Ogłoszenie - nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: SEKRETARZ GMINY

 

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE


Na podstawie art. 11 i art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz. 1260 z późniejszymi  zmianami)

                  Wójt  Gminy    Bedlno

99-311 Bedlno , woj. łódzkie

o  g  ł  a   s  z  a

nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: SEKRETARZ  GMINY

Wymiar etatu:  pełny wymiar  czasu pracy.

Niezbędne wymagania:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego oraz pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, a także  korzystanie z pełni praw publicznych;

2.  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3.  nieposzlakowana opinia;

4.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;

5. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach wymienionych w art.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j.   Dz. U. z 2018r, poz. 1260 z późniejszymi  zmianami), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach, lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2 w/w ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

6. umiejętność interpretacji przepisów prawnych;

7. brak przynależności do partii politycznych;

8. wysoka kultura osobista;

9. doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym;

10. wiedza w zakresie finansów i zamówień publicznych;

11. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz poszczególnych ustaw z nim związanych;

2. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera i podstawowych aplikacji komputerowych

3. komunikatywność;

4. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;

5. dobra znajomość specyfiki Gminy Bedlno.

6. prawo jazdy kat. B;

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

1.kierowanie pracą urzędu;

2. opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, Regulaminu Pracy, statutu Gminy oraz projektów zmian w/w dokumentów ;

3. bezpośrednie nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej;

4. nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w urzędzie i stosownych procedur, w tym ich wdrażanie;

5. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowanie urzędu i obsługą petentów;

6. opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów, samodzielnych stanowisk pracy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

7. nadzór nad organizacją pracy w urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;

8. przedkładanie Wójtowi Gminy propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu;

9. przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy oraz projektów uchwał rady Gminy;

10. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych;

11. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i referendami;

12. wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego pełnomocnictwa przez Wójta Gminy;

13. nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz informacji niejawnych;

14. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art.13 ust.2 pkt.4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, informuje się, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%.

Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae, z opisem przebiegu kariery zawodowej i innymi dokumentami mogącymi określić przydatność kandydata do pełnienia funkcji;

- list motywacyjny;

- kwestionariusz osobowy ( zgodny z wymogami art.221 Kodeksu pracy);

- kserokopie dokumentów  potwierdzających  posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

- kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające posiadany staż pracy;

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności;

- oświadczenie o nie karalności  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub kserokopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;

- oświadczenie  o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie o braku  przynależności do partii politycznych;

- oświadczenie o dopełnieniu/bądź nie dopełnieniu* obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów  ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 1388)  - wg wzoru określonego w załączniku do w/w ustawy;

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku;

- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

- oświadczenie kandydata o następującej treści: „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zatrudnienia” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Termin do składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bedlnie – pokój Nr 14  lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Bedlno, 99-311 Bedlno 24 - w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu z dopiskiem: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Sekretarz Gminy”  od poniedziałku do piątku w godzinach  730 do 1500 w terminie do dnia  14 grudnia  2018  roku  do godz. 10ºº

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (24) 282 -14 - 20 ,

osobą uprawnioną do udzielania informacji jest inspektor ds. kadr- wew. 781.

Aplikacje,  które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert:

Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. 

Otwarcie ofert i przeprowadzenie postępowania dokona komisja konkursowa  powołana przez Wójta Gminy Bedlno w trybie przewidzianym ustawą o pracownikach samorządowych.

  Otwarcie nastąpi w dniu 14 grudnia 2018  roku o godz. 11 00.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną  poinformowani indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej www.ugbedlno.bip.org.pl oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku urzędu.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.                                                                 

Wójt  Gminy

Józef  Ignaczewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-04 16:26:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-04 16:26:24
  • Liczba odsłon: 866
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680059]

przewiń do góry