XXI  SESJA RADY GMINY BEDLNO Z DNIA  28 MARCA 2018 ROKUUchwała Nr XIX/197/2018 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku oraz zmiany Uchwały Nr XIX/180/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2017 roku  w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2018 r. - wersja *.pdf  

Uchwała Nr XIX/198/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/181/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2018-2021 - wersja *.pdf

Uchwała Nr XXI/199/2018
w sprawie
zmiany w Statucie Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Uchwała Nr XXI/200/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 marca 2018 w sprawie podziału gminy Bedlno na okręgi wyborcze oraz ich ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - wersja *.pdf

Uchwała Nr XXI/201/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 marca 2018 w sprawie podziału gminy Bedlno na  stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych - wersja *.pdf
 
Uchwała Nr XXI/202/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 marca 2018 w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej - koszenie poboczy dróg powiatowych w roku 2018 - wersja *.pdf

Uchwała Nr XXI/203/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 marca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w miejscowości Trzciniec obręb Kamilew -  wersja *.pdf

Uchwała Nr XXI/204/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 marca 2018 w sprawie w sprawie uchwalenia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2018 roku - wersja *.pdf


  XXII  SESJA RADY GMINY BEDLNO Z DNIA  30 MAJA 2018 ROKU


Uchwała Nr XXII/205/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowego za 2017 rok - wersja *.pdf

Uchwała Nr XXII/206/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z wykonania budżetu j.s.t. za 2017 rok - wersja *.pdf  

Uchwała Nr XXII/207/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 rok - wersja *.pdf

Uchwała Nr XXII/208/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku oraz zmiany Uchwały Nr XIX/180/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2018 rok - wersja *.pdf


Uchwała Nr XXII/209/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/181/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2018 - 2021 - wersja *.pdf


Uchwała Nr XXII/210/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bedlno” - wersja *.pdf


Uchwała Nr XXII/211/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Wojszyce Kolonia - wersja *.pdf


Uchwała Nr XXII/212/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Bedlno w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na ternie Gminy Bedlno - wersja *.pdf


  XXIII  SESJA RADY GMINY BEDLNO Z DNIA  29 LIPCA 2018 ROKUUchwała Nr XXIII/213/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 lipca 2018 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku oraz zmiany Uchwały Nr XIX/180/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2018 rok - wersja *.pdf


Uchwała Nr XXIII/214/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bedlno” - wersja *.pdf


Uchwała Nr XXIII/215/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Uchwała Nr XXIII/216/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach na terenie Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Uchwała Nr XXIII/217/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bedlno - wersja *.pdf


XXIV  SESJA RADY GMINY BEDLNO Z DNIA  14 WRZEŚNIA 2018 ROKU

UCHWAŁA Nr XXIV/218/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bedlno
          
UCHWAŁA NR XXIV/219/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Annetów

UCHWAŁA NR XXVI/220/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Antoniew

UCHWAŁA NR XXIV/221/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bedlno Parcel

UCHWAŁA NR XXIV/222/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa  Bedlno Wieś

UCHWAŁA NR XXIV/223/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębowa Góra

UCHWAŁA NR XXIV/224/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ernestynów

UCHWAŁA NR XXIV/225/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Florianów

UCHWAŁA NR XXIV/226/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Garbów

UCHWAŁA NR XXIV/227/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głuchów

UCHWAŁA NR XXIV/228/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gosławice

UCHWAŁA NR XXIV/229/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Groszki

UCHWAŁA NR XXIV/230/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa

UCHWAŁA NR XXIV/231/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaroszówka

UCHWAŁA NR XXIV232/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefów

UCHWAŁA NR  XXIV/233/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamilew

UCHWAŁA NR  XXIV/234/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierek

UCHWAŁA NR XXIV/235/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konstantynów

UCHWAŁA NR  XXIV/236/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kręcieszki

UCHWAŁA NR  XXIV/237/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mateuszew

UCHWAŁA NR  XXIV/238/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orłów Kolonia

UCHWAŁA NR XXIV/239/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orłów Parcel

UCHWAŁA NR XXIV/240/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pniewo

UCHWAŁA NR XXIV/241/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Potok

UCHWAŁA NR  XXIV/242/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Plecka Dąbrowa

UCHWAŁA NR XXIV/243/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stanisławice

UCHWAŁA NR XXIV/244/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stradzew

UCHWAŁA NR XXIV/245/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szewce Nadolne

UCHWAŁA NR XXIV/246/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szewce Owsiane

UCHWAŁA NR XXIV/247/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szewce Walentyna

UCHWAŁA NR XXIV/248/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Waliszew

UCHWAŁA NR  XXIV/249/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wewiórz

UCHWAŁA NR XXIV/250/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojszyce Kolonia

UCHWAŁA NR XXIV/251/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojszyce Parcel

UCHWAŁA NR  XXIV/252/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Kałkowa

UCHWAŁA NR XXIV/253/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wyrów

UCHWAŁA NR XXIV/254//2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Załusin

UCHWAŁA NR XXIV/255/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zleszyn

UCHWAŁA NR  XXIV/256/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zosinów

UCHWAŁA NR XXIV/257/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żeronice

Uchwała Nr XXIV/258/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 14 września 2018r. w sprawie   utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Uchwała Nr XXIV.259.2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 14 września 2018r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok


UCHWAŁA NR XXIV/260/2018 RADY GMINY BEDLNO z dnia 14 września 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji prowadzących do ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bedlno”


XXV  SESJA RADY GMINY BEDLNO Z DNIA  8 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

Uchwała Nr XXV/261/2018 Rady Gminy Bedlno z dnia 8 października 2018 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku oraz zmiany Uchwały Nr XIX/180/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2018 rok

Uchwała Nr XXV/262/2018 z dnia 8 października w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/181/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2018-2021


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-10 09:58:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-07 13:03:42
  • Liczba odsłon: 1642
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332881]

przewiń do góry