WÓJT GMINY BEDLNOdziałając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2010 r Nr 234, poz 1536 ), oraz Uchwały Nr III/22/2010 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2010 r w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r .ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie:

Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego poprzez podejmowanie i realizację następujących działań:

 • organizację szkolenia, przygotowanie drużyn w grach zespołowych ( piłka nożna, piłka siatkowa, piłka halowa, tenis stołowy) i reprezentowanie gminy Bedlno w rozgrywkach wojewódzkich, ogólnopolskich prowadzonych przez odpowiednie związki sportowe,

 • organizację własnych imprez sportowych,

 • opiekę, utrzymanie i przygotowanie obiektu sportowego do zawodów”.

( przewidywana kwota dotacji wynosi 50.000,- )

TERMIN REALIZACJI W/W ZADANIA:

Zadanie realizowane w okresie od 26 marca 2011r do grudnia 2011r

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI W/W ZADANIA

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy Bedlno.

 2. Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z tego zadania. ( DzU. Nr 6, poz 25 )

 3. Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010r Nr 234, poz 1536.) , a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tegoż zadania.


TERMIN SKŁADANIA OFERT


Oferty na realizację w/w zadania w formie pisemnej ( wraz z załącznikami i zgodnie ze wzorem oferty ) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 24.03. 2011 r do Urzędu Gminy Bedlno, pokój nr 14 do godz. 15.30


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem “ KONKURS NA ZADANIE Z ZAKRESU :Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową i tenisa stołowego „ opatrzoną nazwą i adresem oferenta.


WYMOGI FORMALNE OFERTY:


 1. Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.


 1. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać “nie dotyczy” lub wpisać liczbę “zero” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.
Ponadto oferta powinna zawierać w szczególności:

 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

 • kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego ,

 • informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadania,

 • informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

 • deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.


Do oferty w formie załączników należy dołączyć:


 • aktualny statut organizacji pozarządowej,

 • aktualny wyciąg z właściwego rejestru,( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)

 • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami ZUS i Urzędu Skarbowego,

 • inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.


TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY:


 1. Oferty rozpatrzy komisja konkursowa w dniu 25 marca 2011 roku biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność oferty z zadaniem konkursu,

  • doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy w realizowaniu podobnych zadań,

  • przedstawiona kalkulacja kosztów zadania,

  • dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,

  • dostępność przedsięwzięcia oraz liczba osób objętych projektem.

 1. Informacja o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Bedlno zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno.

 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 25 marca 2011 r


OFERTY WADLIWE ALBO NIEKOMPLETNE POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPATRZENIA


Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Bedlno, pokój nr 17 ( tel 024 2821778)
Wójt Gminy Bedlno – mgr inż Krzysztof Kołach


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-02 11:20:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-02 11:20:38
 • Liczba odsłon: 903
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335151]

przewiń do góry