INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA

ODPADAMI KOMUNALNYMI POWSTAJĄCYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BEDLNO

Gmina Bedlno organizuje system odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Stawka ustalonej opłaty uzależniona jest od sposobu zbierania i odbierania odpadów i wynosi (od dnia 1 marca  2020r.):

 •   22 zł/1 osobę/1 miesiąc – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

 • zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca - wówczas opłata wynosi 21 zł/1 osobę/1 miesiąc
 • jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosi 44,00 zł od jednego mieszkańca, za każdy miesiąc niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w następujących terminach:

 1. za styczeń, luty – do dnia 15 marca danego roku;

 2. za marzec, kwiecień - do dnia 15 maja danego roku;

 3. za maj, czerwiec, lipiec, sierpień - do dnia 15 września danego roku;

 4. za wrzesień, październik - do dnia 15 listopada danego roku;

 5. za listopad, grudzień – do dnia 31 grudnia danego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania gotówką w kasie Urzędu Gminy w Bedlnie, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bedlnie  lub u sołtysa.

Od 1 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:  93 9021 0008 2004 0010 6454 0117

W ramach uiszczanej do Gminy opłaty przez mieszkańców, firma odbierająca odpady komunalne wyposaża nieruchomości zamieszkałe w pojemniki i worki na odpady komunalne. Właściciele nieruchomości ponoszą odpowiedzialność za przekazane (użyczone) im pojemniki. Ponadto w ramach opłaty mieszkańcy mogą dostarczać odpady do PSZOK w ilościach określonych w stosownych uchwałach.

Zmieszane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów przekazywane są do  Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  w Krzyżanówku (gm. Krzyżanów).

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-25 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-02 15:10:32
 • Liczba odsłon: 1165
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3334848]

przewiń do góry