Nr IV/23/2007 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2007 rok
- wersja *.doc


- wersja *.odt 

Załączniki do Uchwały Budżetowej - wersja tabelaryczna

-załącznik nr 1, - wersja *.doc , - werja *.odt

-załącznik nr 2, - wersja *.doc , - werja *.odt

-załącznik nr 3, - wersja *.doc , - werja *.odt

-załącznik nr 4, - wersja *.doc , - werja *.odt

-załącznik nr 5, - wersja *.doc , - werja *.odt

-załącznik nr 6, - wersja *.doc , - werja *.odt

-załącznik nr 7, - wersja *.doc , - werja *.odt

-załącznik nr 8, - wersja *.doc , - werja *.odt

-załącznik nr 9, - wersja *.doc , - werja *.odt

-załącznik nr 10, - wersja *.doc , - werja *.odt

-załącznik nr 11, - wersja *.doc , - werja *.odt

 

Załączniki do Uchwały Budżetowej - wersja opisowa

         Część I  , - wersja *.doc , - werja *.odt

         Część II , - wersja *.doc , - werja *.odt

              

Nr IV/24/2007 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok
- wersja *.doc


- wersja *.odt

Nr IV/25/2007 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których prowadzącym jest Gmina Bedlno
- wersja *.doc


- wersja *.odt

Nr IV/26/2007 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bedlno
- wersja *.doc


- wersja *.odt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/2007
- wersja *.doc


- wersja *.odt

Nr IV/27/2007 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
- wersja *.doc


- wersja *.odt

Nr IV/28/2007 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
- wersja *.doc


- wersja *.odt

Nr IV/29/2007 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/225/2006 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 września 2006r. w sprawie zaliczenia dróg nr: 2113E; 2115E; 2177E; 2116E; 2114E; 2102E; 2118E; 2157E; 2127E; przebiegających przez teren Gminy Bedlno do kategorii dróg gminnych
- wersja *.doc


- wersja *.odt

Nr IV/30/2007 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Bedlno
- wersja *.doc


- wersja *.odt

Nr IV/31/2007 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych Gminy Bedlno
- wersja *.doc


- wersja *.odt

Nr IV/32/2007 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
- wersja *.doc


- wersja *.odt

Nr IV/33/2007 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały NR XXIX/203/2006 Rady Gminy Bedlno z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ustanowienia Flagi Gminy Bedlno
- wersja *.doc


- wersja *.odt

Nr V/34/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy Bedlno za 2006 rok.
- wersja *.doc

- wersja *.odt

  Nr V/35/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2007 roku
- wersja *.doc

- wersja *.odt

  Nr V/36/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2007 roku
- wersja *.doc

- wersja *.odt

Nr V/37/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w planie przychodów, dochodów , wydatków budżetowych w 2007 roku
- wersja *.doc

- wersja *.odt

Nr V/38/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2007 na nagrody
- wersja *.doc

- wersja *.odt

Nr V/39/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we Florianowie
- wersja *.doc

- wersja *.odt

Nr V/40/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej Bedlno Kamieniec
- wersja *.doc

- wersja *.odt

Nr V/41/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szewcach Nagórnych
- wersja *.doc

- wersja *.odt

Nr VI/42/2007 z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu
- wersja *.doc

- wersja *.odt

Nr VI/43/2007 z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2007 roku
- wersja *.doc

- wersja *.odt

 

Nr VI/44/2007 z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2007 roku

- wersja * .doc

 
- wersja * .odt

Nr VI/45/2007 z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż ułamkowej części nieruchomości niezabudowanej położonej w Bedlnie
- wersja *.doc

- wersja *.odt

Nr VI/46/2007 z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej Bedlno Kamien
- wersja *.doc

- wersja *.odt

Nr VI/47/2007 z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Pleckiej Dąbrowie
- wersja *.doc

- wersja *.odt

Nr VI/48/2007 z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kutnie
- wersja *.doc

- wersja *.odt

Nr VI/49/2007 z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Pniewie
- wersja *.doc

- wersja *.odt

Nr VI/50/2007 z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Bedlno
- wersja *.doc

- wersja *.odt

 

Nr VII/51/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2007 r.

- wersja *.doc

 

- wersia *.odt

 

Nr VII/52/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno.

- wersja *.doc

 

- wersja *.odt

Załącznik do uchwały

                   - wersja *.odt

                   - wersja *.doc

 

 

Nr VII/53/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2007 na nagrody.

- wersja *.pdf

 

Nr VII/54/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie stwierdzenia wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Kutnie.

- wersja *.pdf

 

Nr VII/55/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007 - 2009.

- wersja *.pdf

Załącznik do uchwły:

- wersja *.pdf

 

Nr VII/56/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej Orłów Parcel

- wersja *.pdf

Nr VIII/57/2007 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2007 roku.

- wersja *.pdf

Załącznik do uchwały:

- wersja *.pdf

 

Nr VIII/58/2007 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie odrębnych obwodów głosowania.

- wersja *.pdf

 

Nr VIII/59/2007 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/51/2007 Rady Gminy Bedlno z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2007 roku.

- wersja *.pdf  (uchwała z załącznikiem)

 

Nr IX/60/2007 z dnia 31 października 2007 roku  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2007 roku. 

- wersja *.pdf

Załącznik do uchwały:

- wersja *.pdf

 

Nr IX/61/2007 z dnia 31 października 2007 roku  w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie.

- wersja *.pdf

 

Nr X/62/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

- wersja *.pdf


Nr X/63/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

- wersja *.pdf

 

Nr X/64/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

- wersja *.pdf

 

Nr X/65/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2007 roku.

- wersja *.pdf

Nr X/66/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku  w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego .

- wersja *.pdf

 

Nr X/67/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku  w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno.

- wersja *.pdf

Załącznik do uchwały:

- wersja *.pdf

 

Nr XI/68/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2007 roku.

- wersja *.pdf

 

Nr XI/69/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

- wersja *.pdf

 

Nr XI/70/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku  w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.

- wersja *.pdf

 

Nr XI/71/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Bedlno na 2008 rok

- wersja *.pdf

Załączniki do uchwały

- załącznik nr 1 wersja *.pdf

- załącznik nr 2 wersja *.pdf

- załącznik nr 3 wersja *.pdf

- załacznik nr 4 wersja *.pdf

 

Nr XI/72/2007    z dnia 28 grudnia 2007 roku    w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bedlno na 2008 rok

- wersja *.pdf

Załącznik do uchwały

- załącznik nr 1 wersja *.pdf

 

Nr XI/73/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej Bedlno Kamieniec

- wersja *.pdf

 

Nr XI/74/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku  w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Gosławicach

-wersja *.pdf

 

Nr XI/75/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieodpłatnie nieruchomości zabudowanej położonej Plecka Dąbrowa.

- wersja *.pdf

 

Nr XI/76/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku  w sprawie : wyrażenia zgody na przejęcie nieodpłatnie nieruchomości zabudowanej położonej Pniewo.

- wersja *.pdf

 

Nr XI/77/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej Plecka Dąbrowa

- wersja *.pdf

 

Nr XI/78/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2007 roku.

- wersja *.pdf
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-03 09:36:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-16 08:28:19
  • Liczba odsłon: 1373
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332658]

przewiń do góry