......................................................                          Bedlno,dn.10.05.2010 r.

pieczęć organizacji pozarządowejOFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ


składana na podstawie przepisów działu II

rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)


REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


W ZAKRESIE


„UCZESTNICTWA ZESPOŁÓW LUDOWYCH Z TERENU GMINY BEDLNO W BIESIADZIE WILEŃSKIEJ W WILNIE poprzez:

-organizację pobytu w okresie trwania biesiady, w tym bazy noclegowej i wyżywienia dla uczestników wyjazdu w ilości 44 osoby.”


W OKRESIE OD 9 LIPCA DO 12 LIPCA 2010 ROKU


W FORMIE


REALIZACJI WYKONANIA ZADANIA


WRAZ Z


WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

W KWOCIE 6.000 zł

I. Dane na temat organizacji pozarządowej

1) pełna nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej Oddział w Bedlnie

2) forma prawna: stowarzyszenie

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym : 0000145630

4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia : 17.01.2003 r.

5) NIP: 775-12-22-584 REGON: 000808914

6) dokładny adres: miejscowość Bedlno 24

gmina Bedlno powiat kutnowski

województwo łódzkie

7) tel. 24 282-14-20 faks 24 282-17-50

e-mail: ug@bedlno.pl http://8) nazwa banku i numer rachunku: Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie

27902100080010662720000001


9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego

Jacek Gasik – prezes TPZK oddział w Bedlnie

Anna Florczak – skarbnik TPZK oddział w Bedlnie


10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie

Urząd Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno, tel. 24 2821420, 24 282142311) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Jacek Gasik - tel 24 2821420 601665045

12) przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatna


Prowadzenie różnorodnej działalności służącej rozwojowi kulturalnemu terenu obejmującego obszar gminy Bedlno, a w szczególności prowadzenie prac badawczych służących popularyzacji wśród społeczeństwa regionu kutnowskiego jego dziejów, sprawowanie opieki nad spuścizną kulturalno – materialną, w szczególności nad zabytkami Kutna i regionu, gromadzenie materiałów dotyczących ziemi kutnowskiej, inicjowanie różnorodnych przedsięwzięć służących rozwijaniu kultury oraz prowadzenie wszelkich form działalności służących rozwojowi Ziemi Kutnowskiej.


Przedmiotem nieodpłatnej działalności statutowej jest:

1. 91, 33, Z, Prowadzenie różnorodnej działalności służącej rozwojowi kulturalnemu

powiatu kutnowskiego,

2. 92, 52, B, Sprawowanie opieki nad spuścizną kulturalno – materialną,

3. 73, 20, F, Gromadzenie materiałów dotyczących powiatu kutnowskiego,

4. 73, 20, G, Gromadzenie materiałów dotyczących powiatu kutnowskiego,

5. 92, 31, F, Inicjowanie różnorodnych przedsięwzięć służących rozwojowi kultury,

6. 92, 31, F, Prowadzenie wszelkich form działalności służących wszechstronnemu

rozwojowi ziemi kutnowskiej,

7. 73, 20, F, Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w zakresie archeologii, historii,

pozostałych i międzydyscyplinarnych nauk w dziedzinie archeologii i historii,

8. 73, 20, G, Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie kulturoznawstwa i

sztuk pięknych,

9. 73, 20, I, Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w zakresie pozostałych nauk

humanistycznych, pozostałych nauk społecznych, międzydyscyplinarnych nauk

humanistycznych i społecznychb) działalność statutowa odpłatna

Nie dotyczy.
13) jeżeli organizacja pozarządowa prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,

b) przedmiot działalności gospodarczej


Nie prowadzi działalności gospodarczej.


II. Opis zadania

1. Nazwa zadania


Zorganizowanie pobytu zespołów ludowych z terenu gminy Bedlno w Biesiadzie Wileńskiej w Wilnie w dniach 9-12 lipca 2010 roku ,w tym bazy noclegowej i wyżywienia dla uczestników wyjazdu w ilości 44 osoby.2. Miejsce wykonywania zadania


Dom Kultury Polskiej w Wilnie


3. Cel zadania

Zapewnienie uczestnikom wyjazdu:

- udziału zespołów ludowych z terenu gminy Bedlno w Biesiadzie Wileńskiej w Wilnie poprzez bezpośredni kontakt z organizatorem tej imprezy - zabezpieczenie noclegów i posiłków w okresie trwania w/w imprezy

4. Opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania


Podjęcie działań organizacyjnych w sprawie wyjazdu poprzez:

- ustalenie z organizatorem biesiady Domem Kultury Polskiej, wszystkich

warunków

- prezentacji zespołów ludowych z terenu gminy Bedlno podczas Biesiady

Wileńskiej w Wilnie,

- uzgodnienie warunków dotyczących bazy noclegowej i posiłków w czasie trwania

w/w Biesiady5. Zakładane rezultaty realizacji zadania

Zakładanymi rezultatami realizacji zadania są:

- udział zespołów ludowych z terenu gminy Bedlno w Biesiadzie Wileńskiej w Wilnie

- zabezpieczenie bazy noclegowej i wyżywienia dla uczestników wyjazdu


6. Deklaracja pobierania lub niepobierania wynagrodzenia od beneficjentów/adresatów

Nie zakłada się pobierania wynagrodzenia.


III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania


1. Całkowity koszt zadania wynosi 12.000,00 zł w tym wnioskowana wielkość dotacji 6.000,00 zł w tym wielkość kosztów własnych 6.000,00 zł.


2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów


Lp.

Rodzaj kosztów

(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)


Ilość jednostek

Koszt jednostkowy

Rodzaj miary

Koszt całkowity

(w zł)


Z tego z

wnioskowanej dotacji (w zł)Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł

(w zł)


1.
Noclegi wraz z wyżywieniem

12.000,00


6.000,00


6.000,00

Ogółem12.000,00


6.000,00


6.000,00
IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:


1.

Źródło finansowania%


Wnioskowana kwota dotacji6.000,00


50


Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów


/ z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania ……….0,00 zł/

6.000,00


50

Ogółem


12.000,00100%
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania


1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.


- Urząd Gminy w Bedlnie

- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania


- 4 osoby kadry TPZK Oddział w Bedlnie posiadające doświadczenie i umiejętności w realizacji podobnych przedsięwzięć.

3. Posiadane zasoby rzeczowe

- wyposażenie biura TPZK Oddział w Bedlnie,

- telefony grzecznościowe


4. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej Oddział w Bedlnie posiada długoletnie doświadczenie w organizacji imprez i przedsięwzięć, służących kulturalnemu rozwojowi regionu, co szczegółowo określa statut. Wśród nich znajduje się realizacja podobnych zadań związanych z organizacją pobytu zespołów ludowych na konkursach, festiwalach i przeglądach m.in.:

-zorganizowanie udziału zespołów śpiewaczych z terenu gminy Bedlno w XIII Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze” organizowanym przez MGOK w Baranowie Sandomierskim w dn.14-16 X 2005

- zorganizowanie udziału zespołów ludowych z terenu gminy Bedlno w XL Ogólnopolskim Konkursie Ludowym „Sabałowe Bajanie” w Bukowinie Tatrzańskiej, w dn. 16-18.08.2006r.Wśród 240 wykonawców, reprezentujący gminę Bedlno: Zespół „Wojszycanki” i solistka Helena Stępniak zdobyli III nagrodę, a Zespół „Szewcowianki” otrzymał wyróżnienie,

- organizacja pobytu działaczy kultury z terenu gminy Bedlno w Drawsku Pomorskim podczas trwania XX prezentacji Folklorystycznych Pomorza Środkowego w okresie 24-26.08.2007r.

- przygotowanie udziału zespołów ludowych z terenu gminy Bedlno w XLII Sabałowych Bajaniach Ogólnopolskim Konkursie Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Pytacy i Mowy Starosty Weselnego w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 15-17.08.2008 roku, gdzie zespół śpiewaczy „Szewcowianki” zdobył III nagrodę.


5. Informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną.


- ocena pozytywna.


6. Dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy.

W załączeniu do oferty znajdują się:

  1. Aktualny odpis z rejestru Sądowego potwierdzający status prawny oferenta

i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności TPZK Oddział w Bedlnie za rok 2009.

3. Sprawozdanie finansowe /bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/

za rok 2009

4. Statut Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

5. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

6. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.


4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.Oferent nie przewiduje korzystania przy wykonaniu zadania z podwykonawców.Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej,

2) w ramach składanej oferty nie przewidujemy pobierania opłat od adresatów zadania,

3) organizacja pozarządowa jest związana niniejszą ofertą na czas realizacji zadania,

4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.


……………………………………

pieczęć organizacji pozarządowej.......................................................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu organizacji pozarządowej)


Poświadczenie złożenia oferty


Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-19 15:24:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-19 15:24:02
  • Liczba odsłon: 808
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332696]

przewiń do góry