„ U C H W A Ł A  Nr  XIII/81/2004

                                         R A D Y   G M I N Y  B E D L N O

                                        z dnia  23 KWIETNIA 2004 r.

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2004 roku.”

 

                  „ Na podstawie art.18 ust.2  pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.Dz.U.z 2001r. Nr 142 ,poz.1591 ; z 2002 r. Nr 23 , poz.220, Nr 62, poz.558,    Nr 113 , poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 ,poz.1806 ; z 2003r. Nr 80 , poz.717, Nr 162 ,

poz. 1568 ) oraz art.109 ust.1 i 2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  ( t.j. Dz. U.z 2003 r. Nr 15 , poz.148 , Nr 45 , poz.391,  Nr 65 ,poz.594 , Nr 96 ,

poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851)  RADA GMINY BEDLNO  uchwala ,

co następuje „

 

            § 1.1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę ogółem    -           4.000,-

2.      Dochody określone w ust.1 dotyczą :

 

1) Dz. 852 -  POMOC  SPOŁECZNA                                                       -           4.000,-

                      w tym :

                       - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na

                          zakupy inwestycyjne z zakresu administracji

                          rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

                          ustawami                                                                             -          4.000,-

                          dot: wprowadzenia otrzymanej dotacji na zakup

                                  komputera z oprogramowaniem w związku

                                  z realizacją zadań związanych ze świadczeniami

                                  rodzinnymi

 

            § 2.1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę ogółem      -         5.030,-

            2. Wydatki określone w ust.1 dotyczą :

 

1) Dz.400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

               ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ                                           -        1.000,-

 

     Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody                                                            -        1.000,-

                          w tym :    

                           - wydatki bieżące                                                              -        1.000,-

                              dot. wprowadzenia planu związanego z obowiązkiem

                                      odprowadzenia podatku VAT od zrealizowanych

                                      zakupów i usług

 

2)  Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

                PRZECIWPOŻAROWA                                                           -           30,-

 

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne                                                -           30,-

                                   w tym :

          - pochodne od wynagrodzeń                                                                    -           30,-

          dot. wprowadzenia planu związanego z koniecznością

          odprowadzenia składki na Fundusz Pracy od nowo zatrudnionego kierowcy OSP                                              

3) Dz. 852 -  POMOC  SPOŁECZNA                                                                -       4.000,-

 

    Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie

                               emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego               -       4.000,-

                               w  tym :

                                - zakupy inwestycyjne                                                           -       4.000,-

                                   dot. zakupu komputera z oprogramowaniem

                                           w związku z realizacją ustawy o świadczeniach

                                            rodzinnych

 

               § 3.1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę ogółem         -        1.030,-

               2. Wydatki określone w ust.1 dotyczą :

 

1)  Dz. 400 -  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

                  ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ                                              -       1.000,-

 

      Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody                                                                  -       1.000,-

                           w  tym :

                            - wynagrodzenia                                                                     -       1.000,-

                               dot. uzupełnienia planu wyszczególnionego

                                       w § 2 pkt.1 ( z prowizji dla inkasentów

                                        za pobór wody )

 

2)  Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

                 PRZECIWPOŻAROWA                                                                  -        30,-

 

      Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne                                                         -        30,-

                           w tym :

                            - wydatki bieżące                                                                      -        30,-

                               dot. uzupełnienia planu wyszczególnionego

                                       w § 2 pkt.2 ( z zakupów sprzętu OSP )

 

            § 4.1. Zmienia się treść załącznika Nr 13 przyjętego w § 8 Uchwały Rady Gminy Bedlno Nr XII/69/2004 z dnia 26 marca 2004 roku ;

            2. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały .

 

            § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

              

            § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Jacek Tarka

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                 Bedlno,dnia  23 kwietnia 2004 r.

                                                                                                                                                                                       Załącznik Nr 1

                 WYKAZ  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH         

                               planowanych do realizacji w roku budżetowym  2 0 0 4 .

                                                                                                                                                                                            w  zł.

                                                                                                                                        Łączne                                            w   tym :  

  L.p.          Rodzaj zadania inwestycyjnego                                                                  planowane           z budżetu       z budżetu         z programu            

                                                                                                                                       nakłady                  gminy          powiatu            akcesyjnego    

                                                                                                                                       w 2004r.                                                              SAPARD            

   1.                                      2.                                                                                               3.                            4.                      5.                  6.

1.                    ZADANIA  KONTYNUOWANE                                                                         

-  przebudowa drogi gminnej Bedlno- Kręcieszki o dł.2.587 mb                     837.300                 837.300                  x                   x

               

 

2.                    ZADANIA  NOWO  ROZPOCZYNANE

-  przebudowa drogi gminnej Wolska Kolonia – Przezwiska

   o dł. 1.300 mb                                                                                                288.000                 288.000                   x                  

               -  przebudowa drogi gminnej Groszki – Marynin  o dł.400 mb                         70.000                   70.000                    x                  x

               -  przebudowa drogi gminnej Janów – Czesławów o dł.400 mb                         69.000                  69.000                   x                   x

- przebudowa drogi gminnej Stradzew- Odolin o dł. 600 mb                          105.000                 105.000                  x                   x

- przebudowa drogi gminnej Garbów- Jaroszówka o dł.700 m                        110.900                  110.900                 x                  x

- remont drogi gminnej Wola Kałkowa – Wewiórz o dł. 4000 mb                   125.000                 125.000                 x                   x

- remont drogi gminnej w Pleckiej Dąbrowie  ( za parkiem)

   o dł. 1.400 mb                                                                                                    43.800                 43.800                  x                   x

-  remont drogi gminnej Stradzew – Odolin  o dł. 260 mb                                     8.200                   8.200                  x                   x

                -  budowa chodnika w PLECKIEJ Dąbrowie                                                        15.000                 15.000                 x                   x

                -  zakup 2 monitorów do S.P. w Żeronicach                                                           1.500                   1.500                  x                   x

                - zakup komputera z oprogramowaniem dla GOPS-u                                            4.000                   4.000                  x                   x

 

 

                                                                                                                          - 2 -

        1.                                                       2.                                                                               3.                           4.                     5.                  6.

 

              - zakup zestawu komputerowego z drukarką do S.P. w Szewcach Nad.                    4.000                  4.000                  x                     x

              - zakup 3 komputerów do Gimnazjum w Bedlnie                                                       5.500                 5.500                  x                     x

              - zakup 4 zestawów komputerowych do Gimnazjum w Bedlnie                               18.800               18.800                 x                      x

              - zakup podgrzewacza do wody do kotłowni olejowej w Gimnazjum                        2.100                 2.100                  x                     x

                w Bedlnie

              - zakup komputera z nagrywarką i drukarką do GOPS-u                                            3.900                 3.900                  x                     x

 

          O G Ó Ł E M :                                                                     1.712000             1.712.000               x                     x

 

=========================================================================================================

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łucja Myszkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-28 15:52:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Łucja Myszkowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-28 15:52:23
  • Liczba odsłon: 1203
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332609]

przewiń do góry