Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Bedlno - 28 listopada 2022 roku (tj. poniedziałek) godz. 09:00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

link do transmisji 

Porządek obrad:

1.                   Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.

2.                   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny ze szczególnym uwzględnieniem wyników egzaminu w szkołach podstawowych.

3.                   Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Bedlno o złożonych oświadczeniach majątkowych.

4.                   Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych.

5.                   Przedstawienie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna oraz przedstawienie informacji Wójta Gminy Bedlno o podmiotach, w których jest ta praca wykonywana.

6.                   Podjęcie uchwał w sprawie:
a)   
zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2022-2036;

b)    wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2022 rok;

c)    obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego;

d)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

e)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

  f)przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok;

g)    przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bedlno na 2023 rok;

h)    przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bedlno na 2023 rok;

i)     rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Bedlnie;

j)     wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gminnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;

k)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

l)     zmiany uchwały Nr XVIII/161/20 Rady Gminy Bedlno w sprawie wyznaczenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bedlno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

m)  wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ½ części w nieruchomościach stanowiących współwłasność Gminy Bedlno;

n)    przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bedlno na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 r.”;

o)    określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Bedlno.

 7.                   Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Bedlno.

8.                   Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Bedlno.

9.                   Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Bedlno.

10.               Interpelacje i zapytania Radnych

11.               Sprawy różne.

12.               Zakończenie obrad.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

 

Przewodnicząca  Rady  Gminy

Anna Ratajczyk

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-11-23 13:02:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Włodarczyk Kinga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-23 13:09:15
  • Liczba odsłon: 306
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335264]

przewiń do góry