III SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr III/20/2015 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie - wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tej opłaty - wersja *.pdf


Nr III/21/2015 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie - określenia terminu, częstotliwości uiszczania opłaty oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Nr III/22/2015 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie - wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki -   wersja *pdf

Nr III/23/2015 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie - dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2015 roku oraz Uchwały Nr II/7/204 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Bedlno na 2015 rok - wersja *.pdf

Nr III/24/2015 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie - zmiany Uchwały Nr II/8/2014 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2015-2018 - wersja *.pdf


Nr III/25/2015 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie - uchylenia uchwały Nr II/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wersja *.pdf

Nr III/26/2015 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie - uchylenia uchwały Nr II/15/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wersja *.pdf

Nr III/27/2015 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w Gosławicach - wersja *.pdf

Nr III/28/2015 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie - rażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w Gosławicach - wersja *.pdf

Nr III/29/2015 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie - poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso - wersja *.pdf

Nr III/30/2015 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie - zmiany w Statucie Gminy Bedlno  - wersja *.pdf

Nr III/31/2015 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie - utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  - wersja *.pdfIV SESJA RADY GMINY BEDLNO


Nr IV/32/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2015 roku oraz Uchwały Nr II/7/204 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Bedlno na 2015 rok - wersja *.pdf


Nr IV/33/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2014 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2015-2018 - wersja *.pdf

Nr IV/34/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/22/2015 Rady Gminy Bedlno z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - wersja *.pdf

Nr IV/35/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy  na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki - wersja *.pdf

V SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr V/36/2015 z dnia 18 czerwca  2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok  - wersja *.pdf

Nr V/37/2015 z dnia 18 czerwca  2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu j.s.t. za 2014 rok  - wersja *.pdf

Nr V/38/2015 z dnia 18 czerwca  2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bedlno za 2014 rok - wersja *.pdf

Nr V/39/2015 z dnia 18 czerwca  2015 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2015 roku oraz zmiany Uchwały Nr  II/7/2014 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2015 rok - uchw_39_2015.pdf

Nr V/40/2015 z dnia 18 czerwca  2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2014 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2015-2018 wersja *.pdf

Nr V/41/2015 z dnia 18 czerwca  2015 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników - wersja *.pdf


Nr V/42/2015 z dnia 18 czerwca  2015 roku w sprawie wyznaczenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bedlno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - wersja *.pdf


Nr V/43/2015 z dnia 18 czerwca  2015 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 25 marca 2015 roku skierowanego przez Pana Mateusza Hołda - wersja *.pdf

Nr V/44/2015 z dnia 18 czerwca  2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Nr V/45/2015 z dnia 18 czerwca  2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Grzegorza Tarki zamieszkałego  Wojszyce 76 z dnia 27 maja 2015 roku - wersja *.pdf

Nr V/46/2015 z dnia 18 czerwca  2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu położonego w Mirosławicach - wersja *.pdf

Nr V/47/2015 z dnia 18 czerwca  2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku  - wersja *.pdf

Nr V/48/2015 z dnia 18 czerwca  2015 roku w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku w pasie dróg powiatowych - wersja *.pdf


VI SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr VI/49/2015 z dnia 17 września  2015 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2015 roku oraz zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2015 rok - wersja *.pdf


Nr VI/50/2015 z dnia 17 września  2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na 2015-2018 - wersja *.pdf

Nr VI/51/2015 z dnia 17 września  2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w Orłowie Parceli - wersja *.pdf

Nr VI/52/2015 z dnia 17 września  2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu położonego w Bedlnie - wersja *.pdf

Nr VI/53/2015 z dnia 17 września  2015 roku w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Kutnie na kadencję 2016-2019 - wersja *.pdf

Nr VI/54/2015 z dnia 17 września  2015 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku - wersja *.pdf


VII SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr VII/55/2015 z dnia 26 listopada  2015 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2015 roku oraz zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2015 rok - wersja *.pdf

Nr VII/56/2015 z dnia 26 listopada  2015 roku w sprawie przejęcia zmian w statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - wersja *.pdf

Nr VII/57/2015 z dnia 26 listopada  2015 roku w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów  wymiaru podatku rolnego - wersja *.pdf

Nr VII/58/2015 z dnia 26 listopada  2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  - wersja *.pdf

Nr VII/59/2015 z dnia 26 listopada  2015 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości - wersja *.pdf

Nr VII/60/2015 z dnia 26 listopada  2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych - wersja *.pdf

Nr VII/61/2015 z dnia 26 listopada  2015 roku w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - wersja *.pdf

Nr VII/62/2015 z dnia 26 listopada  2015 roku w sprawie opłaty targowej na ternie Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Nr VII/63/2015 z dnia 26 listopada  2015 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok - wersja *.pdf

Nr VII/64/2015 z dnia 26 listopada  2015 roku w sprawie zatwierdzenia "Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych w Gminie Bedlno na lata 2015-2025" - wersja *.pdf

Nr VII/65/2015 z dnia 26 listopada  2015 roku w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Bedlno zwanych "Strategią Rozwoju Gminy Bedlno na lata 2015-2025" - wersja *.pdfVIII SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr VIII/66/2015 z dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2016 rok - wersja *.pdf

Nr VIII/67/2015 z dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2016-2019 - wersja *.pdf

Nr VIII/68/2015 z dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2015 roku oraz zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2015 rok  - wersja *.pdf

Nr VIII/69/2015 z dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości - wersja *.pdf

Nr VIII/70/2015 z dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie zmieniającą uchwałę Nr VII/61/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - wersja *.pdf

Nr VIII/71/2015 z dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie zmieniającą uchwałę Nr VII/62/2015 Rady Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gmin6y Bedlno -  wersja *.pdf

Nr VIII/72/2015 z dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie przedłużenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  - wersja *.pdf

Nr VIII/73/2015 z dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok - wersja *.pdf

Nr VIII/74/2015 z dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bedlno za 2016 rok - wersja *.pdf

Nr VIII/75/2015 z dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bedlno na lata 2016-2018 - wersja *.pdf

Nr VIII/76/2015 z dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno na 2016 rok - wersja *.pdf

Nr VIII/77/2015 z dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Bedlno na 2016 rok - wersja *.pdf

Nr VIII/78/2015 z dnia 29 grudnia  2015 roku w sprawie przyjęcia części zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych - wersja *.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-09 12:55:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-05 10:24:49
  • Liczba odsłon: 2113
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335556]

przewiń do góry