IX SESJA RADY GMINY BEDLNO


Nr IX/85/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie - wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki nisko-emisyjnej dla Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Nr IX/84/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie - z mian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie -  wersja *.pdf

Nr IX/83/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie - przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 na terenie gminy Bedlno -  wersja *.pdf

Nr IX/82/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie - uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2016 roku" - wersja *.pdf

Nr IX/81/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie - niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2017 rok  środków stanowiących fundusz sołecki - wersja *.pdf

Nr IX/80/2016 z dnia 18 marca 201 roku w sprawie - zmiany Uchwały Nr VIII/67/2015 Rady
Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2016-2019 -  wersja *.pdfNr IX/79/2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie - dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2016 roku oraz zmiany Uchwały Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2016 rok. - wersja *.pdf


X SESJA RADY GMINY BEDLNO


Nr X/86/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok - wersja *.pdf

Nr X/87/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie - zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu j.s.t. za 2015 rok - wersja *.pdf

Nr X/88/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie - udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bedlno za 2015 rok - wersja *.pdf

Nr X/89/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie - dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2016 roku oraz zmiany Uchwały Nr VIII/66/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno 2016 r - wersja *.pdf

Nr X/90/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie - zmiany Uchwały VIII/67/2015 Rady Gminy Bedlno z dnia 298 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2016 -2019 - wersja *.pdf

Nr X/91/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie - uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Nr X/92/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie - określenia szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie  odbierania odpadó komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - wersja *.pdf

Nr X/93/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie - określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości - wersja *.pdf

Nr X/94/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie - rozpatrzenia skargi Pani Stanisławy Makowskiej, zamieszkałej Antoniew 11 z dnia 22 marca 2016 roku - wersja *.pdf

Nr X/95/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Bedlno, obręb geodezyjny Bedlno Kamieniec  - wersja *.pdf

Nr X/96/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie - przejęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku w pasie dróg powiatowych   - wersja *.pdf

 
XI SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr XI/97/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie - dokonywania zmian w budżecie gminy  w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2016 roku oraz zmiany Uchwały Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2016 rok - wersja *.pdf

Nr XI/98/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2016-2019 - wersja *.pdf

Nr XI/99/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie - zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkłół Gminy Bedlno na Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno i nadania Statutu - wersja *.pdf

Nr XI/100/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie - zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bedlno -  wersja *.pdf

Nr XI/101/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym położonej w miejscowości Bedlno, obręb geodezyjny Bedlno Kamieniec  - wersja *.pdf


Nr XI/102/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie - rozpatrzenia skargi Państwa Izabeli i Bogdana Morga zam. Plecka Dąbrowa 22 -  wersja *.pdf


  XII SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr XII/103/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie -  zmiany uchwały Nr XI/97/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 września 2016 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2016 roku oraz zmiany uchwały Nr VIII?66/2015 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2015c roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2016 rok -  wersja *.pdf

Nr XII/104/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie - dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2016 roku oraz zmiany Uchwały Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Bedlno na 2016 rok -   wersja *.pdf

Nr XII/105/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie -  zmiany Uchwały Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2016-2019 -  wersja *.pdf

Nr XII/106/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie - obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego -  wersja *.pdf

Nr XII/107/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie -  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości -  wersja *.pdf

Nr XII/108/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie - zmiany w Statucie Gminy Bedlno -  wersja *.pdf

Nr XII/109/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie - przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2017 rok -  wersja *.pdf

Nr XII/110/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie - wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu położonego w Wojszycach -  wersja *.pdf

Nr XII/111/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie -  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych -  wersja *.pdf

Nr XII/112/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie - zmiany uchwały Nr XXIX/222/2014 Rady Gminy Bedlno z dnia 10 października 2014 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bedlno"  -  wersja *.pdf

Nr XII/113/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie - zmiany uchwały Nr X/91/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Nr XII/114/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie -
wyrażenia stanowiska dotyczącego problemu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w rolnictwie w tym suszy - wersja *.pdf

Nr XII/115/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie - zmiany uchwały Nr X/92/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobów i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi - wersja *.pdf

   XIII SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr XIII/116/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie -  uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 20178 rok - wersja *.pdf

Nr XIII/117/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie -  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020 - wersja *.pdf

Nr XIII/118/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie -  dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2016 roku oraz zmiany Uchwały Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2016 rok - wersja *.pdf
Nr XIII/119/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie -  zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę - wersja *.pdf

Nr XIII/120/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie -  przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Bedlno" - wersja *.pdf

  1. Załącznik do uchwały Nr XIII/120/2016 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmina Bedlno - wersja *.pdf
  • Załącznik nr I do załącznika do uchwały Nr XIII/120/2016 - Baza emisji CO2 gminy Bedlno wersja *.pdf

Nr XIII/121/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie -  przyjęcia części zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych - wersja *.pdf

Nr XIII/122/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie - uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2017 rok -  wersja *.pdf

Nr XIII/123/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie -  sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bedlno na 2017 rok -  wersja *.pdf

Nr XIII/124/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie -  przyjęcia Planu Pracy Rady
Gminy Bedlno na 2017 rok -  wersja *.pdf

Nr XIII/125/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie -  przyjęcia Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno na 2017 rok -  wersja *.pdf

Nr XIII/126/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie -  zamiaru likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie -  wersja *.pdf

Nr XIII/127/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie - zamiaru utworzenia Szkoły Podstawowej w Bedlnie wersja *.pdf

Nr XIII/128/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie - określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 -   wersja *.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-13 10:10:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 10:10:17
  • Liczba odsłon: 1194
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683686]

przewiń do góry