X SESJA RADY GMINY BEDLNO


Nr X/88/2012 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w 2013 roku środków stanowiących fundusz solecki - wersja *.pdf

Nr X/89/2012 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów i wydatków budżetowych w 2012 roku oraz zmiany Uchwały Nr IX/79/2011 z dnia 29 grudnia
2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2012 rok - wersja *.pdf

Nr X/90/2012 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/78/2011 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2012-2015 - wersja *.pdf

Nr X/91/2012 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 - 2015 na terenie Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Nr X/92/2012 z dnia 9 marca 2012 roku
w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej niezabudowanej położonej w obrębie Kamilew - wersja *.pdf

Nr X/93/2012 z dnia 9 marca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pniewo - wersja *.pdf

Nr X/94/2012 z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok - wersja *.pdfXI SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr XI/95/2012 z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok -  wersja *.pdf

Nr XI/96/2012 z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu j.s.t. za 2011 rok - wersja *.pdf

Nr XI/97/2012 z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bedlno za 2011 rok - wersja *.pdf

Nr XI/98/2012 z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2012 roku oraz zmiany Uchwały Nr IX/79/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2012 rok - wersja *.pdf

Nr XI/99/2012 z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały IX/78/2011 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2012-2015 - wersja *.pdf

Nr XI/100/2012 z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2012 na nagrody - wersja *.pdf


XII SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr XII/101/2012 z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2012 roku - wersja *.pdf

Nr XII/102/2012 z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2012 roku - wersja *.pdf

Nr XII/103/2012 z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku w pasie dróg powiatowych - wersja *.pdf

Nr XII/104/2012 z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bedlno oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - wersja *.pdf

Nr XII/105/2012 z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu położonego w Mirosławicach - wersja *.pdf

Nr XII/106/2012 z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Stradzew - wersja *.pdf

Nr XII/107/2012 z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje oraz warunki i sposób przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w punkcie przedszkolnym, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjum dla których  organem prowadzącym jest Gmina Bedlno oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów - wersja *.pdf


XIII SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr XIII/108/2012 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie dokonywania zmian  budżecie gminy w zakresie  dochodów i wydatków budżetowych w 2012 roku - wersja *.pdf

Nr XIII/109/2012 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/78/2011 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2012-2015 - wersja *.pdf

Nr XIII/110/2012 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - wersja *.pdf

Nr XIII/111/2012 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie nieudzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - wersja *.pdf

Nr XIII/112/2012 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gminnych - wersja *.pdf

Nr XIII/113/2012 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej niezabudowanej położonej  w obrębie Franciszków - wersja *.pdf

Nr XIII/114/2012 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2012 roku" - wersja *.pdf

Nr XIII/115/2012 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Bedlno - wersja *.pdf

Nr XIII/116/2012 z dnia 3 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2012r. na nagrody - wersja *.pdf


XIV SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr XIV/117/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2012 roku - wersja *.pdf

Nr XIV/118/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu położonego w obrębie Bedlno Kamieniec - wersja *.pdf

Nr XIV/119/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Bedlno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - wersja *.pdf

Nr XIV/120/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok - wersja *.pdf

Nr XIV/121/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skarg Pana Jacka Łoszewskiego zamieszkałego Kujawki 2 z dnia 12 sierpnia 2012 roku - wersja *.pdf

Nr XIV/122/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Michała Pacholskiego - Posła na Sejm RP z dnia 26 września 2012 r - wersja *.pdf


XV SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr XV/123/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celow wymiaru podatku rolnego - wersja *.pdf

Nr XV/124/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny , od nieruchomości - wersja *.pdf

Nr XV/125/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2012 roku - wersja *.pdf

Nr XV/126/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie przychodów i wydatków budżetowych w 2012 roku oraz zmiany Uchwały Nr IX/79/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2012 rok - wersja *.pdf

Nr XV/127/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/78/2011 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2012-2015 - wersja *.pdf

Nr XV/128/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bedlno - wersja *.pdfXVI SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr XVI/129/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2012 roku oraz zmiany Uchwały Nr IX/79/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2012 rok - wersja *.pdf

Nr XVI/130/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2013-2016 - wersja *.pdf

Nr XVI/131/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok - wersja *.pdf

Nr XVI/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi -  wersja *.pdf

Nr XVI/133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty - wersja *.pdf

Nr XVI/134/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja*.pdf

Nr XVI/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości - wersja *.pdf

Nr XVI/136/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia  górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - wersja *.pdf

Nr XVI/137/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przedłużenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę - wersja *.pdf

Nr XVI/138/2012 z dnia 28
grudnia 2012 roku w sprawie przekazania do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bedlnie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wersja *.pdf

Nr XVI/139/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bedlno na 2013 rok - wersja *.pdf

Nr XVI/140/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok -  wersja *.pdf

Nr XVI/141/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Bedlno na 2013 rok - wersja *.pdf

Nr XVI/142/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno na 2013 rok - wersja *.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-05 15:11:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-08 15:15:05
  • Liczba odsłon: 1500
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3334997]

przewiń do góry