„ U C H W A Ł A     Nr XIII/79/2004

                                               RADY GMINY BEDLNO

                                                 z dnia 23 kwietnia 2004 r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr XII/69/2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2004 rok.”

 

                „ Na podstawie art. 8 ust. 2a i 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit „d” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ), art. 109, 116, 122, 124, 128 ust.2, 135 i 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 ), oraz art. 406 i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 233, poz. 1957; z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693 ) RADA GMINY BEDLNO uchwala , co następuje:”

 

 

                    §1.1.W uchwale nr XII/69/2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2004 rok, w załączniku Nr 7 dokonuje się następujących zmian:

1)   w dziale 801 kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.643.336,- zastępuje się kwotą 3.615.206,- ;

2)   w dziale 801 kwotę pozostałych wydatków bieżących w wysokości 983.066,- zastępuje się kwotą 954.936,- ;

3) w dziale 801 dodaje się kolumnę 11 pod nazwą „ rezerwy celowe” z kwotą 28.130,- ;                                               

4) w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.997.124,-

zastępuje się kwotą 1.975.594,- ; 

5) w dziale 801, rozdz. 80101 kwotę pozostałych wydatków bieżących w wysokości                         

     491.044,- zastępuje się kwotą 469.514,-

6) w dziale 801, rozdz. 80101 dodaje się kolumnę 11 pod nazwą „ rezerwy celowe”

     z kwotą 21.530,- ;                   

7) w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.090.235,-

     zastępuje się kwotą 1.083.635,- ;

8) w dziale 801, rozdz. 80110 kwotę pozostałych wydatków bieżących w

     wysokości  275.460,- zastępuje się kwotą 268.860,- ;                                

9) w dziale 801, rozdz. 80110 dodaje się kolumnę 11 pod nazwą „ rezerwy celowe”

     z kwotą 6.600,- ;       

                    2. W uchwale  nr XII/69/2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2004 rok treść § 7 otrzymuje brzmienie „ Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 28.130 zł.” zgodnie z załącznikiem nr 12 i zmienia się treść załącznika Nr 12 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.      

                   § 2.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.              

                    2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku                                     

Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz dokona jej obwieszczenia.                                                          

                                                                                                 

                 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                       Jacek Tarka

 

                                                                                                      Bedlno , dnia

                                                                                                    Załącznik Nr 1.

 

                                           R E Z E R W Y    C E L O W E 

 

                                        na wydatki bieżące na  2 0  0 4   rok

                                                                                                           w  zł.

  Dz.     Rozdz.                    Treść                                                                 Plan na 2004 r.

 

 801                         OŚWIATA  I  WYCHOWANIE                                     28.130

 

            80101          Szkoły podstawowe                                                  21.530

                              

                                

              80110          Gimnazja                                                                 6.600

 

                                

                              O G  Ó Ł E M                                                            28.130

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                       Jacek Tarka

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łucja Myszkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-28 15:44:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Łucja Myszkowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-28 16:14:56
  • Liczba odsłon: 988
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2860795]

przewiń do góry