XXIV SESJA RADY GMINY BEDLNO


Nr XXIV/195/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr WND-POKL.09.01.01.-014/13 pt."Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie bedlno drogą do zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej" współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego - wersja *.pdf

XXIV SESJA RADY GMINY BEDLNO


Nr XXVI/196/2014 z dnia 07 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w 2015 roku środków stanowiących fundusz sołecki - wersja *.pdf

Nr XXVI/197/2014 z dnia 07 marca 2014 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2014 roku oraz zmiany Uchwały NR XXIII/185/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy Bedlno na 2014 rok - wersja *.pdf

Nr XXVI/198/2014 z dnia 07 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2014-2017 - wersja *.pdf

Nr XXVI/199/2014 z dnia 07 marca 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 - wersja *.pdf

Nr XXVI/200/2014 z dnia 07 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę  lokalu położonego w Bedlnie - wersja *.pdf

Nr XXVI/201/2014 z dnia 07 marca 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r - wersja *.pdf


 

XXVII SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr XXVII/202/2014 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok - wersja *.pdf

Nr XXVII/203/2014 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżet j.s.t. za 2013 rok - wersja *.pdf

Nr XXVII/204/2014 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bedlno za 2013 rok  - wersja *.pdf

Nr XXVII/205/2014 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2014 roku oraz zmiany Uchwały Nr XXIII/185/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2014 rok - wersja *.pdf

Nr XXVII/206/2014 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gminnych - wersja *.pdf

Nr XXVII/207/2014 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej położonej w Bedlnie - wersja *.pdf

Nr XXVII/208/2014 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów  zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno" - wersja *.pdf

Nr XXVII/209/2014 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2014 roku" - wersja *.pdf


XXVIII SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr XXVIII/210/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2014 roku oraz zmiany Uchwały Nr XXIII/185/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2014 rok  - wersja *.pdf

Nr XXVIII/211/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/186/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2014-2017 - wersja *.pdf

Nr XXVIII/212/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie przejęcia zadań Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku w pasie dróg powiatowych -  wersja *.pdf

Nr XXVIII/213/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wersja *.pdf

Nr XXVIII/214/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso - wersja *.pdf

Nr XXVIII/215/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez punkt przedszkolny i odziały przedszkolne w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych - wersja *.pdf

Nr XXVIII/216/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Bedlno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - wersja *.pdf


XXIX SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr XXIX/217/2014 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie   dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2014 roku oraz zmiany Uchwały Nr XXIII/185/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2014 rok - wersja *.pdf

Nr XXIX/218/2014 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso - wersja *.pdf

Nr XXIX/219/2014 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej we Florianowie - wersja *.pdf

Nr XXIX/220/2014 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej we Florianowie - wersja *.pdf

Nr XXIX/221/2014 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na organ prowadzący dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Bedlno Kamieniec oznaczonej numerem działki 153/8 o pow. 0,7963 ha - wersja *.pdf

Nr XXIX/222/2014 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bedlno" - wersja *.pdf

Nr XXIX/223/2014 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. - uxxix223 wersja *.pdf

Nr XXIX/224/2014 z dnia 10 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok - wersja *.pdf


XXX SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr XXX/225/2014 z dnia 05 listopada 2014 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2014 roku oraz zmiany Uchwały Nr XXIII/185/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2014 rok - wersja *.pdf

Nr XXX/226/2014 z dnia 05 listopada 2014 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - wersja *.pdf

Nr XXX/227/2014 z dnia 05 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gminnych - wersja *.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-26 10:51:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-12 13:59:30
  • Liczba odsłon: 931
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680077]

przewiń do góry