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych                                                       31,-             26,-          84

§ 4300 - zakup usług pozostałych                                                   1.000,-              x                x

§ 4410 - podróże służbowe krajowe                                               2.300,-          1.720 ,-        75

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     17.207,-         17.207,-       100

                                                                                           ______________________________                                                                                                                                                                                                                         

                                                   Ogółem rozdział                         64.158,-       61.527,-       96

Poniesione wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Oświaty.

Główna pozycja to wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, koszty wyjazdów służbowych oraz publikacji oświatowych dla kierownika G.Z.O.

Natomiast w § 4440 – kwota 16.531 zł. stanowi pomoc socjalną dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół ( emerytów i rencistów ). Środki te pochodzą z budżetu państwa.

 

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA                                               60.000,-        3.106,-        5

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych                             2.500,-          156,-       6

§ 3110 – świadczenia społeczne                                                        25.000,-           x            x

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                        20.000,-           x            x

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek          2.500,-           x            x

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                                     10.000,-      2.950,-      30

 


                                                              Ogółem rozdział                   60.000,-      3.106,-        5

Wydatki związane są z działalnością komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi przy U.G. w Bedlnie. W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano koszty badania psychologicznego, wystawionego w gimnazjum spektaklu „ CASTING”- używki a stres, programu artystycznego o tematyce „ profilaktyka alkoholowa”, i „ zapobieganie alkoholizmowi” oraz dofinansowano do kolonii terapeutycznych dla 1 ucznia z rodziny patologicznej.

 

Dz. 853 – OPIEKA SPOŁECZNA                                              831.658,-     765.995,-      92

 

Rozdz. 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane

                           za osoby pobierające niektóre świadczenia z

                           pomocy społecznej                                               29.762,-       29.560,-       99       

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne                                 29.762,-       29.560,-       99

Powyższe środki pochodzą w całości z budżetu państwa i dotyczą zadań obligatoryjnych.

 

Rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

                           ubezpieczenia społeczne                       

§ 3110 – świadczenia społeczne                                                   607.712,-      560.957,-       92

 

 

 

                                                                     - 19 -

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                   5.437,-          5.437,-     100

                                                  

                                                              Ogółem rozdział             613.149,-       566.394,-       92                                                   

Powyższy plan wydatków pochodzi z dwóch źródeł:

- środki z budżetu państwa            - 513.173,-

- środki z budżetu gminy               -   99.976,-  

Środki pochodzące z budżetu państwa zrealizowano w wysokości 513.173 zł. tj. w 100%, w tym na:

- zasiłki stałe wyrównawcze – 629 świadczeń dla 59 rodzin –238.294,-

- zasiłki stałe – 108 świadczeń dla 10 rodzin – 45.144,-

- zasiłki okresowe gwarantowane – 8 świadczeń dla 1 rodziny – 2.950,-

- zasiłki okresowe – 152 świadczenia dla 91 rodzin – 21.136,-

- renty socjalne – 464 świadczenia dla 54 rodzin – 183.608,-

- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa – 64 świadczenia dla 24 rodzin – 16.604,-

- ubezpieczenia społeczne odprowadzone od osób pobierających zasiłki stałe, stałe

  wyrównawcze, gwarantowane i renty socjalne – 5.437,-

 

Natomiast w ramach środków własnych na plan 99.976 zł. zrealizowano 53.221 zł. na  wypłatę jednorazowych zasiłków celowych dla 261 rodzin.          

     

Rozdz. 85315 – Dodatki mieszkaniowe                                          3.000,-          1.191,-      40

§ 3110 – świadczenia społeczne                                                      3.000,-          1.191,-      40

Poniesione wydatki przeznaczono na wypłatę przysługujących ustawowo dodatków mieszkaniowych.

 

Rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze  25.233,-      25.233,-     100

§ 3110 – świadczenia społeczne                                                      25.233,-      25.233,-     100

W ramach powyższych wydatków wypłacono:

- zasiłki rodzinne – 5 świadczeń dla 1 rodziny – 212,-

- zasiłki pielęgnacyjne – 178 świadczeń dla 20 rodzin – 25.021,-

 

Rozdz. 85319 – Ośrodki Pomocy Społecznej    

§ 3020  -  nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

                do wynagrodzeń                                                                  550,-            289,-         53

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                           93.600,-       81.841,-         87

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     4.865,-         4.865,-       100

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                14.688,-        12.560,-         86

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy                                                  2.090,-         1.786,-         85

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                      2.839,-             500,-         18

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych                                                       61,-             61,-         100

§ 4300 - zakup usług pozostałych                                                  6.700,-          6.692,-        100   

§ 4410 - podróże służbowe krajowe                                                  200,-            160 ,-          80

§ 4430 – różne opłaty i składki                                                         100,-              42,-           42      

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       2.706,-         2.706,-        100

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                    Ogółem rozdział                       128.399,-       111.502,-       87

Poniesione wydatki bieżące w całości dotyczą bieżących kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( 4 etaty ), który realizuje zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej.

 

                                                                      - 20 -                                                                     

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność                                          32.115,-        32.115,-       100  

§ 3110 – świadczenia społeczne                                                   32.115,-        32.115,-       100

Poniesione wydatki w całości dotyczą pomocy rzeczowej dla rodzin najuboższych, w tym:

- dożywianie uczniów w szkołach ( środki budżetu państwa )         – 20.741,-

- dożywianie uczniów w szkołach ( środki własne gminy )             – 10.024,-    

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                             30.765,- 

 - zakup wyprawki szkolnej ( środki budżetu państwa )                 - 1.350,-

 

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA          15.046,-         8.568,-     57

 

Rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli               15.046,-          8.568,-     57

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                                     15.046,-          8.568,-     57

Środki przeznaczone są na dofinansowanie  dokształcania zawodowego nauczycieli. Wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem .

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty zaplanowano na ten cel 1% odpisu od planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNLNA I OCHRONA

                  ŚRODOWISKA                                                            111.103,-      60.572,-    55

 

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód                        30.000,-          x            x   

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                                       30.000,-          x            x

Planowane środki dotyczyły kosztów opracowania koncepcji oczyszczania ścieków komunalnych. Realizacja powyższego zadania została przesunięta na 2004 r.

 

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 4260 – zakup energii                                                                         15.771,-      11.670,-    74

§ 4270 – zakup usług remontowych                                                     6.229,-         3.582,-    58

 


                                                             Ogółem rozdział                    22.000,-       15.252,-     69

Powyższe wydatki związane są z pokrywaniem kosztów oświetlenia dróg w miejscowościach: Bedlno, Plecka Dąbrowa, Pniewo i Wojszyce.

Plan zawiera :

- dotację z budżetu państwa – 12.000,- wydatkowano 12.000,-

- środki własne gminy          - 10.000,- wydatkowano   3.252,-

 

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność                                           

§ 3020  -  nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

                do wynagrodzeń                                                                  136,-              42,-         31

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                           24.650,-       17.336,-         70

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     1.194,-         1.194,-       100

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                  4.150,-          1.471,-         35

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy                                                    590,-             209,-          35

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                      1.500,-          1.442,-         96

§ 4270 - zakup usług remontowych                                                    400,-               x               x   

§ 4410 - podróże służbowe krajowe                                                2.770,-            126 ,-           5

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          676,-             676,-        100

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.                                          4.737,-         4.736,-       100

 

 

                                                                     - 21 -

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                18.300,-       18.088,-        99

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                    Ogółem rozdział                          59.103,-        45.320,-       77

Planowane i poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- kosztów zatrudnienia pracownika zajmującego się gospodarką komunalną gminy –

  na plan 31.396 zł. wydatkowano 21.054 zł.

  Nie wykonanie planu w 100% spowodowane było chorobą pracownika oraz likwidacją

  powyższego etatu od 27.06.2003 r.

- zakupu i naprawy narzędzi – 1.442,-

- opłata roczna na wyłączenie gruntów rolniczych na cele nierolnicze:

  - działka pod budynkiem gospodarczym w Bedlnie – 1.209,-

  - działka pod parkingiem w Pleckiej Dąbrowie        - 2.022,-

  - działka pod parkingiem w Orłowie                         - 1.505,-                            

 


                                                                                       4.736,-

- uregulowanie należności za materiały zużyte do budowy chodnika w Pniewie

  ( zobowiązanie z 2002 r. ) – 2.186,-

- budowa chodnika w Bedlnie przy udziale pracowników zatrudnionych w ramach robót

  publicznych – 15.902,-

 

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

                 NARODOWEGO                                                         243.662,-    216.961,-   89

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                            700,-          315,-       45

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                                     4.800,-        3.600,-       75

 


                                                             Ogółem rozdział                    5.500,-        3.915,-       71

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:                  

- uzupełnienie strojów dla zespołu śpiewaczego „ Szewcowianki” – 129,-

- uzupełnienie strojów dla zespołu śpiewaczego „ Głuchowiacy”   - 186,-

- kosztów uczestnictwa zespołów śpiewaczych w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel

  i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym – 3.600,-

 

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury i kluby

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

                do wynagrodzeń                                                               1.250,-             734,-        59

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                            79.500,-        76.348,-       96

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     5.655,-          5.655,-      100

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                14.675,-         14.129,-        96

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy                                                 2.090,-           2.009,-        96

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                    32.120,-          30.126,-       94

§ 4260 - zakup energii                                                                   14.300,-           12.391,-      87

§ 4270 - zakup usług remontowych                                                1.300,-             1.078,-      83

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych                                                   100,-                  92,-       92

§ 4300 - zakup usług pozostałych                                                13.000,-           12.749,-       98

§ 4410 - podróże służbowe krajowe                                               2.000,-             1.816,-       91

§ 4430 - różne opłaty i składki                                                       2.140,-             1.612,-       75

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych                 3.156,-             3.156,-      100

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              4.200,-             4.193,-      100

                                                                 

   - 22 -

§ 6060 – wydatki za zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych   14.650,-               630,-           4

                                                                                           ______________________________                                                                                                                                                                                                                         

                                                    Ogółem rozdział                      190.136,-        166.718,-       88

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą;

- zakupu materiałów budowlanych związanych z kontynuacją budowy świetlicy

  w Annetowie – 4.193,-

- bieżącego funkcjonowania G.C.K. i S. W Bedlnie – 158.006,-

- zakupu drukarki do G.C.K. i S. W Bedlnie – 630,-

- zakupu materiałów budowlanych remontu świetlicy w Annetowie – 997,-

- zakupu torby do kamery oraz kasety wideo na wyposażenie świetlicy wiejskiej

  w Wojszycach  - 96,-

- kosztów energii elektrycznej zużytej w świetlicach wiejskich – 2.657,-

- ubezpieczenia świetlicy w Annetowie – 139,-

 

Rozdz. 92116 – Biblioteki

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

                do wynagrodzeń                                                                    400,-           286,-        72

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników                             20.780,-       20.106,-       97

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       1.515-         1.515,-      100

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne                                    3.850,-         3.608,-        94

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy                                                      550,-            513,-        93

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia                                         2.420,-         2.271,-       94

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek         9.190,-         9.055,-      99

§ 4270 - zakup usług remontowych                                                      101,-            101,-     100

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych                                                        28,-              28,-      100

§ 4300 - zakup usług pozostałych                                                      2.154,-        2.041,-       95

§ 4410 - podróże służbowe krajowe                                                      272,-            81,-        30

§ 4430 - różne opłaty i składki                                                                90,-            47,-        52

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych                         676,-          676,-       100  

                                                                                           ______________________________                                                                                                                                                                                                                         

                                                    Ogółem rozdział                            42.026,-      40.328,-      96

Powyższe wydatki w wysokości 40.328 zł. związane są z bieżącym funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej.

 

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność                                               6.000,-       6.000,-       100

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do

               wynagrodzeń                                                                      6.000,-       6.000,-        100

Powyższe środki zostały przeznaczone na nagrody dla najlepszych kapel, które wystąpiły na

„ Międzywojewódzkim Przeglądzie Kapel Ludowych 2003”.

Środki powyższe pochodzą z dotacji:

- ze Starostwa Powiatowego w Kutnie  - 1.000,-

- z Urzędu Marszałkowskiego                - 5.000,-

 

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                   15.000,-    15.000,-    100

 

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu         15.000,-    15.000,-    100         

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań

               zleconych do realizacji stowarzyszeniom                           15.000,-     15.000,-   100

 

                                                              

 

      - 23 -

Dotacja w całości została przekazana dla stowarzyszenia „ Gminny Klub Sportowy w Bedlnie” na realizację zadania własnego gminy w zakresie kultury fizycznej.

Na podstawie złożonego przez GKS rozliczenia stwierdzono, iż powyższa dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu sportowego – 10.031,-

- organizację sportowych imprez własnych – 1.578,-

- częściowe koszty udziału członków poza terenem gminy – 1.374,-

- wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych w Pniewie i Orłowie – 2.017,-     

 

  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bedlno, dnia 19.03.2004 r.

 

 

 

 

 

 

 

                 WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO

                                       ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO ZA 2003 ROK

 

 

 

Stan środków na 01.01.2003 r.  – x

 

 

PRZYCHODY

 

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne                                 

                                                                                                          Plan       Wykonanie     %

§ 049 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

             j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw                                    4.308,-       4.308,-      100

§ 091 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

            i opłat                                                                                         x                 61,-         x

 


                                                                                                          4.308,-       4.369,-       101

 

Wpływ planowanych przychodów dotyczy umieszczenia reklamy w pasie drogi gminnej prowadzącej do CPN Bedlno.

 

 

WYDATKI

 

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                      4.308,-       4.308,-       100

 

Poniesione wydatki dotyczą zakupu żużla na drogi gminne.

 

Stan środków na 31.12.2003 r. – 61,-             

  

 

 

 

  

 

         

         

                                                                                                                                                                                   

                                                

 

 

 

 

                  Bedlno, dnia 19.03.2004r.

 

 

                      WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO

                        FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

                                               WODNEJ ZA  2 0 0 3  ROK

 

Stan funduszu na 01.01.2003r.   -  13.431 zł.

 

PRZYCHODY

 

Dz. 900 -  GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

                                                                                         Plan       Wykonanie         %

§ 092 – pozostałe odsetki                                                  x                 21,-               x

§ 097 – wpływy z różnych dochodów                           5.000,-       10.733,-          215

                                                                -----------------------------------------------------------

                                                        Ogółęm rozdział      5.000,-     10.754,-           215

 

Wpływy dotyczą opłat ekologicznych za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski .

 

WYDATKI

 

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRDOWISKA

Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                      5.000,-        4.291,-             86

§ 4300 – zakup usług pozostałych                                      400,-          388,-              97

§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych     13.031,-             x                   x

                                                         -----------------------------------------------------------------------

                                             Ogółem rozdział               18.431,-        4.679,-              25

 

Zrealizowane wydatki dotyczą :

- zakupu drzewek i krzewów w celu nasadzeń przez mieszkańców naszej gminy oraz przy 

  parkingu w Pleckiej Dąbrowie. – 3.981,-

- zakup nożyc i opryskiwacza -  310,-

 - koszty wywozu nieczystości z W.C. z miejsc publicznych ( imprezy gminne ) – 388,-

                                                                                                                                           

Stan środków na 31.12.2003 roku  -  19.506,-                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łucja Myszkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-28 15:42:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Łucja Myszkowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-28 15:42:47
  • Liczba odsłon: 1484
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335437]

przewiń do góry