XI SESJA RADY GMINY BEDLNO

 1. UCHWAŁA NR XI/106/20 RADY GMINY BEDLNO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2020-2023
 2. UCHWAŁA NR XI/107/20 RADY GMINY BEDLNO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2020 rok
 3. Uchwała Nr V/298/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bedlno
 4. Uchwała Nr V/298/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Bedlno
 5. Uchwała Nr V/299/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bedlno na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Bedlno w 2020 roku
 6. UCHWAŁA NR XI/108/20 RADY GMINY BEDLNO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Kutnowskiego części zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020
 7. UCHWAŁA NR XI/109/20 RADY GMINY BEDLNO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bedlno na lata 2020-2023
 8. UCHWAŁA NR XI/110/20 RADY GMINY BEDLNO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
 9. UCHWAŁA NR XI/111/20 RADY GMINY BEDLNO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Bedlno na 2020 rok 
 10. UCHWAŁA NR XI/112/20 RADY GMINY BEDLNO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno na 2020 rok
 11. UCHWAŁA NR XI/113/20 RADY GMINY BEDLNO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno
 12. UCHWAŁA NR XI/114/20 RADY GMINY BEDLNO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
 13. UCHWAŁA NR XI/115/20 RADY GMINY BEDLNO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

XII SESJA RADY GMINY BEDLNO

 1. UCHWAŁA NR XII/116/20 RADY GMINY BEDLNO z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/115/2020 Rady Gminy Bedlno z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 2. UCHWAŁA NR XII/117/20 RADY GMINY BEDLNO z dnia 25 lutego 2020 r. uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bedlno”   Załączniki: Załącznik nr I - Baza emisji CO2 Gminy Bedlno, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bedlno
 3. UCHWAŁA NR XII/118/20 RADY GMINY BEDLNO z dnia 25 lutego 2020 r. zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2020-2023; UCHWAŁA NR XII/119/20 RADY GMINY BEDLNO z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2020 rok
 4. UCHWAŁA NR XII/120/20 RADY GMINY BEDLNO z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2020 rok
 5. UCHWAŁA NR XII/121/20 RADY GMINY BEDLNO z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/113/20 Rady Gminy Bedlno w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno.

 

XIII SESJA RADY GMINY BEDLNO

 1. Uchwała Nr XIII/122 Rady Gminy Bedlno z dnia 27 kwietnia 2020 r . w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane  z budową, przebudową,remontem,  utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządzający jest Wójt gminy Bedlno
 2. Uchwała Nr XIII/123 Rady Gminy Bedlno z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bedlno na 2020 rok.
 3. Uchwała Nr XIII/124 Rady Gminy Bedlno z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2020-2023;

XIV SESJA RADY GMINY BEDLNO

UCHWAŁY PODJĘTE NA XIV SESJI KORESPONDENCYJNEJ RADY GMINY BEDLNO ODBYTEJ DNIA 28 MAJA 2020 ROKU

 1. Uchwała Nr XIV/125/20 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2020-2023;
 2. Uchwała Nr XIV/126/20 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2020 rok;
 3. Uchwała Nr XIV/127/20 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej;
 4. Uchwała Nr XIV/128/20 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej;
 5. Uchwała Nr XIV/129/20 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej;
 6. Uchwała Nr XIV/130/20 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2020r.;  
 7. Uchwała Nr XIV/131/20 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bedlno;
 8. Uchwała Nr XIV/132/20 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Socjalnej, Oświaty i Kultury;
 9. Uchwała Nr XIV/133/20 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 10. Uchwała Nr XIV/134/20 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bedlno;
 11. Uchwała Nr XIV/135/20 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi;

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-31 07:46:13
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-02 09:12:23
 • Liczba odsłon: 1943
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332561]

przewiń do góry