WÓJT  GMINY  BEDLNO

 

 

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz 873 z późn zm), oraz Uchwały Nr XXVI/193/2009 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2009r  w sprawie  współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r .

 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie:

„Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, poprzez podejmowanie i realizację następujących działań:

-         organizację szkolenia, przygotowanie drużyn w grach zespołowych ( piłka nożna, piłka siatkowa.) i reprezentowanie gminy Bedlno w rozgrywkach wojewódzkich, ogólnopolskich prowadzonych przez odpowiednie związki sportowe,

-         opiekę, utrzymanie i przygotowanie obiektu sportowego do zawodów”.

( przewidywana kwota dotacji wynosi 13.000,- )

TERMIN  REALIZACJI W/W ZADANIA:

Zadanie realizowane w okresie od  października do grudnia 2010r

OGÓLNE  WARUNKI  REALIZACJI  W/W ZADANIA

1.    W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy Bedlno.

2.    Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( DzU. Nr 264, poz 2207 )

3.    Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz 873 z poz. 873 z późn. zm.) , a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tegoż zadania.

 

TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

 

Oferty na realizację w/w zadania w formie pisemnej ( wraz z załącznikami i zgodnie ze wzorem oferty ) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 12.10. 2010 r do Urzędu Gminy Bedlno, pokój nr 14 do godz. 15.30

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem “ KONKURS  NA  ZADANIE  Z  ZAKRESU :Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową. „ opatrzoną nazwą i adresem oferenta.

 

WYMOGI  FORMALNE  OFERTY:

 

1.    Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.

 

2.    Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać “nie dotyczy” lub wpisać liczbę “zero” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

 

Ponadto oferta powinna zawierać w szczególności:

-      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

-      termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

-      kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego ,

-      informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadania,

-      informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

-      deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

Do oferty w formie załączników należy dołączyć:

 

-      aktualny statut organizacji pozarządowej,

-      aktualny wyciąg z właściwego rejestru,( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)

-      zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami ZUS i Urzędu Skarbowego,

-      inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

 

TRYB  I  KRYTERIA  WYBORU  OFERTY:

 

1.    Oferty  rozpatrzy  komisja  konkursowa w dniu 13 października 2010 roku biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność oferty z zadaniem konkursu,

-      doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy w realizowaniu podobnych zadań,

-      przedstawiona kalkulacja kosztów zadania,

-      dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,

-      dostępność przedsięwzięcia oraz liczba osób objętych projektem.

2.    Informacja o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Bedlno zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.

3.    Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 13 października 2010 r

 

OFERTY  WADLIWE  ALBO  NIEKOMPLETNE  POZOSTAWIA  SIĘ  BEZ  ROZPATRZENIA

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Bedlno, pokój nr 17 ( tel 024 2821778)

 

 

 

                                                                           Wójt Gminy Bedlno – mgr inż Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-10 15:11:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-10 15:11:04
  • Liczba odsłon: 1038
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335374]

przewiń do góry