XIV SESJA RADY GMINY BEDLNO


Nr XIV/129/2017
z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie - dokonywania zmian w budżecie gminy dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku oraz zmiany Uchwały Nr XIII/116/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2017 rok - wersja *.pdf
 
Nr XIV/130/2017
z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie - likwidacji Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie - wersja *.pdf

Nr XIV/131/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie - utworzenia Szkoły Podstawowej w Bedlnie - wersja *.pdf

Nr XIV/132/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie - projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - wersja *.pdf

Nr XIV/133/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie - założenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bedlnie - wersja *.pdf

Nr XIV/134/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie - nadania statutu dla Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bedlnie - wersja *.pdf

 
 XV SESJA RADY GMINY BEDLNO Z DNIA 29 MARCA 2017 ROKU

Uchwała Nr XV/135/2017 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku oraz zmiany uchwały Nr XIII/116/2016  Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu G miny Bedlno na 2017 rok. -  wersja *.pdf

Uchwała Nr XV/136/2017 w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/117/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020. - wersja *.pdf

Uchwała Nr XV/137/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2018 rok środków  stanowiących fundusz sołecki. - wersja *.pdf

Uchwała Nr XV/138/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego - wersja *.pdf

Uchwała Nr XV/139/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/159/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia  20 maja 2013 roku w sprawie:

1)  określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, 

2)  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli pedagogów, logopedów i psychologów szkolnych, 

3) szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  - wersja *.pdf

Uchwała Nr XV/140/2017 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania  rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez  Gminę Bedlno i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów. - wersja *.pdf

 Uchwała Nr XV/141/2017 w sprawie określenia  kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bedlno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. - wersja *.pdf

Uchwała Nr XV/142/2017 w sprawie uchwalenia  ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2017 roku”. - wersja *.pdf

Uchwała Nr XV/143/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu położonego w  Bedlnie - wersja *.pdf

Uchwała Nr XV/144/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/65/2015  Rady Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Bedlno, zwanych ,, Strategią Rozwoju Gminy Bedlno na lata 2015 – 2025”. - wersja *.pdf                                                                  

 

XVI SESJA RADY GMINY BEDLNO Z DNIA 07 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwała Nr XV/145/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok - wersja *.pdf

Uchwała Nr XV/146/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu j.s.t. za 2016 rok - wersja *.pdf

Uchwała Nr XV/147/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bedlno za 2016 rok - wersja *.pdf

Uchwała Nr XV/148/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu - wersja *.pdf

Uchwała Nr XV/149/2017 w sprawie przejęcia zadania od Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej - koszenie poboczy dróg powiatowych w roku 2017 - wersja *.pdf

Uchwała Nr XV/150/2017 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku oraz zmiany Uchwały Nr XIII/116/2016 Rady Gminy Bedlno  z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2017 rok - wersja *.pdf
 
Uchwała Nr XV/151/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/117/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020 - wersja *.pdf

Uchwała Nr XV/152/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gminnych - wersja *.pdf

Uchwała Nr XV/153/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami - wersja *.pdf


Uchwała Nr XV/154/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr XV?142/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2017 roku" - wersja *.pdf


  XVII SESJA RADY GMINY BEDLNO Z DNIA 07 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwała Nr XVII/155/2017 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków  budżetowych w 2017 roku oraz zmiany uchwały Nr XIII/116/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2017 rok, - wersja *.pdf

Uchwała Nr XVII/156/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/117/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020 - wersja *.pdf
 
Uchwała Nr XVII/157/2017 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Żeronice - wersja *.pdf

Uchwała Nr XVII/158/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gminnych - wersja *.pdf

Uchwała Nr XVII/159/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 3/4 części w nieruchomości zabudowanej położonej w Żeronicach - wersja *.pdf

Uchwała Nr XVII/160/2017 w sprawie zmiany w Statucie Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Uchwała Nr XVII/161/2017 w sprawie  wprowadzenia aneksu Nr 2 do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno, uchwalonego Uchwałą Nr XXII/148/2009 z dnia 06.IV.2009 r. -  wersja *.pdf

Uchwała Nr XVII/162/2017 w sprawie     rozpatrzenia skargi Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami wersja *.pdf

Uchwała Nr XVII/163/2017 w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Uchwała Nr XVII/164/2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przed właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi -  wersja *.pdf


XVIII SESJA RADY GMINY BEDLNO Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU


Uchwała Nr XVIII/165/2017 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku oraz zmiany Uchwały Nr XIII/116/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku  w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2017 r. - wersja *.pdf

Uchwała Nr XVIII/166/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/117/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020 - wersja *.pdf

Uchwała Nr XVIII/167/2017 w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego - wersja *.pdf
 
Uchwała Nr XVIII/168/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gminnych - wersja *.pdf

Uchwała Nr XVIII/169/2017 w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego,   podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso - wersja *.pdf
             

Uchwała Nr XVIII/170/2017 w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Bedlno - wersja *.pdf
                                                             

Uchwała Nr XVIII/171/2017 w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok - wersja *.pdf

Uchwała Nr XVIII/172/2017 w sprawie
uchylenia   Uchwały Nr XV/139/2017 Rady Gminy Bedlno  dnia 29 marca 2017 r.  - wersja *.pdf
                         
Uchwała Nr XVIII/173/2017 w sprawie w sprawie  zmiany Uchwały   Nr XVIII/159/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 20 maja 2013 roku - wersja *.pdf

Uchwała Nr XVIII/174/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach w ośmioletnią szkołę podstawową - wersja *.pdf

Uchwała Nr XVIII/175/2017 w sprawie
stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych w ośmioletnią szkołę podstawową - wersja *.pdf

Uchwała Nr XVIII/176/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie w ośmioletnią szkołę podstawową - wersja*.pdf

Uchwała Nr XVIII/177/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie   w ośmioletnią szkołę podstawową - wersja *.pdf

Uchwała Nr XVIII/178/2017 w sprawie
dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Bedlno za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny -  wesja *.pdf 


XIX SESJA RADY GMINY BEDLNO Z DNIA  28 GRUDNIA 2017 ROKU

Uchwała Nr XIX/179/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 04 grudnia 2017r. na działalność Wójta Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Uchwała Nr XIX/180/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2018 rok. - wersja *.pdf

Uchwała Nr XIX/181/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2018 - 2021 - wersja*.pdf

Uchwała Nr XIX/182/2017 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku oraz zmiany Uchwały Nr XIII/116/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku  w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2017 r - wersja *.pdf

Uchwała Nr XIX/183/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/117/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2017-2020 - wersja*.pdf

Uchwała Nr XIX/184/2017 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej położonej w Bedlnie - wersja*.pdf

Uchwała Nr XIX/185/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Wojszycach - wersja*.pdf

Uchwała Nr XIX/186/2017 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - wersja *.pdf

Uchwała Nr XIX/187/2017 w sprawie przejęcia części zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych -  wersja*.pdf

Uchwała Nr XIX/188/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2018 rok - wersja*.pdf

Uchwała Nr XIX/189/2017 w sprawie sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bedlno na 2018 rok - wersja*.pdf

Uchwała Nr XIX/190/2017 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Mateuszew - wersja*.pdf

Uchwała Nr XIX/191/2017 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Bedlno na 2018 rok -  wersja*.pdf

Uchwała Nr XIX/192/2017 w sprawie  przyjęcia Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno na 2017 rok -wersja *.pdf

Uchwała Nr XIX/193/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 - wersja *.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-13 14:20:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-10 11:07:46
  • Liczba odsłon: 1277
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672168]

przewiń do góry