IX SESJA RADY GMINY BEDLNO


Nr IX/75/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2011 roku - wersja *.pdf

Nr IX/76/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Nr IX/77/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Nr IX/78/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lala 2012-2015  - wersja *.pdf

Nr IX/79/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2012 rok - wersja *.pdf

Nr IX/80/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia części zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych - wersja *.pdf

Nr IX/81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 80 położonej w miejscowości Stanisławice - wersja *.pdf

Nr IX/82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok - wersja *.pdf

Nr IX/83/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok - wersja *.pdf

Nr IX/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bedlno na 2012 rok - wersja *.pdf

Nr IX/85/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Bedlnie - wersja *.pdf

Nr IX/86/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy Bedlno na 2012 rok - wersja *.pdf

Nr IX/87/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie sprawie przyjęcia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Bedlno na 2012 rok - wersja *.pdf


VIII SESJA RADY GMINY BEDLNO


Nr VIII/62/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - wersja *.pdf

Nr VIII/63/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - wersja *.pdf

Nr VIII/64/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych - wersja *.pdf

Nr VIII/65/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę - wersja *.pdf

Nr VIII/66/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bedlno lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych - wersja *.pdf

Nr VIII/67/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - wersja *.pdf

Nr VIII/68/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzialek nr 1,3 położonych obręb Szewce Owsiane i Dolne oraz działek nr 60, 61, 62, 63/2, 64 położonych obręb Szewce Walentyna Marynin - wersja *.pdf

Nr VIII/69/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych - wersja *.pdf

Nr VIII/70/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej położonej w Bedlnie - wersja *.pdf

Nr VIII/71/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej zabudowanej położonej w Bedlnie - wersja .pdf

Nr VIII/72/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Nr VIII/73/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Bedlno z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2011-2014 - wersja *.pdf

Nr VIII/74/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Bedlno z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2011 rok - wersja *.pdf


VII SESJA RADY GMINY BEDLNO


Nr VII/54/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kutnie - wersja *.pdf

Nr VII/55/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zadań od Powiatu Kutnowskiego w zakresie utrzymania porządku w pasie dróg powiatowych - wersja *.pdf

Nr VII/56/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2011 roku - wersja *.pdf

Nr VII/57/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie środków
finansowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2011 r. na nagrody - wersja *.pdf

Nr VII/58/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Żeronicach - wersja *.pdf

Nr VII/59/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r - wersja *.pdf

Nr VII/60/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - wersja *.pdf

Nr VII/61/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Kutnie na kadencję 2012-2015 - wersja *.pdf


VI  SESJA RADY GMINY BEDLNO


Nr VI/46/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu - j.s.t. za 2010 rok - wersja *.pdf

Nr VI/47/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bedlno za 2010 rok - wersja *.pdf

Nr VI/48/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy z zakresie przychodów, dochodów i wydatków budżetowych w 2011 roku oraz zmiany Uchwały Nr IV/25/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2011 rok - wersja *.pdf

Nr VI/49/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze roku budżetowego - wersja *.pdf

Nr VI/50/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na rok 2011 na nagrody - wersja *.pdf

Nr VI/51/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Bedlno z dnia 25 lutego 2011 roku dotyczącej wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości położonych w Pniewie - wersja *.pdf

Nr VI/52/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości gminnej położonej w Bedlnie Kamieniec - wersja *.pdf

Nr VI/53/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2011 roku - wersja *.pdf

  
V SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr V/40/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/201 1 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2011 rok oraz dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2011 roku - wersja *.pdf

Nr V/41/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1V/24/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2011- 2014 - wersja *.pdf

Nr V/42/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Bedlno - wersja *.pdf

Nr V/43/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/242/2010 Rady Gminy Bedlno z dnia 12 października 2010 roku - wersja *.pdf

Nr V/44/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXIV/238/2010 w sprawie przekształcenia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie  wersja *.pdf

Nr V/45/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu położonego w Bedlnie - wersja *.pdf

   
 IV
SESJA RADY GMINY BEDLNO

Nr IV/23/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 201 I- 2014 - wersja *.pdf

Nr IV/24/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w 2012 roku środków stanowiących fundusz sołecki -  wersja *.pdf

Nr IV/25/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2011 rok - wersja *.pdf

Nr IV/26/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Szewcach Nadolnych - wersja *.pdf

Nr IV/27/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości położonych w Pniewie - wersja *.pdf

Nr IV/28/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Żeronicach - wersja *.pdf

Nr IV/29/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Pleckiej Dąbrowie - wersja *.pdf

Nr IV/30/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Bedlnie - wersja *.pdf

Nr IV/31/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Piechockicj na pozostawienie bez rozwiązania problemu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągach na terenie gminy Bedlno w szczególności wsi Pniewo - wersja *.pdf

Nr IV/32/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Pawła Chybickiego na pozostawienie bez rozwiązania problemu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągach na terenie gminy Bedlno w szczególności wsi Pniewo - wersja *.pdf

Nr IV/33/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Śmietana pozostawienie bez rozwiązania problemu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągach na terenie gminy Bedlno w szczególności wsi Pniewo - wersja *.pdf

Nr IV/34/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Alicji Frątczak  pozostawienie bez rozwiązania problemu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągach na terenie gminy Bedlno w szczególności wsi Pniewo - wersja *.pdf

Nr IV/35/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Czesławy Chybickiej na pozostawienie bez rozwiązania problemu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągach na terenie gminy Bedlno w szczególności wsi Pniewo - wersja *.pdf

Nr IV/36/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie  rozpatrzenia skargi Pana Jacka Stępień na pozostawienie bez rozwiązania problemu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągach na terenie gminy Bedlno w szczególności wsi Pniewo - wersja *.pdf

Nr IV/37/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie  rozpatrzenia skargi Państwa Danuty i Wojciecha Plichta  na pozostawienie bez rozwiązania problemu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągach na terenie gminy Bedlno w szczególności wsi Pniewo - wersja *.pdf

Nr IV/38/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mariana Łazarskiego zamieszkałego Franciszków Stary 8 z dnia 19 listopada 2010 roku - wersja *.pdf

Nr IV/39/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok - wersja *.pdf


 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-05 14:09:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-18 09:30:47
  • Liczba odsłon: 1951
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3356097]

przewiń do góry