Zaproszenie na XIX Korespondencyjną Sesję Rady Gminy Bedlno

Bedlno, dnia 22.12.2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713, 1378) oraz art. 15zzx ust 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.).

Zwołuję XIX Korespondencyjną Sesję Rady Gminy Bedlno na dzień 29 grudnia 2020 roku (wtorek).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Dyskusja na temat przedłożonych projektów uchwał.

5. Przerwa.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2020-2023;

b)  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2020 rok;

c)  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2021-2026;

d)  uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2021 rok;

e)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej położonej w Bedlnie;

f) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

7. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Korespondencyjnej Rady Gminy Bedlno.

8. Informacja Wójta Gminy Bedlno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10.  Sprawy różne.

11.  Zakończenie obrad.

 

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

Informuje się, że w dniu 29 grudnia 2020 r. sesja odbędzie się o godz. 09:00. Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,  obrady sesji odbędą się w sposób korespondencyjny, bez udziału publiczności oraz mediów. Obrady będzie można oglądać on-line, w podanym wcześniej linku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Anna Ratajczyk

Załączniki:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-22 12:56:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-22 12:59:01
  • Liczba odsłon: 640
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673427]

przewiń do góry