ZARZĄDZENIE Nr 31/2019

Wójta Gminy Bedlno

  z dnia  4 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej  i sportu w 2019 roku

   

                        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 506 ) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 2 oraz  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 poz. 450, 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37 ) oraz na podstawie Uchwały  Nr XXIV/259/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok  zarządzam , co następuje:

 

              § 1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  z zakresu wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej  i sportu .

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

                  § 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert należy opublikować  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Bedlno oraz zamieścić na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Bedlno .

 

                  § 3. Wykonanie  zarządzenia  powierza się Sekretarzowi Gminy Bedlno .

 

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski


 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 31/2019

Wójta Gminy Bedlno

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

 

WÓJT GMINY BEDLNO 

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego          i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37), oraz Uchwały  Nr XXIV/259/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

 

ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie:

 

"Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego poprzez podejmowanie i realizację następujących działań:

-              organizację szkolenia, przygotowanie drużyn w grach zespołowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka halowa, tenis stołowy) i reprezentowanie gminy Bedlno w rozgrywkach wojewódzkich, ogólnopolskich powadzonych przez odpowiednie związki sportowe,

-              organizację własnych imprez sportowych,

-              opiekę, utrzymanie i przygotowanie obiektu sportowego do zawodów".

 

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadania w 2019 roku  – 50.000,00 zł .

 

  TERMIN REALIZACJI W/W ZADANIA:

Zadanie realizowane w okresie od 01 maja 2019 r. do 16 grudnia 2019 r.

   

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI W/W ZADANIA ORAZ ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI

1.          W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy Bedlno.

2.          Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego
w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorców umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. ( Dz.U. z 2018 r, poz. 2057).

3.          Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r, poz. 450, 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37), a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tegoż zadania.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty na realizację w/w zadania w formie pisemnej (wraz z załącznikami i zgodnie ze wzorem oferty ) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 26.04.2019 r. do Urzędu Gminy Bedlno, pokój nr 14 do godz. 15.30

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "KONKURS NA ZADANIE Z AKRESU: Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę halową, tenisa stołowego" opatrzoną nazwą i adresem oferenta.

   

WYMOGI FORMALNE OFERTY:

 

1.          Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.

2.          Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać "nie dotyczy" lub wpisać liczbę " zero" w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

 

Ponadto oferta powinna zawierać w szczególności:

-              szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

-              termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

-              kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

-              informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

-              informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

-              deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

   

Do oferty w formie załączników należy dołączyć:

 

-              aktualny statut organizacji pozarządowej,

-              aktualny wyciąg z właściwego rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),

-              inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

   

TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ TERMIN WYBORU OFERTY

 

oferty rozpatrzy komisja konkursowa w dniu 27 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 biorąc pod uwagę następujące kryteria:

-              zgodność oferty z zadaniem konkursu,

-              doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy w realizowaniu podobnych zadań,

-              przedstawiona kalkulacja kosztów zadania,

-              dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,

-              dostępność przedsięwzięcia oraz liczba osób objętych projektem.

2.          Informacja o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Bedlno zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno.

3.          Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 27 kwietnia 2019 r.

 

W ROKU BIEŻĄCYM NIE REALIZOWANO ZADAŃ TEGO SAMEGO RODZAJU,
CO W NINIEJSZYM OGŁOSZENIU.

W ROKU POPRZEDNIM ZREALIZOWANO DWA ZADANIA TEGO SAMEGO RODZAJU.

WARTOŚĆ DOTACJI W 2018 ROKU OGÓŁEM – 50.000,00

OFERTY WADLIWE ALBO NIEKOMPLETNE POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPATRZENIA

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Bedlno, pokój nr 17 (tel. 24 282 17 78)

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

 

Bedlno, dn. 04 kwietnia 2019 roku

 


Załącznik -ZARZĄDZENIE Nr 31/2019

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-04 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-04 14:27:25
  • Liczba odsłon: 918
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347394]

przewiń do góry