Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Bedlno - dzień 31 marca 2023 roku (tj. piątek) godz. 09:00.

link do transmisji 

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie Opinii dot. potrzeb Sądu Rejonowego w Kutnie w zakresie wykonywania prac społecznych przez nieletnich na rok 2023 oraz odpowiedź w zakresie informacji o podmiocie, w którym będą wykonywane przez nieletnich prace społeczne.
 3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 roku.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata  2023-2036,
 2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2023 rok;
 3. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku;
 4. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2023 r.;
 5. zmiany uchwały Rady Gminy Bedlno Nr XXVI/220/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bedlno;
 6. zmiany uchwały Nr XXVI/221/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 7. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Bedlno;
 8. zmieniająca  uchwałę  Nr XXI/183/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 31 marca 2021 r.  w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt  i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku  w Bedlnie;
 9. przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY”;
 1. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Bedlno.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Bedlno.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

Przewodnicząca  Rady  Gminy

Anna Ratajczyk

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-03-27 11:56:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-30 12:28:42
 • Liczba odsłon: 90
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2860763]

przewiń do góry