XVII SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr XVII/143/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia części zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego o utrzymania dróg powiatowych -  wersja *.pdf


Nr XVII/144/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w 2014 roku środków stanowiących fundusz sołecki - wersja *.pdf


Nr XVII/145/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2013 roku oraz zmiany Uchwały Nr XVI/131/2012 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2013 rok - wersja *.pdf


Nr XVII/146/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/130/2012 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2013-2016 - wersja *.pdf


Nr XVII/147/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie skargi dotyczącej nierzetelnego prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno -  wersja *.pdf


Nr XVII/148/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami   komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - wersja *.pdf


Nr XVII/149/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie odkreślenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów i odkreślenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Bedlno - wersja *.pdf


Nr XVII/150/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/2012 Rady Gminy Bedlno w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bedlno - wersja *.pdf


Nr XVII/151/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie odkreślenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat   za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja *.pdf


Nr XVII/152/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2013 roku" - wersja *.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/152/2013 z dnia 26 marca 2013 roku - wersja *.pdf


Nr XVII/153/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie odkreślenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bedlno oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów - wersja *.pdf


Nr XVII/154/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleckiej Dąbrowie - wersja *.pdf


Nr XVII/155/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie podziału Gminy Bedlno na stale obwody glosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych - wersja *.pdf


XVIII SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr XVIII/156/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2013 roku oraz zmiany Uchwały Nr XVI/131/2012 Rady Gminy
Bedlno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2013 rok - wersja *.pdf


Nr XVIII/157/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/130/2012 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2013-2016 - wersja *.pdf  


Nr XVIII/158/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2013 na nagrody" - wersja *.pdf


Nr XVIII/159/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie: 

1)określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

2)określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli pedagogów, logopedów

i psychologów szkolnych

3)szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska

kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

- wersja *.pdf

Nr XVIII/160/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu - wersja *.pdf


XIX SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr XIX/161/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok - wersja *.pdf


Nr XIX/162/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu j.s.t. za 2012 rok - wersja *.pdf


Nr XIX/163/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bedlno za 2012 rok. - wersja *.pdf


Nr XIX/164/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie  dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2013 roku - wersja *.pdf


Nr XIX/165/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów ,dochodów i wydatków budżetowych w 2013 roku, oraz zmiany Uchwały Nr XVI/131/2012 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2013 rok - wersja *.pdf

Nr XIX/166/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/130/2012 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2013-2016 - wersja.pdf


Nr XIX/167/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwał Nr 133/XIX/96 Rady Gminy Bedlno z dnia 14 sierpnia 1996roku w sprawie gospodarowania środkami budżetowymi   przejętymi w budżecie gminy na wypłatę nagród okolicznościowych oraz innych nagród -  wersja *.pdf


Nr XIX/168/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały Nr XVIII/158/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie środków finansowych przewidzianych w budżecie aminy na rok 2013 na nagrody - wersja *.pdf


Nr XIX/169/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za   gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właścicieli nieruchomości - wersja *.pdf


XX SESJA RADY GMINY BEDLNO


Nr XX/170/2013 z dnia  29 sierpnia 2013 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów i wydatków budżetowych w 2013 roku oraz zmiany Uchwały Nr XVI/131/2012 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2013 rok - wersja *.pdf


Nr XX/171/2013 z dnia  29 sierpnia 2013 roku w sprawie  zmiany Uchwały Nr XVI/130/2012 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2013-2016 - wersja *.pdf


Nr XX/172/2013 z dnia  29 sierpnia 2013 roku w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku w pasie dróg powiatowych - wersja *.pdf


Nr XX/173/2013 z dnia  29 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu położonego w Wojszycach - wersja *.pdf


Nr XX/174/2013 z dnia  29 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej położonej w Głuchowie - wersja *.pdf


Nr XX/175/2013 z dnia  29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bedlno na lata 2013-2015 - wersja *.pdfXXI SESJA RADY GMINY BEDLNO


Nr XXI/176/2013 z dnia  30 września 2013 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2013 roku oraz zmiany Uchwały Nr XVI/131/2012 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2013 rok - wersja *.pdf


Nr XXI/177/2013 z dnia  30 września 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/130/2012 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2013-2016 - wersja *.pdf


Nr XXI/178/2013 z dnia  30 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej - wersja *.pdf


Nr XXI/179/2013 z dnia  30 września 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku   publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - wersja *.pdf


XXII SESJA RADY GMINY BEDLNONr XXII/180/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - wersja *.pdf


Nr XXII/181/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wynagrodzenia inkaso - wersja *.pdf


Nr XXII/182/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie  dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2013 roku oraz zmiany Uchwały Nr XVI/131/2012 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2013 rok - wersja *.pdf


Nr XXII/183/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok - wersja *.pdf


XXIII SESJA RADY GMINY BEDLNONr XXIII/184/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy  w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2013 roku - wersja *.pdf

Nr XXIII/185/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie - uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2014 roku - wersja *.pdf

Nr XXIII/186/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2014-2017 - wersja *.pdf

Nr XXIII/187/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie  - wersja *.pdf

Nr XXIII/188/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie - wersja *.pdf

Nr XXIII/189/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok - wersja *.pdf

Nr XXIII/190/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Bedlno na 2014 rok - wersja *.pdf

Nr XXIII/191/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę - wersja *.pdf

Nr XXIII/192/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno na 2014 rok - wersja *.pdf

Nr XXIII/193/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Planów Pracy Gminy Bedlno na 2014 rok - wersja *.pdf

Nr XXIII/194/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia części zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych - wersja *.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-04-12 08:22:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-26 09:42:19
  • Liczba odsłon: 1019
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686572]

przewiń do góry