Nr XXI/134/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie zamiaru załozenia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie - wersja *.jpg

 

Nr XXI/135/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia aneksu do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych , szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno, uchwalonego uchwałą Nr XX/122/2008 z dnia 29.XII.2008 r - wersja *.pdf

załącznik - wersja.pdf

 

Nr XXI/136/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2009 rok.

uchwała budżetowa  - wersja  *.pdf

 

załączniki:

 • Budżet Gminy Bedlno  na 2009 rok (część opisowa)  -  wersja *.pdf  
 • Dochody budżetu gminy na 2009 r. -  wersja *.pdf
 • Wydatki budżetu gminy na 2009 r. -  wersja *.pdf
 • Część opisowa dotycząca planowanych wydatków gminy na 2009 rok - wersja *.pdf
 • Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności -
 • Przychody i rozchody Budżetu 2009 - wersja *.pdf
 • Dochody i wydatki - zadania zlecone 2009 - wersja *.pdf
 • Zadania inwestycyjne w 2009 r. -  wersja *.pdf
 • Dotacje podmiotowe* w 2009 r. - wersja *.pdf
 • Dochody - alkoholówka 2009 r. -  wersja *.pdf
 • Wydatki - alkoholówka 2009 r. -  wersja *.pdf
 • Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. -  wersja *.pdf
 • Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r - wersja *.pdf
 •  Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Bedlno 2009 r  - wersja *.pdf
 • Plan przychod ó w i wydatk ó w Gminnego Funduszu Ochrony Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej - ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH na 2009 rok. - wersja *.pdf
 • Prognoza kwoty długu i spłat na 2009 rok i lata następne - wersja *.pdf
 • Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych na 2009 r. -  wersja *.pdf

 

Nr XXI/137/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bedlno - wersja *.jpg

załącznik - wersja *.pdf

 

Nr XXI/138/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pniewo - wersja *.jpg

załącznik -

 

Nr XXI/139/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/140/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bedlno na lata 2005 – 2013 - wersja *.pdf

 

Nr XXI/140/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bedlno - wersja *.jpg

załącznik- wersja *.pdf

 

Nr XXI/141/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie przekazania zadań z zakresu podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych - wersja *.pdf

 

Nr XXI/142/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2009 rok, uchwalonego uchwałą Nr XX/129/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r - wersja *.jpg

Aneks - wersja *.pdf

 

Nr XXI/143/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - wersja *.pdf

 

Nr XXI/144/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie wystąpienia o utworzenie urzędowej nazwy miejscowości Bedlno - Wieś

  - wersja.pdf

 

Nr XXI/145/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie wystąpienia o utworzenie urzędowej nazwy miejscowości Pniewska - Kolonia  - wersja *.pdf

 

Nr XXI/146/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej Bedlno Kamieniec na rzecz użytkowników wieczystych - wersja *.pdf

__________________________________________________

Nr XXII/147/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy Bedlno za 2008 rok - wersja *.pdf

 

Nr XXII/148/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno - wersja *.pdf

załącznik - wersja *.pdf

 

Nr XXII/149/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2009 roku - wersja *.pdf

 

Nr XXII/150/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie zmian w planie przychodów, dochodów , wydatków budżetowych w 2009 roku - wersja *.pdf

 

Nr XXII/151/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2009 na nagrody - wersja *.pdf

 

Nr XXII/152/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Mirosławicach - wersja *.jpg

uzasadnienie - wersja *.jpg

załącznik nr 1 - wesja *.jpg

 

Nr XXII/153/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Zleszynie - wersja *.pdf

 

Nr XXII/154/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Bedlnie Kamieniec - wersja *.pdf

 

Nr XXII/155/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Domu Pomocy Społecznej w Pniewie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r

 - wesja *.pdf

_____________________________________________

Nr XXIII/156/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie

 

 

Nr XXV/185/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - wersja .pdf

 

Nr XXV/186/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych - wersja *.pdf

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-10 08:44:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-06 15:03:26
 • Liczba odsłon: 1294
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332816]

przewiń do góry