Nr XII/79/2008 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno.

- wersja *.pdf

Nr XII/80/2008 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2008 rok.

uchwała budżetowa - wersja *.pdf

 

załączniki:

- Budżet Gminy Bedlno  na 2008 rok (część opisowa)  -   opis_dochod.pdf

- Dochody bud ż etu gminy na 2008 r. -  dochody_2008.pdf

- Wydatki budżetu gminy na 2008 r. - wydatki_2008.pdf

- Część opisowa dotycząca planowanych wydatków gminy na 2008 rok - opis_wydat.pdf

- Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - wydatki_unijne_na_2008rok.pdf

- Przychody i rozchody Budżetu 2008 - przychody_rozchody_2008.pdf

- Dochody i wydatki - zadania zlecone 2008 - dochody_i_wydatki_2008.pdf

- Zadania inwestycyjne w 2008 r. - zadania_inwestycyjne.pdf

- Dotacje podmiotowe* w 2008 r. - dotacje_podmiotowe.pdf

- Dochody - alkoholówka 2008 - dochody-alkoholowka.pdf

- Wydatki - alkoholówka 2008 - wydatki-alkoholowka.pdf

- Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. - dotacje celowe.pdf  

- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r. - porozumienia_miedzy_jst.pdf

Plan przychod ó w i wydatk ó w Gminnego Funduszu Ochrony Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej - ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH na 2008 rok. - plan gfosigw.pdf

Prognoza kwoty długu i spłat na 2008 rok i lata następne - prognoza_dlugu.pdf

Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych na 2008 r. - dochody budzetu Państwa.pdf

 

Nr XII/81/2008 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.

- wersja *.pdf

Nr XII/82/2008 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej położonej w Pleckiej Dąbrowie.

- wersja *.pdf

Nr XII/83/2008 z dnia 11 marca 2008 roku  w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

- wersja *.pdf

 

Nr XIII/84/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy Bedlno za 2007 rok.

  - wersja *.pdf

 

Nr XIII/85/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 roku  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2008 roku

 - wersja *.pdf

 

Nr XIII/86/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 roku  w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2008 na nagrody

 - wersja *.pdf

 

Nr XIII/87/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 roku  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Żeronicach na rzecz użytkowników wieczystych

 - wersja *.pdf

 

Nr XIII/88/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 roku  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XII/79/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno.

 - wersja *.pdf

 

Nr XIV/89/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku  w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2008 roku.

- wersja *.pdf

 

Nr XIV/90/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2008 roku.

- wersja *.pdf

 

Nr XIV/91/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku  w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku w pasie dróg powiatowych.

- wersja *.pdf

 

Nr XIV/92/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku  w sprawie współpracy Gminy Bedlno z Powiatem Kutnowskim w latach 2008 – 2009 dotyczącej modernizacji drogi powiatowej Nr 2105E Ernestynów - Potok.

- wersja *.pdf

 

Nr XIV/93/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku  w sprawie zatwierdzenia projektu „Droga do samodzielności” w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

- wersja *.pdf

 

Nr XIV/94/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gminnych.

- wersja *.pdf

 

Nr XIV/95/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku  w sprawie wyrażenia zgody na udział Gminy Bedlno w projekcie „ Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego ( Wrota Regionu Łódzkiego )” oraz w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Bedlno do podpisania umowy z Województwem Łódzkim na realizację w/w projektu.

- wersja *.pdf

 

Nr XIV/96/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku  w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Bedlno na lata 2009-2010 środków finansowych na realizację projektu „ Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego ( Wrota Regionu Łódzkiego )”.

- wersja *.pdf

 

Nr XVI/97/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku  w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2008 roku oraz zmiany Uchwały budżetowej Nr XII/80/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2008 rok.

 - wersja *.pdf

 

Nr XVI/98/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku  w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Bedlno w latach 2007-2013.

 - wersja *.pdf

Załącznik nr 1   - wersja *.pdf

 

Nr XVI/99/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości gminnej położonej w Bedlnie Kamieniec.

 - wersja *.pdf

 

Nr XVI/100/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej Orłów Parcel

 - wersja *.pdf

Nr XVI/101/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 roku  w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2008 roku.

- wersja *.pdf

Załącznik nr 1  - wersja *.pdf

 

Nr XVI/102/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 roku  w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/96/2008 Rady Gminy Bedlno z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Bedlno na lata 2009-2010 środków finansowych na realizację projektu „ Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego ( Wrota Regionu Łódzkiego ).

 - wersja *.pdf

 

Nr XVI/103/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 roku  w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bedlnie .

 - wersja *.pdf

 

Nr XVI/104/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 roku  w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bedlnie.

 - wersia *.pdf

 

Nr XVII/105/2008 z dnia 17 września 2008 roku  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2008 r.

  - wersja *.pdf

Załącznik nr 1 - wersja *.pdf

 

Nr XVII/106/2008 z dnia 17 września 2008 roku  w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2008 na nagrody.

 - wersja *.pdf

 

Nr XVII/107/2008 z dnia 17 września 2008 roku  w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Małe Pniewo.

 - wersja *.pdf

 

Nr XVII/108/2008 z dnia 17 września 2008 roku  w sprawie wystąpienia o utworzenie urzędowej nazwy miejscowości Pniewska Kolonia.

 - wersja *.pdf

 

  Nr XVII/109/2008 z dnia 17 września 2008 roku  w sprawie nie wyrażenia zgody na skorzystanie z prawa pierwokupu - nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleckiej Dąbrowie.

 - wersja *.pdf

 

  Nr XVII/110/2008 z dnia 17 września 2008 roku  w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości lokalowych.

 - wersja *.pdf

 

Nr XVIII/111/2008 z dnia 17 października 2008 roku  w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2008 roku.  

 - wersja *.pdf

Załącznik nr 1 - wersja *.pdf

 

Nr XVIII/112/2008 z dnia 17 października 2008 roku  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2008 r.

 - wersja *.pdf

Załącznik nr 1 - wersja *.pdf

 

Nr XVIII/113/2008 z dnia 17 października 2008 roku  w sprawie wystąpienia o utworzenie urzędowej nazwy miejscowości Bedlno Wieś.

 - wersja *.pdf

 

Nr XVIII/114/2008 z dnia 17 października 2008 roku  w sprawie wystąpienia o utworzenie urzędowej nazwy miejscowości Bedlno Żbiwiec.

 - wersja *.pdf

 

Nr XVIII/115/2008 z dnia 17 października 2008 roku  w sprawie wystąpienia o utworzenie urzędowej nazwy miejscowości Bedlno Kamieniec.

 - wersja *.pdf

 

Nr XVIII/116/2008 z dnia 17 października 2008 roku  w sprawie przystąpienia Gminy Bedlno do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM” w charakterze członka zwyczajnego i przyjęcia Statutu.

 - wersja *.pdf

 

Nr XX/121/2008 z dnia 29 grudnia  2008 roku  w sprawie zmian do budżetu w zakresie przychodów i wydatków budżetowych w 2008 r.

- wersja *.pdf

 

Nr XX/122/2008 z dnia 29 grudnia  2008 roku  w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno.

 - wesja *.pdf

Załącznik do uchwały :

 - wersja *.pdf

 

Nr XX/123/2008 z dnia 29 grudnia  2008 roku  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

  - wersja *.pdf

 

Nr XX/124/2008 z dnia 29 grudnia  2008 roku  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej niezabudowanej w miejscowości Stanisławice

 - wersja *.pdf

 

Nr XX/125/2008 z dnia 29 grudnia  2008 roku  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowości Bedlno Kamieniec na rzecz użytkowników wieczystych.

 - wersja *.pdf

 

Nr XX/126/2008 z dnia 29 grudnia  2008 roku  w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie.

 - wersja *.pdf  

 

Nr XX/127/2008 z dnia 29 grudnia  2008 roku  w sprawie przekazania zadań z zakresu podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych .

 - wersja *.pdf

 

Nr XX/128/2008 z dnia 29 grudnia  2008 roku  w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.

 - wersja *.pdf

 

Nr XX/129/2008 z dnia 29 grudnia  2008 roku  w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

 - wersja *.pdf

Załącznik do uchwały :

 - wersja *.pdf 

 

Nr XX/130/2008 z dnia 29 grudnia  2008 roku  w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bedlno na 2009 rok.

 - wersja *.pdf

 

Nr XX/131/2008 z dnia 29 grudnia  2008 roku  w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Bedlno na 2009 rok.

 - wersja *.pdf

Załączniki do uchwały :

 załacznik nr 1 - wersja *.pdf

 załącznik nr 2 - wersja *.pdf

 załącznik nr 3 - wersja *.pdf

 załącznik nr 4 - wersja *.pdf

 

Nr XX/132/2008 z dnia 29 grudnia  2008 roku  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bedlno na 2009 rok.

 - wersja *.pdf

Załącznik do uchwały :

 - wersja *.pdf

 

Nr XX/133/2008 z dnia 29 grudnia  2008 roku  w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

 - wersja *.pdf

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-08 10:48:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-09 11:50:40
  • Liczba odsłon: 1173
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335329]

przewiń do góry