ZADBAJ O CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK!

                         Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy mieszkańcy  muszą dbać o czystość i porządek.

                         W myśl  art. 5 ust. 1 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez: 

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie art. 4a;

3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

 

                         Apeluję do mieszkańców,  aby właściwie wypełnili obowiązek porządkowania swoich posesji i pozbywali się odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niedopuszczalne jest  zaśmiecanie poboczy dróg, rowów, lasów,  zadrzewień, przystanków, placów i tworzenie  dzikich wysypisk śmieci.

                         Zwracam szczególną uwagę na konieczność przestrzegania właściwego sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych tj. zlecenie przedmiotowej usługi podmiotowi, który dostarczy ścieki do oczyszczalni ścieków.

                         Przypominam, że zabronione jest wylewanie nieczystości ciekłych do rowów, kanałów, rzek.

                         Zgodnie z  ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:  Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny. 

 

                         Informuję ponadto,  że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z  z dnia 5 grudnia 2008 r.      o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:

Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym,    w szczególności: 

1) prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami; 

2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki... 

Zgodnie z  Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bedlno wyznaczono następujące obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji:

1)      nieruchomości zabudowane  budynkami wielorodzinnymi;

2)      placówki gastronomiczne i związane z prowadzeniem handlu artykułami spożywczymi;

3)      nieruchomości zabudowane  obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio                do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych lub gospodarki odpadami;

4)      nieruchomości zabudowane  budynkami inwentarskimi.

Deratyzację, należy przeprowadzić co najmniej w następujących terminach: od  dnia 15 marca do  dnia  15 maja oraz  od dnia 15 października do dnia 15 listopada każdego roku kalendarzowego.

Ponadto właściciele/użytkownicy wszystkich nieruchomości, na których stwierdzona zostanie obecność śladów gryzoni, zobowiązani są do pilnego przeprowadzenia deratyzacji obiektów.

Wójt Gminy Bedlno
/-/ Józef Ignaczewski
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-04-02 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-02 14:37:47
  • Liczba odsłon: 594
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2860767]

przewiń do góry